Podaż pieniądza

Czytaj Dalej

Czynniki wpływające na podaż pieniądza bankowego.

Wstęp W polskiej gospodarce występuje dwustopniowy system bankowy: bank centralny i podlegające mu banki prywatne. Instytucje te krążą dwa rodzaje pieniądza: pieniądz banku centralnego oraz pieniądz banków prywatnych, zwany pieniądzem bankowym, depozytowym albo wkładowym. Pieniądz banku centralnego to pieniądz gotówkowy, będący równocześnie zobowiązaniem tego banku (banknoty i monety – ogólnie dostępny i najczęściej używany; głównie pieniądz dochodowy ludzi).

Podaż pieniądza

Charakterystyka

Podaż pieniądza jest sumą rezerw gotówkowych w rękach ludności i wkładów na żądanie (rachunki bieżące). Do podaży pieniądza nie wliczamy rezerw gotówki przechowywanych w kasach banków

Podaż pieniądza jest to całkowita wartość znajdujących się w obiegu zasobów pieniądza...

Wpływ Banku Centralnego na podaż pieniądza

Podaż pieniądza w gospodarce jest to suma pieniądza krajowego w obiegu (poza systemem bankowym) oraz wkładów na żądanie w bankach (a’vista), na które sektor prywatny może wystawić czek. Bank Centralny kontroluje podaż pieniądza poprzez:

system rezerw obowiązkowych – Bank Centralny ma uprawnienia do...

Podaż pieniądza

 

Polityka monetarna – określony poziom zatrudnienia, szybkość i zrównoważony wzrost gosp., stały poziom salda płatniczego są głównymi celami polityki gosp. kraju i są również głównymi celami polityki pieniężnej BC. Polityka monetarna to część polityki gosp. państwa. Władza monetarna (NBP) to...

Rola wskaźnika rezerwy obowiązkowej, stopy dyskontowej i redyskontowej w kształtowaniu podaży pieniądza przez Bank Centralny

Wskaźnik rezerwy obowiązkowej, stopa dyskontowa i redyskontowa – to (wraz z operacjami otwartego rynku) główne narzędzia Banku Centralnego, którymi reguluje podaż pieniądza. Bank Centralny ma uprawnienia do ustalania stopy minimalnych rezerw, jakie banki komercyjne powinny posiadać w stosunku do złożonych...

Podaż pieniądza

 

Podaż pieniądza – to postawienie do dyspozycji przez instytucję pieniężną zasobów pieniężnych innej jednostce gosp. W krajach gosp. rynkowej źródłem podaży pieniądza jest jego kreacja przez banki komercyjne. Podaż ta jest realizowana przez operację kredytowania i dochodzi do emisji pieniądza...

Nominalną podaż pieniądza

 

Nominalną podaż pieniądza - kontroluje bank centralny. Jeżeli przyjmiemy założenie upraszczające, że ceny dóbr są stałe, to możemy uznać, iż bank centralny kontroluje także realną podaż pieniądza, kiedy uchylimy założenie o stałości cen, zobaczymy, że zmiany ilości pieniądza w ujęciu...

Popyt, podaż i rynek

1. Rynek to mechanizm koordynujący zachowania nabywców i sprzedawców, uczestniczących w procesie wymiany dóbr oraz usług.

Rynek określa ceny, przy których wielkość zapotrzebowania zrównuje się z ilością oferowaną do sprzedaży. Ceny wpływają na decyzje społeczeństwa o tym, co, jak i dla kogo...

Pieniądz - siłą deprawującą (“Ojciec Goriot” H. Balzaka)

“Pieniądz”. Słowo to towarzyszy ludziom kilka tysięcy lat. Papierki z wydrukowanymi liczbami, monety z nominałami - niby nic, ale bardzo wiele. Ludzie mówią, że pieniądze nie dają szczęścia. Nie mogę się z tym zgodzić do końca, ponieważ nie spotkałem naprawdę szczęśliwego człowieka, dla...

Przedstaw mechanizm oddziaływania handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy od strony podaży

Wykorzystywanie handlu zagranicznego do wzrostu gospodarczego wiąże się z występowaniem nierównowagi (deficytu) w bilansie handlowym. Oznacza to że istnieje możliwośc uzupełnienie niedostatecznych z punktu widzenia danego kraju wewnętrznych źródeł finansowania za pomocą zasobów zewnętrznych ( import...