Podmiotowość polityczna

Czytaj Dalej

Specyfika podmiotowości politycznej grup interesów

Upodmiotowienie polityczne bądź uprzedmiotowienie jednostek i grup społecznych ma dwa wymiary: formalny – zaklasyfikowanie jednostek i grup społecznych do kategorii uprawnionych do samodzielnej aktywności politycznej, realny – faktycznej samoświadomości, zorganizowania i aktywności politycznej jednostek i grup, nie tylko w ramach prawa, ale i poza prawem i przeciw stanowiącym je instytucjom.

Teorie podmiotowości politycznej - Podmiotowość w ujęciu normatywnym, realnym i świadomościowym

Teza o wyłącznej podmiotowość politycznej grup w ostatniej instancji – konieczny jest związek między podmiotowością, a wielką grupą społeczną, jako integratywną całością.

Teorie podmiotowości politycznej

Cechy podmiotowości politycznej: Trwała Stopniowalność Zobiektywizowana Trwale związana z kulturą ludzką Zwolennicy indywidualizmu twierdzą, że możliwe jest przypisanie takiej podmiotowości jednostce, trafniej jednak mówić o podmiotowości organizacji politycznych.

Pojęcie i istota podmiotowości politycznej w nauce o stosunkach md.

Podmiotowość polityczno – md. to zdolność do świadomego działania md., którego celem jest zaspokajanie własnych potrzeb podmiotu.

Istotą podmiotowości polityczno międzynarodowej jest ;

świadomość podmiotu odnosząca się do rzeczywistości md. oraz do własnego w niej miejsca oraz...

Teorie podmiotowości politycznej - Poziomy podmiotowości politycznej

Wielkiej grupy społecznej jako całości Organizacji politycznych danej grupy społecznej Organów organizacji wielkich grup społecznych (jednostka lub gremium kierownicze Reprezentantów organów organizacji politycznych (osoby fizyczne)

Teorie podmiotowości politycznej - Warunki podmiotowości politycznej

Świadomość oraz „samoświadomością”, samouświadomieniem, świadomością samego siebie, a w związku z tym i zdolnością świadomego działania

Moment aktywności (działanie)

Dopiero połączenie tych warunków, czyli świadome działanie daje podmiot polityki.

Teorie podmiotowości politycznej - Wymiary podmiotowości wg K. Pałeckiego

Normatywny wyznaczony normami społ. Zakres możliwości samodzielnego decydowania i realizowania działań przez dany podmiot, działań mających na celu osiągnięcie, utrzymanie, wykonanie roli społecznej

Świadomościowy przekonanie danej osoby  lub zbioru osób o przysługującym im zakresie i...

Specyfika podmiotowości politycznej grup interesu

Grupa interesu: wyłączone są z procesu wyborczego, nie są więc odpowiedzialne przed społeczeństwem. Grupy interesu starają się czynem wpłynąć na wybór kandydatów sympatyzujących z ich sprawą, ale kandydaci występują pod symbolem partii Anie danej grupy.

Grupy interesu powstają wtedy gdy istnieje...

Istota i pojęcie podmiotowości politycznej w nauce o SM

Oznacza zdolność do świadomego działania md., którego celem jest zaspokojenie własnych potrzeb podmiotu. Atrybuty: świadomość podmiotu, zdolność podmiotu do prowadzenia stałych działań kształtujących stosunki md. racjonalnie i niezależnie, także jej skutków, realna rzadkości wpływania na...

Motyw naprawy Rzeczypospolitej w staropolskim piśmiennictwie politycznym i literaturze.

Motyw naprawy Rzeczypospolitej w staropolskim piśmiennictwie politycznym i literaturze. Mieli oni bardzo zbliżone poglądy polityczne.

CHARAKTERYSTYKA ŻYCIA POLITYCZNEGO I SPOŁECZNEGO

476 (upadek cesarstwa Rzymskiego)- 1492 (odkrycie Ameryki) W Polsce początek to rok 966. W średniowiecznej Polsce (i nie tylko) panował ustrój feudalny, którego istotnym elementem była pańszczyzna, czyli chłopski wyczerpujący obowiązek pracowania na pańskim polu. Duchowieństwo było największą potęgą...

CHARAKTERYSTYKA CZASÓW BAROKU - SYTUACJA POLITYCZNA I KULTURALNA NA ZACHODZIE EUROPY

−  czas kontrreformacji

−  tolerancja religijna zanikała

−  we Francji rozwijała się kultura

−  zapanowała moda na wszystko co francuskie

CHARAKTERYSTYKA CZASÓW BAROKU - SYTUACJA POLITYCZNA POLSKI

−  kryzys renesansowych ideałów humanistycznych: harmonii, ładu życia, umiejętności godzenia wartości ziemskich i wiecznych, tolerancji religijnej

−  spadł autorytet Polski na arenie międzynarodowej

−  dominacja szlachty i magnaterii

−  upadek autorytetu władzy króla

−  nastąpił oficjalny zakaz...

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - SYTUACJA POLITYCZNA W POLSCE

−  przywileje dla szlachty

−  dwór był bardzo rozpolitykowany

W czasach saskich w Polsce panowali Wettini - August II Mocny, August III. Byli oni związani z Saksonią (byli tam władcami). Polska była dla nich tylko spichlerzem i armią potrzebną w czasie zagrożenia Saksonii. Elekcyjni królowie Polski...

WIEK XVIII W POLSCE - SYTUACJA SPOŁECZNO-POLITYCZNA

W Polsce w odróżnieniu od Francji dominowała szlachta, a nie mieszczaństwo. Następował upadek miast. Był zły stan gospodarki. Następował rozkład organizacji państwowej. Prestiż Rzeczpospolitej na forum międzynarodowym upadł. Polska stała się pionkiem w rękach sąsiadów (rozbiory). Król (Stanisław...

DZIAŁALNOŚĆ I PROGRAM SPOŁECZNO - POLITYCZNY STANISŁAW STASZICA

 „Uwagi nad życiem Jana Zamojskiego” Był to traktat polityczny wydany przed obradami Sejmu Czteroletniego.

„POWRÓT POSŁA” JAKO AKTUALNA KOMEDIA POLITYCZNA - CHARAKTERYSTYKA BOHATERÓW

W tym utworze są zaprezentowane dwa stronnictwa. Jedno z nich to stronnictw patriotyzmu (obóz reform). Zalicza się do nich: Podkomorzy z żoną, Walery i Teresa. Drugie to obóz wsteczny, konserwatywny: Starosta, Sarmacki. Wytknięte są tu ich wady.

 •  Obóz reform

−  działacze stronnictwa patriotycznego

− ...

„KORDIAN” - WYMOWA POLITYCZNA UTWORU

Swoją postawą i deklaracjami dowodzi niedojrzałości politycznej swojej i programu jakim jest szlachecki rewolucjonizm. Niedojrzałość polityczna Kordiana: 1. brak politycznego programu 6.

Obraz XVII – wiecznej Polskiej w wierszach W. Potockiego – krytyka niesprawiedliwości społecznej i wad politycznych

W swych utworach wnikliwie krytykował wady społeczne i polityczne, bronił swobody religijnej, wykazywał dobro ojczyzny.

W jaki sposób Julian Ursyn Niemcewicz przedstawił w Powrocie posła aktualne konflikty polityczne?

Jak już było wspomniane, najważniejsze są w komedii dyskusje polityczne przedstawicieli dwóch obozów. Sztuka szła przy pełnej sali 16 razy, gorący aplauz wywoływały padające ze sceny hasła i tyrady dotyczące ważnych kwestii politycznych.