Podmiotowość

Czytaj Dalej

Idea podmiotowości społecznej w historii myśli

Poszukiwanie czynników sprawczych wywołujących ważne dla ludzi zdarzenia społeczne wydaje się odwieczną i uniwersalną tendencją ludzkiego myślenia. W tym sensie problematyka podmiotowości jest obecna od zarania społeczeństwa ludzkiego. W toku długiej ewolucji idea podmiotowości przeszła jednak...

Specyfika podmiotowości politycznej grup interesów

Podmiotowość polityczna jest cecha grup społecznych i jednostek. Polega na zdolności podejmowania działań realizujących ich interesy poprzez udział lub wpływanie na procesy sprawowania władzy politycznej. Co ważne podmiotowość polityki jest cechą stopniowalną, wielowymiarową a także dość...

Historia jako realizacja i wytwarzanie podmiotowości społecznej

Powiążmy obecnie obie centralne kategorie teorii. Po pierwsze, praktyka spo-łeczno-historyczna jest aktualizacją podmiotowości społeczeństwa, a podmiotowość jest potencjalną przesłanką praktyki. Ale po drugie, występuje także swoiste sprzężenie zwrotne. Praktyka w danym momencie istotnie kształtuje...

Podmiotowość społeczna - indywidualna i kolektywna

Intuicje wiążące się z pojęciem podmiotowości to autonomia, eksterioryzacja, kreatywność, wolność, dezalienacja, współuczestnictwo w życiu społecznym, nie uleganie manipulacji

Podmiotowość społeczna to zdolność jednostki lub zbiorowości społecznej do wywierania wpływu na strukturę...

Teorie podmiotowości politycznej - Podmiotowość w ujęciu normatywnym, realnym i świadomościowym

w ujęciu normatywnym: dotyczy każdego pełnoletniego człowieka – obywatela danego państwa, co jest potwierdzone czynnym i biernym prawem wyborczym

w ujęciu realnym: dotyczy tych jednostek, które w sposób trwały i aktywny podejmują działalność polityczną, bez względu na miejsce zajmowane w...

Teorie podmiotowości politycznej

Podmiotowość - świadome i czynne kształtowanie rzeczywistości, przeobrażanie jej w kierunku zgodnym z własnymi potrzebami. Mówiąc podmiot, mówimy, że taka całość posiada pewną właściwość, która status ten jej nadaje – a więc obdarzona jest pewną podmiotowością.

Cechy podmiotowości...

Ważniejsze wnioski z interaktywnej analizy struktury i podmiotowości

1. Wzajemne konstytuowanie struktury i podmiotowości

Podmiotowość nabiera znaczenia w relacjach z zastanym strukturalnym kontekstem w którym zachodzi działanie. Struktura i podmiotowość wzajemnie się konstytuują, są analitycznie nierozdzielne. Nie można badać podmiotowości jednostki bez odniesienia do...

Podmiotowość w wychowaniu - Założenia koncepcji statusu podmiotowego

- podmiotowość nie jest stanem przyrodzonym i koniecznym do bycia człowiekiem, z nią się człowiek nie rodzi w gotowej postaci, ale nabywa ją, utrzymuje, lecz także i traci;

- status podmiotowości jest przez jednostkę nadbudowywany na jej indywidualnym bycie ludzkim, jego istota jest związana z...

Podmiotowość w wychowaniu - Wychowanie ku podmiotowości

Relacja zachodząca między ludźmi, którzy obdarzając się nawzajem szacunkiem i zaufaniem, otwierają się na siebie (na wzajemne wpływy), pobudzając nawzajem do aktywności, która jest podstawą budowania statusu podmiotowego; celem wychowania ku podmiotowości jest budowanie podmiotowości, czyli rozwijanie...

Na czym polega podmiotowość przedsiębiorstwa?

 

Różne Kodeksy Prawa Handlowego różnie definiowały podmiotowość przedsiębiorstwa. W wielu przypadkach oznacza ono wyodrębnienie z otoczenia.

Zgodnie z tym podejściem przedsiębiorstwo jest jednostką prowadzącą działalność gospodarczą o charakterze wytwórczym, budowlanym, handlowym, lub usługowym...

