Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych (ang. CIT – Corporate Income Tax) – podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw) – rodzaj podatku bezpośredniego obciążającego dochody uzyskiwane przez osoby prawne. Po raz pierwszy w Polsce podatek został wprowadzony ustawą z dnia 31 stycznia 1989 r. Nowa ustawa dotycząca tego podatku została uchwalona 15 lutego 1992 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. Nr 0...

Czytaj Dalej

Podatek dochodowy od osób prawnych

Ponieważ podstawową cechą osoby prawnej jest jej wyodrębnienie organizacyjne, to w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych uregulowano również opodatkowanie jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a organizacyjnie wyodrębnionych.

Podatek dochodowy od osób prawnych.

Zgodnie z przepisami tej ustawy podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są: - osoby prawne oraz spółki kapitałowe w organizacji, - jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek: cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, - podatkowe grupy kapitałowe (grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w ...

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Przedmiotem opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych są różne rodzaje dochodów uzyskiwanych przez podatnika z poszczególnych źródeł przychodów, z wyjątkiem takich, które pochodzą ze źródeł nie objętych tym podatkiem lub są zwolnione z podatku dochodowego.

Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód. Jednakże małżonkowie nie mogą się wspólnie opodatkować, gdy chociażby do jednego z nich mają zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub przepisy art.

Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych

Ogólna charakterystyka podatku Od stycznia 1992 roku wprowadzono w Polsce powszechny podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem bezpośrednim, zwyczajnym, obligatoryjnym, o charakterze dochodowym i osobistym.

ODMIOTY PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

Podatek dochodowy od osób fizycznych obejmuje swoim zakresem takie spółki nie będące osobami prawnymi, którymi są: spółka jawna, spółka cywilna, oraz spółka komandytowa.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYŁĄCZENIA – -przychody z działalności rolniczej, -przychody z działalności leśnej, -przychody podlegające ustawie o podatku od spadków i darowizn, -przychody z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy -przychody z tyt.

Podstawa opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych

Przedmiotem opodatkowania są różne stany faktyczne i prawne, dzięki którym podatnik osiąga dochód, dochody te płyną z określonych przez ustawodawcę źródeł przychodów.

Podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek ryczałtowy.

Podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczany jest na podstawie uzyskanego dochodu oraz przyjętej skali podatkowej. Ad 1 a) przychód z 60 usług x 800zł x 12 m-cy = 576000zł podatek ryczałtowy = 576000 x 9% = 51840zł b)podatek dochodowy P-K= 576000 ?

Rodzaje stosunków prawnych w prawie polskim.

W związku tym wyróżnia się stosunki prawne, w których: • Przedmiotem uprawnienia i obowiązkujest czynienie • Przedmiotem obowiązujesz czynienie, a przedmiotem uprawnienia nieczynienie • Przedmiotem obowiązku jest nieczynienie a przedmiotem uprawnienia jest czynienie • Przedmiotem uprawnienie i obowiązku jest nieczynienie W literaturze spotyka się także poglądy, że przedmiotem stosunku ...

Zagadnienia z podstaw prawa (wykłady)

„Nasciturus” (człowiek nienarodzony) – podmiotowość prawna – zdolność do nabywania praw i obowiązków z innych dziedzin prawa · Zdolność do czynności prawnych – nabywanie praw i obowiązków na podstawie podejmowanych czynności: - Człowiek nie ma zdolności do czynności prawnych, nie może samodzielnie nabywać praw i obowiązków (osoby, które nie ukończyły 13 lat) - 13 – 18 lat – częściowa zdolność do czynności ...

Podatek dochodowy od osób prawnych jako źródło zasilania sektora finansów publicznych w Polsce

KONSTRUKCJA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH 3. Istota podatku dochodowego od osób prawnych 3.

Przedmiot w podatku dochodowym od osób prawnych

W podatku tym występuje ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, analogicznie jak przy podatku dochodowym od osób prawnych.

Rozliczenie podatku Vat, podatku dochodowego od osób prawnych

Podatek dochodowy 19%. rozlicz podatek VAT. oblicz wynik końcowy z prowadzonej działalności jeżeli podatek dochodowy wynosi 19% 2. podatek dochodowy Z.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

    Wyłączenia – skarb państwa, jednostki budżetowe Podmiot: -osoby prawne -jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej osiągające dochody, oprócz spółek nie mających osobowości prawnej, -podatkowe grupy kapitałowe (dwie lub więcej spółek z o.

Jaki jest cel zmian w podatkach?

z ulg skorzystało 35% podatników z I grupy dochodowej i aż 91% podatników z trzeciej grupy, czyli najzamożniejszych), (2) zwolnienia powodują, że pewna grupa obywateli w ogóle nie płaci podatku dochodowego, (3) są patogenne, czyli motywują ludzi - tych, którzy potrafią "poruszać się w gąszczu przepisów" - do szukania luk podatkowych i unikania obowiązku płacenia podatków, (4) komplikują system podatkowy i ...

Podaż a podatki i subsydia

Podatki te bowiem odnoszą się np. do wysokości osiąganych dochodów ( podatek dochodowy od osób prawnych ), wytworzonej wartości dodanej ( podatek Vat ), a nawet do powierzchni zajmowanego lokalu produkcyjnego ( podatek lokalowy ).

Geneza Regionalnych Izb Obrachunkowych - Charakterystyka aktów prawnych dotyczących RIO

W wyniku tej nowelizacji zostały podwyższone do 5% udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej mających siedzibę na terenie gminy.

Podstawa opodatkowania

Zgodnie z przepisami tej ustawy podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z tym że podatnikami są spółki kapitałowe w organizacji, podatkowe grupy kapitałowe (grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach ...

AZJA - WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIE

Rozwój wspólnot chrzęść, w A. poprzedzony był akcją mis., początkowo sporadyczną, a dopiero od pocz. XIX w. zorganizowaną.

A. MISJE a WARUNKI POLITYCZNE — Misje w A. rozwijały się w warunkach polityki kolonialnej prowadzonej przez państwa eur. oraz w sytuacji stwarzanej im przez państwa azjatyckie.

1...