Podatek od nieruchomości

Czytaj Dalej

Podatek od nieruchomości

Wprowadzenie Podatek od nieruchomości należy obok podatku od środków transportowych oraz podatku od posiadania psów, do podatków lokalnych, stanowiących dochody własne gmin, w których obowiązek podatkowy został nałożony ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r.

Podatek od nieruchomości

Z podatku od nieruchomości ustawowo zwolnione zostały: nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów i administracji samorządu terytorialnego, pod warunkiem wzajemności - nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów ...

PODATEK OD GIER

loterie i gra telebingo – suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów/innych dowodów udziału w grze; gry liczbowe – suma wpłaconych stawek; gra bingo pieniężne – wartość nominalna kartonów zakupionych przez spółkę; gra bingo fantowe – wartość nominalna kartonów użytych do gry; zakłady wzajemne – suma wpłaconych stawek -STAWKI PODATKU maja charakter proporcjonalny i ujęte jest procentowo w stosunku do ...

Podatki od wydatków

2 Do podatków konsumpcyjnych należą : podatek od towarów i usług, podatek akcyzy ,opłaty monopolowe, podatek importowy, podatek od gier.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH I OPŁATA SKARBOWA

W przypadku opodatkowania orzeczeń sądowych podstawa opodatkowania jest taka sama bo żeby być opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych muszą one wywoływać takie same skutki jak opodatkowane tym podatkiem umowy.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

  To podatek: Bezpośredni; Majątkowy; O charakterze osobistym (wiążą się z tym określone rozwiązania właściwe tylko dla tego podatku tzn.

Podatek od posiadania psów

dla osób które wzięły psa ze schroniska) W Polsce jest około 5 mln psów, których właściciele powinni płacić roczną opłatę sanitarną zwaną podatkiem od posiadania psów.

Podatek od spadków i darowizn

  Pośród majątkowych podatków, do jakich niewątpliwie zaliczyć należy podatek od spadków i darowizn, przeważają podatki o charakterze nominalnym - w ich przypadku majątek stanowi jedynie podstawę do naliczenia podatku, przy czym sam podatek płacony jest z uzyskiwanych przychodów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podstawę obliczenia podatku stanowiłaby generalnie wartość rynkowa rzeczy i praw majątkowych, przy czym wysokość procentowych stawek podatku byłaby określona na poziomie dotychczasowych stawek opłaty skarbowej.

podatek od środków transportowych

  podatek od środków transportowych – podatek ten uregulowała ustawa z 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych.

CHARAKTERYSTYKA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG VAT

Aktów prawnych regulujących podatek VAT jest kilkanaście. EXPORT – podatek VAT 0% - oczyszczenie ceny z podatku w kraju pochodzenia towaru, aby na rynkach konkurować cenami (koszt+zyski), a nie podatkami.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Przedmiot – budynki, budowle, grunty nie objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym i objęte tymi podatkami, jeżeli służą innej działalności gospodarczej niż rolna lub leśna, grunty pod jeziorami i sztucznymi zbiornikami wodnymi.

Podmiot w podatku od towarów i usług

Jeżeli podmioty te mają siedzibę lub miejsce zamieszkania w kraju stają się podatnikami tego podatku, jeżeli wykonują we własnym imieniu i na własny rachunek czynności będące przedmiotem tego podatku, a okoliczności wskazują na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy, nawet, gdy zostały wykonane jednorazowo, a także wówczas, gdy czynności te polegały na jednorazowej sprzedaży rzeczy w tym celu nabytej Podatnikami tego podatku są ...

Przedmiot podatku w podatku od towarów i usług

Przedmiotem podatku jest, więc zarówno sprzedaż w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jak również świadczenie usług oraz przekazywanie lub zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy, przekazywanie przez podatnika towarów oraz świadczenie usług na jego potrzeby osobiste, wspólników, udziałowców itp. Przedmiotem tego podatku są także czynności maklerskie itp.

Podstawa opodatkowania w podatku od towarów i usług

Jeżeli zaś przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym wówczas podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy.

Na czym polega zasada potrącalności w podatku od towarów i usług oraz wyjątki od niej

Podatek od towarów i usług zbudowany jest na zasadzie potrącalności, polega to na tym, iż podatnik ma prawo do obniżenia kwoty należnego podatku, a więc tego, który musi odprowadzić do budżetu o kwotę naliczonego podatku tkwiącego w cenie nabytych towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

Podatek od spadków

Dla ustalenia wysokości podstawy obliczenia podatku ważna jest kwota wolna od opodatkowania, gdyż opodatkowaniu podlega jedynie nadwyżka ponad tą kwotę. Stawki podatku Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca.

Podatek od spadków i darowizn

Podstawowe informacje Podatek od spadków i darowizn jest podatkiem bezpośrednim płaconym od przyrostu majątku, gdy otrzyma się na drodze spadku lub darowizny określony majątek Podatek od spadku i darowizn jest uregulowany w ustawie z 28 lipca 1983 r.

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług, który stanowi dochód budżetu państwa powinniśmy rozpatrywać moim zdaniem z dwóch punktów widzenia , państwa jako poborcę tegoż podatku i gospodarstw domowych jako nabywców obciążonych tym podatkiem.

Podatek od towarów i usług, podatek od wartości dodanej, podatek VAT

Jest podatkiem wielofazowym, ale pozbawionym cechy kumulacji (kaskadowości) dzięki specyficznej metodzie jego rozliczania: podatnik nalicza ten podatek od wartości sprzedanych przez siebie towarów i usług, ale płaci tylko różnicę pomiędzy podatkiem naliczonym a zapłaconym w związku z wcześniejszym nabyciem towarów i usług (produkcyjnych lub handlowych), uwidocznionym w fakturach nabycia lub dokumentach celnych.