Podmiotowość w wychowaniu - Podmiotowość dla pedagogiki

Typ wychowania (podmiotowe, ku podmiotowości); jako cel edukacji wychowania i/lub oferta rozwojowa: orientacji podmiotowego poczucia podmiotowości; jako wartość edukacyjno – wychowawcza; rodzaj relacji edukacyjnych (podmiotowe, partnerskie, dialogowe, utożsamiane, relatywne); rezultat działań...

Podmiotowość w wychowaniu - Cele wychowania ku podmiotowości

a. orientacja podmiotowa i jej rozwijanie - (orientacja, zdolność do obdarzania człowieka sygnałów z otoczenia i właściwego na nich reagowania);

Orientacja podmiotowa – nastawienie na aktywność sprawczą, które obejmuje:

- generatywność – twórczość, kreatywność, zdolność człowieka do wybaczania...

Pojęcie i istota podmiotowości politycznej w nauce o stosunkach md.

Podmiotowość polityczno – md. to zdolność do świadomego działania md., którego celem jest zaspokajanie własnych potrzeb podmiotu.

Istotą podmiotowości polityczno międzynarodowej jest ;

świadomość podmiotu odnosząca się do rzeczywistości md. oraz do własnego w niej miejsca oraz...

Międzynarodowe Organizacje Rządowe - Podmiotowość prawnomiędzynarodowa

Organizacje rządowe w swych stosunkach z państwami i innymi organizacjami rządowymi występują jako podmiot prawa międzynarodowego , zawierają umowy o charakterze międzynarodowym , występują jako strony przed sądami międzynarodowymi , uczestniczą w konferencjach międzynarodowych. Konwencja wiedeńska...

Teoria podmiotowości społecznej

Uderzające jest, jak podobny obraz społeczeństwa pojawia się w zupełnie odrębnym nurcie teoretycznym, który określiliśmy jako „teorię podmiotowości". To też teoria ostatnich dwóch dekad, znaczona takimi nazwiskami jak Walter Buckley, Amitai Etzioni, Alain Touraine, Michel Crozier, Anthony Giddens, Tom...

Uczestnicy SM - kwestia podmiotowości politycznomiędzynarodowej i prawnomiędzynarodowej

Uczestnik SM- to każdy nosiciel jakiejś aktywności, która wpływa na SM pozytywnie lub negatywnie.

Podmiotowość politycznomiędzynarodowa- to zdolność do świadomego działania międzynarodowego, którego celem jest zaspokojenie własnych potrzeb podmiotu.

Jej atrybutami są:

świadomość podmiotu-...

Inne podmioty prawa międzynarodowego - Podmiotowość organizacji międzynarodowych

Zdolność działania w płaszczyźnie międzynarodowej, do nabywania praw i zaciągania obowiązków międzynarodowych: zawieranie umów m. z państwami i innymi org., korzystanie z biernego prawa legacji, ponoszenie odpowiedzialności i sprawowanie opieki nad funkcjonariuszami, korzystanie z przywilejów i...

Inne podmioty prawa międzynarodowego - Podmiotowość osób fizycznych i prawnych

1. Istnienie norm PM bezpośrednio skierowanych do osób fizycznych, dających im określone prawa i nakładających na nie obowiązki i odpowiedzialność – normy adresowane do jednostek – zakaz piractwa, pojęcie zbrodni międzynarodowych (zbrodnie wojenne, przeciwko pokojowi i przeciwko ludzkości, ludobójstwa...

Teorie podmiotowości politycznej - Warunki podmiotowości politycznej

Świadomość oraz „samoświadomością”, samouświadomieniem, świadomością samego siebie, a w związku z tym i zdolnością świadomego działania

Moment aktywności (działanie)

Dopiero połączenie tych warunków, czyli świadome działanie daje podmiot polityki.

Teorie podmiotowości politycznej - Poziomy podmiotowości politycznej

Wielkiej grupy społecznej jako całości

Organizacji politycznych danej grupy społecznej

Organów organizacji wielkich grup społecznych (jednostka lub gremium kierownicze

Reprezentantów organów organizacji politycznych (osoby fizyczne)