Podmiot opodatkowania

Czytaj Dalej

Przedmiot, podstawa i podmiot opodatkowania

Jej elementami składowymi są przedmiot opodatkowania, podmiot opodatkowania, podstawa opodatkowania, stawka podatkowa oraz różne rodzaje zwolnień i ulg podatkowych. Rozpatrując termin podmiotu podatkowego możemy wyróżnić zarówno podmiot czynny, którym jest państwo oraz bierny - podatnika.

Zasady opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych i transakcji zawieranych z krajami trzecimi

W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, towar podlega opodatkowaniu w kraju przeznaczenia według stawek stosowanych w tym kraju.

Podmioty stosunków cywilnoprawnych

Prawo karne w pewnych sytuacjach pozwala pozbawić osoby fizyczne praw rodzicielskich i wtedy osoba fizyczna nie ma zdolności w zakresie praw rodzicielskich (jest ot jedyny wyłom wobec podmiotów stosunku).

Podstawa opodatkowania

Od podstawy opodatkowania odróżnić należy podstawę obliczenia podatku – jest to podstawa opodatkowania po ewentualnych korektach; kwota, od której oblicza się podatek przy zastosowaniu odpowiedniej stawki.

Podmioty postępowania przymusowego

Zobowiązanego w doktrynie określa się najczęściej jako podmiot, który ma prawny obowiązek wykonania aktu administracyjnego lub innego przepisu prawnego, jeżeli podlega on egzekucji administracyjnej.

Wady i zalety opodatkowania ryczałtem

Wysokość podatku dochodowego płaconego na zasadach ogólnych w odróżnieniu od zryczałtowanych form opodatkowania, zależy od faktycznie uzyskanych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej.

Podwójne opodatkowanie i jego skutki

Można: jednostronnie, częściowo lub w pełni zrzec się przysługujących praw do ściągania podatku; zawrzeć umowy dwustronne w sprawie podwójnego opodatkowania, które w znacznym stopniu eliminują podwójne opodatkowanie o charakterze ekonomicznym i prawnym; zawierać umowy wielostronne, które muszą uwzględniać skomplikowane różnice systemów podatkowych.

OPODATKOWANIE NALEŻNOŚCI LICENCYJNYCH

Należności licencyjne mogą być także opodatkowane w tym umawiającym się państwie, w którym powstają i zgodnie z prawem tego państwa, lecz podatek ustalony w ten sposób nie może przekroczyć 10 proc.

PODWÓJNE OPODATKOWANIE SPADKÓW I DAROWIZN

Proponowane rozwiązanie wyeliminuje podwójne opodatkowanie spadków otrzymanych za granicą.

PODWÓJNE OPODATKOWANIE W LEASINGU SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

ograniczona jest wysokość amortyzacji kosztów leasingu, a poza tym obowiązuje wówczas podwójne opodatkowanie VAT - najpierw leasingobiorca zapłaci za podatek od wartości samochodu, a potem jeszcze od rat leasingu.

Zasady opodatkowania

    Zasada równości,   koncepcja beneficyt, (ekwiwalencji korzyści), traktuje ona podatek jako opłatę ponoszoną przez obywateli za udzieloną im ze strony państwa ochronę; wysokość ciężaru podatkowego powinna być wypadkową korzyści jakie podatnik czerpie z działalności państwa; koszt świadczeń państwowych w odniesieniu do poszczególnych obywateli mają różną wysokość;   Koncepcja ability-to-pay ( zdolności ...

Podmiot podatku

 

- osoby fizyczne;

- osoby prawne;

jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które:

są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem;

są użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub ich...

Przedmiot opodatkowania

 

budynki lub ich części;

budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna;

grunty objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność...

Podstawa opodatkowania

  dla budynków lub ich części powierzchnia użytkowa mierzona po wewnętrznej długości ścian, z wyłączeniem klatek schodowych oraz szybów wind; - dla budowli ich wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego; gdy, obowiązek podatkowy od budowli powstał w ciągu roku podatkowego, podstawę opodatkowania stanowi wartość ustalona do obliczenia amortyzacji na dzień powstania obowiązku podatkowego; dla ...

Podmioty prawa finansowego

W nauce prawa toczy się spór czy Skarb Państwa stanowi odrębny podmiot prawa finansowego. Przepisy prawa cywilnego traktują Skarb Państwa jako podmiot stosunków cywilno-prawnych, który dokonuje wielu bieżących czynności oraz operacji finansowych.

Podmioty faktoringu

  W umowie faktoringu mamy do czynienia z trzema podmiotami. Należy zwrócić uwagę na to, że są trzy podmioty faktoringu, jednak umo­wa jest dwustronna; jej stronami są tyl­ko faktorant i faktor.

PODMIOTY POLITYKI PERSONALNEJ

system motywacyjny, ocena efektów pracy, doskonalenie systemu i programu zawodowego, zalecenia odnośnie procedury rekrutacyjnej, formy wyróżnień i kar w firmie ustala kompetencje kadrowe kierowników niższych szczebli   b) kierownicy komórek organizacyjnych określają wymagania odpowiedzialności i uprawnienia swoich pracowników ustalają zapotrzebowanie na nowych pracowników zajmują się przystosowaniem nowych ...

Pracownik jako podmiot kariery

 

Na pracowniku spoczywa bezpośrednia odpowiedzialność za planowanie i rozwój własnej kariery, ponieważ tylko pracownik naprawdę wie co naprawdę chce w życiu zawodowym osiągnąć.

 

Trudność polega na konieczności znalezienia czasu na stworzenie planu kariery przez pracownika oraz na systematycznym...

Podmiot liryczny w roli konferansjera

Zachowania konferansjerskie – przeniesione do poezji – urozmaicają monolog liryczny,zbliżają go do żywej, nieskrępowanej rozmowy, którą prowadzi się w obrębie wiersza – mię-dzy fikcyjnymi postaciami lub za pośrednictwem wiersza – między podmiotem lirycznym aczytelnikiem.