Podstawa falowania

Czytaj Dalej

Podstawy prawne oraz proces tworzenia jednostek gospodarczych

Spółka – podmiot gospodarki działający na podstawie umowy na mocy której wspólnicy zobowiązują się do prowadzenia działalności gospodarczej Działalność gospodarcza – to zarobkowa działalność wytwórcza handlowa, budowlana usługowa, poszukiwania rozpowszechniania i eksploatacji zasobów naturalnych.

Milosc jako podstawa szczescia. O poezji sentymentalistów.

Franciszek Karpinski to obok Franciszka Dionizego Kniaznina najwybitniejszy przedstawiciel polskiego sentymentalizmu. Poczatki sentymentalizmu wiaza sie z nazwiskiem filozofa Jana Jakuba Rousseau, który glosil przewage serca nad rozumem, przewage natury nad cywilizacja. Nazwa "sentymentalizm" okresla sie pewien...

PODSTAWY PRAWA BUDŻETOWEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ PAŃSTWA.

Wyraża je zadłużenie jednostek wydatkujących wobec ich dostawców, Niedobór winien być pokryty z zasobów gromadzonych na podstawie budżetów uchwalonych i wykonywanych w następnych latach.

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania ustala się bądź na podstawie rachunkowości podatnika lub innych dowodów stwierdzających rzeczywistą wartość przedmiotu opodatkowania, bądź też określa się ją szacunkowo, opierając się na z góry przyjętych normach.

Podstawa opodatkowania

  dla budynków lub ich części powierzchnia użytkowa mierzona po wewnętrznej długości ścian, z wyłączeniem klatek schodowych oraz szybów wind; - dla budowli ich wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego; gdy, obowiązek podatkowy od budowli powstał w ciągu roku podatkowego, podstawę opodatkowania stanowi wartość ustalona do obliczenia amortyzacji na dzień powstania obowiązku podatkowego; dla ...

Podstawy i metody oceny inwestycji kapitałowych

  Możliwość zwrotu zainwestowanego kapitału, czyli osiągnięcie zysku stanowi podstawowe kryterium oceny decyzji inwestycyjnej każdego podmiotu gospodarczego w związku, z czym analiza rentowności inwestycji oparta jest na określeniu stosunku rozmiarów przewidywanego zysku do zainwestowanego kapitału.

Rynek jako podstawa działań przedsiębiorstwa

 

Rynki preds.(biznesowe) obejmują preds. I instytucji, a także osoby fizyczne które nabywają dobra w celu dalszej produkcji, odsprzedaży, redystrybucji.Predsiębiorstwa ( wliczając w to instytucje rządowe i organizacje typu monprofit)stanowią rynek dla dostawców surowców i wyrobów gotowych oraz części...

J. Locke i podstawy empiryzmu

Przez doświadczenie rozumieli nie tylko ogląd danego faktu jednostkowego, lecz także złożony proces kalkulacji i rachunku, możliwie największej liczby warunków i okoliczności poprzedzających go, współtowarzyszących mu i z niego wynikających, aby dopiero na tej podstawie wyciągać wnioski i formułować oceny.

Podstawa prawna wynagrodzenia

  Wynagrodzenie stanowi jeden z podstawowych obligatoryjnych elementów umowy o pracę obok określenia rodzaju pracy, miejsca jej wykonywania i terminu rozpoczęcia pracy.

PODSTAWY DLA PROJEKTOWANIA PROGRAMÓW WYNAGRADZANIA

  Strategia wynagradzania, powinna opierać się na pewnych zasadach, powinna również określać generalny skład pakietu wynagradzania i wyznaczać podstawy na jakich podejmowane będą w przedsiębiorstwie kluczowe decyzje dotyczące płac.

Koncepcja preegzystencji duszy ludzkiej (podstawa dla twierdzeń chrześcijańskich dotyczących pojecia grzechu pierworodnego)

Nie uważał Platon, żeby to człowiek był miarą wszechrzeczy. Dla niego ważne jest samo pojęcie idei, które jego zdaniem są boskie, niewidzialne i niezmienne, ale najważniejsze jest wspomniane powyżej dobro, pół-boski cel filozoficznej ziemskiej pielgrzymki człowieka.

Istota ludzka według Platona...

Podstawy starotestamentalne chrystologii

Dlatego chcąc ukazać tło umożliwiające właściwe zrozumienie wydarzenia Chrystusa, należy zwrócić uwagę na podstawowe rysy charakterystyczne Bożego działania w historii ludzi, na główne wydarzenia wyznaczające istnienie Ludu Wybranego.

Podstawy starotestamentalne chrystologii - Królewski pośrednik zbawienia

Pierwszą kategorią biblijną jest królewski pośrednik zbawienia. Punktem wyjścia jest tu obietnica dana Dawidowi (2 Sm 7,). Redaktor jahwistyczny łączy królowanie dawidowe z historią Patriarchów, łącząc cztery etapy historii zbawienia, łącząc cztery obietnice: protoewangelię, obietnicę daną...

Podstawy starotestamentalne chrystologii - Kapłański pośrednik zbawienia

Drugą kategorię stanowi kapłański pośrednik zbawienia. Błogosławieństwo Lewiego (Pwt 33,8-11) stanowi najpoważniejsze źródło informacji o kapłaństwie przed niewolą babilońską, podobnie jak Ps 110,4. Studiując teksty z okresu niewoli i po powrocie z niej, np. teologią świątyni u Ezechiela...

Podstawy starotestamentalne chrystologii - Prorocki pośrednik zbawienia

Trzecią kategorią biblijną jest prorocki pośrednik zbawienia. W ST znana była obok funkcji politycznej i kultowej funkcja charyzmatyczna - prorocka. Prawo prorockie (Pwt 18,9-22) jest punktem wyjścia do zrozumienia funkcji prorockiej. Mojżesz jest uznawany za prototyp prawdziwego proroka. W każdym pokoleniu...

Podstawy starotestamentalne chrystologii - Pozostałe kategorie biblijne

Poza tymi trzema głównymi kategoriami biblijnymi, ST prezentuje też inne, które wyrażają charakter nieziemski, transcendentalny i niebieski pośrednika zbawienia. Zaliczyć do nich można "Anioła Jahwe", hipostazę Mądrości (Mdr 9; Prz 9). W księgach mądrościowych posiada ona cechy ludzkiego pośrednika...

Podstawy starotestamentalne chrystologii - Refleksja mądrościowa

Odpowiedź Izraela na podstawowe pytanie refleksji mądrościowej: jak osiągnąć prawdziwe szczęście?

Podstawy starotestamentalne chrystologii - Słowo

Należy przede wszystkim zauważyć, że u ludów starożytnych słowo miało znaczenie bardzo charakterystyczne. Nie było jedynie zwykłym brzmieniem dźwięku związanym z jakąś rzeczywistością, lecz raczej przyznawano mu moc działania prawie autonomicznego, trwającego ponad samo brzmienie dźwięku, w...

Podstawy starotestamentalne chrystologii - Mądrość

Na podstawie całego swego doświadczenia wiary Izrael widzi wyraźnie, że prawdziwa mądrość pochodzi od Boga.