Podmiot prawa

Czytaj Dalej

Podmiot prawa

Definicja Podmiot prawa to jednostka posiadająca uprawnienia (prawa) lub obowiązki przypisane jej na określonej podstawie, którą stanowią z reguły normy prawa przedmiotowego. Pojęcie podmiotowości prawnej odmiennie jest definiowane w prawie publicznym i prawie prywatnym.

PODMIOTY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

Podmiotowość prawnomiędzynarodowa oznacza, iż każdy podmiot prawa międzynarodowego jest uczestnikiem i równocześnie, że niektórzy uczestnicy tych stosunków nie są i nie muszą być podmiotami prawa międzynarodowego.

Podmioty prawa finansowego

W nauce prawa toczy się spór czy Skarb Państwa stanowi odrębny podmiot prawa finansowego. Przepisy prawa cywilnego traktują Skarb Państwa jako podmiot stosunków cywilno-prawnych, który dokonuje wielu bieżących czynności oraz operacji finansowych.

Uczestnicy i podmioty postępowania na prawach strony

Podmioty na prawach strony działają obok i niezależnie od strony. Ma Podobne zadania jak prokurator, Podmioty na prawach strony w post.

PODMIOTY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Pojęcie podmiotu w prawie międzynarodowym

Podmiotowość a suwerenność – podmiotami PM są obecnie nie tylko suwerenne państwa ale także niesuwerenni uczestnicy stosunków międzynarodowych: organizacje międzynarodowe i Stolica Apostolska; podmiotowość ich jest rezultatem nadania lub uznania, nie mają charakteru pierwotnego jak suwerenne podmioty PM.

Wyjaśnij pojęcia: podmiot prawa cywilnego, osoba fizyczna, osoba prawna, zdolność prawna, osobowość prawna, zdolność do czynności prawnej, postępowanie egzekucyjne

  Podmiot prawa cywilnego – to osoba fizyczna i prawna osoba fizyczna - to określenie człowieka w języku prawnym osoba prawna – to skarb państwa i organizacje, którym przepisy przyznają osobowość prawną ( np.

Inne podmioty prawa międzynarodowego - Podmiotowość narodu

Prawo narodów do samostanowienia (na mocy tego prawa narody określają według własnej woli swój status polityczny i swobodnie rozwijają swe życie gospodarcze , społeczne i kulturalne), uściślenie zasady aby uniemożliwić powoływanie się na nią w celu naruszania integracji terytorialnej i politycznej państw niepodległych - ruchy separatystyczne); wyrażenie woli narodu (wybór własnego statusu wewnętrznego i zewnętrznego) może ...

Państwa jako podmiot prawa międzynarodowego - Powstanie i upadek państw. Zagadnienie sukcesji

Problemem sukcesji zajęła się Komisja Prawa Międzynarodowego. teoria tabula rasa – nowe państwo uznaje, że nie jest związane żadnymi dawniejszymi umowami wielostronnymi; teoria prawa wyboru – wybór umów jakie chce utrzymać w mocy.

PODMIOTY PRAWA DEWIZOWEGO - Rezydenci

A także te podmioty, które powinny być traktowane jako nierezydenci bo mają swe siedziby poza terytorium RP, jednak wyraźnie związane są z Polską- chodzi tu głównie o przedstawicielstwa dyplomatyczne.

Podmioty prawa gospodarczego

Na majątek wspólników składają się: · Wkłady w formie własności i innych praw podmiotowych, · Dochody, łącznie ze środkami pieniężnymi oraz prawami nabytymi w drodze surogacji, · Wszelkie wierzytelności oraz roszczenia o wniesienie wkładu.

Państwa jako podmiot prawa międzynarodowego - Elementy składowe i istota państwa

Suwerenność – niezbędnym warunkiem istnienia państwa jako podmiotu PM jest niezależność i samodzielność występowania w stosunkach międzynarodowych – tylko gdy państwo jest suwerenne. Istnienie suwerenności jest formalnym kryterium podmiotowości prawno-międzynarodowej.

Inne podmioty prawa międzynarodowego - Podmiotowość organizacji międzynarodowych

ma w stosunku do państwa charakter pochodny, korzysta z podmiotowości w zakresie jaki ustaliły przez tworzące org. państwa, jest powoływana i rozwiązywana  z woli państw; podmiotem PM jest tylko ta org.

Inne podmioty prawa międzynarodowego - Podmiotowość Stolicy Apostolskiej

międzynarodowych, podpisuje konkordaty, korzysta z prawa biernej i czynnej legacji.

PODMIOTY PRAWA DEWIZOWEGO - Nierezydenci

a) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; Nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów, b) obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa ...

PODMIOTY PRAWA DEWIZOWEGO - Nierezydenci z krajów trzecich

- Osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne podmioty, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w krajach trzecich; Nierezydentami z krajów trzecich są również znajdujące się w tych krajach oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów lub nierezydentów z innych krajów.

Inne podmioty prawa międzynarodowego - Podmiotowość osób fizycznych i prawnych

- Zdolność działań w płaszczyźnie międzynarodowej – posiadanie praw i obowiązków nie wystarcza do uzyskania podmiotowości, gdyż nie zostały one uzyskane czy zaciągnięte poprzez własne działania ale poprzez wole państwa i za jego zgodą.

PODMIOTY CZYNNE PRAWA FINANSOWEGO

Podmioty czynne prawa finansowego są także przeciwstawne podmiotom biernym prawa finansowego którym mają służyć w procesie realizacji ich uprawnień i obowiązków prawnofinansowych.

PODMIOTY BIERNE PRAWA FINANSOWEGO

W prawie podatkowym do podmiotów biernych zaliczmy podatnika czyli podmiot z którym ustawa podatkowa wiąże obowiązek ponoszenia świadczeń podatkowych. W prawie walutowym: zależy od statutu prawnego podmiotu biernego.

PODZIAŁ WYKŁADNI PRAWA FINANSOWEGO ZE WZGLĘDU NA PODMIOT DOKONUJĄCY WYKŁADNI

Ze względu na podmiot dokonujący wykładni: 1)autentyczna(organu który ustanowił intempretowany przepis) 2)legalną(organ delegowany do wykładni prawa) 3)operatywną(organ stosujący przepis) 4)doktrynalna mamy tu oficjalną i nieoficjalną