Podatek dochodowy od osób prawnych

Czytaj Dalej

Podatek dochodowy od osób prawnych

Ponieważ podstawową cechą osoby prawnej jest jej wyodrębnienie organizacyjne, to w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych uregulowano również opodatkowanie jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a organizacyjnie wyodrębnionych.

Podatek dochodowy od osób prawnych.

Zgodnie z przepisami tej ustawy podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są: - osoby prawne oraz spółki kapitałowe w organizacji, - jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek: cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, - podatkowe grupy kapitałowe (grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w ...

Podatek dochodowy od osób prawnych jako źródło zasilania sektora finansów publicznych w Polsce

KONSTRUKCJA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH 3. Istota podatku dochodowego od osób prawnych 3.

Przedmiot w podatku dochodowym od osób prawnych

W podatku tym występuje ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, analogicznie jak przy podatku dochodowym od osób prawnych.

Rozliczenie podatku Vat, podatku dochodowego od osób prawnych

Podatek dochodowy 19%. rozlicz podatek VAT. oblicz wynik końcowy z prowadzonej działalności jeżeli podatek dochodowy wynosi 19% 2. podatek dochodowy Z.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

    Wyłączenia – skarb państwa, jednostki budżetowe Podmiot: -osoby prawne -jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej osiągające dochody, oprócz spółek nie mających osobowości prawnej, -podatkowe grupy kapitałowe (dwie lub więcej spółek z o.

Podstawa opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych

Podstawą opodatkowania jest dochód pomniejszony o ustawo zakreślone wydatki. Dochód ten to różnica miedzy przychodem a kosztami uzyskania przychodu. Przychodem są w szczególności otrzymane wartości pieniężne w tym różne wartości otrzymanych nieodpłatnie świadczeń. (art. 12)

Do przychodów nie zalicza...

Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych

Ogólna charakterystyka podatku Od stycznia 1992 roku wprowadzono w Polsce powszechny podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem bezpośrednim, zwyczajnym, obligatoryjnym, o charakterze dochodowym i osobistym.

ODMIOTY PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

Podatek dochodowy od osób fizycznych obejmuje swoim zakresem takie spółki nie będące osobami prawnymi, którymi są: spółka jawna, spółka cywilna, oraz spółka komandytowa.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatnik obciążony jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób fizycznych może zrzec się tej formy opodatkowania i wybrać: 1) opodatkowanie na ogólnych zasadach lub 2) inną formę zryczałtowanego opodatkowania.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYŁĄCZENIA – -przychody z działalności rolniczej, -przychody z działalności leśnej, -przychody podlegające ustawie o podatku od spadków i darowizn, -przychody z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy -przychody z tyt.

Przedmiot opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych

Muszą złożyć wniosek, wówczas opodatkują się łącznie sumę ich dochodów w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, dochodów małoletnich dzieci.

Podstawa opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych

Przedmiotem opodatkowania są różne stany faktyczne i prawne, dzięki którym podatnik osiąga dochód, dochody te płyną z określonych przez ustawodawcę źródeł przychodów.

Koszty uzyskania przychody w podatku dochodowym od osób fizycznych

Kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesienie w celu osiągnięcia przychodu. Ustawodawca wylicza jednak w sposób enumeratywny wydatki, których nie uważa za koszty uzyskania przychodu np. wydatki na nabycie gruntów, środków trwałych, na przebudowę modernizację środków...

Ograniczone i nieograniczone obowiązki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych

Muszą złożyć wniosek, wówczas opodatkują się łącznie sumę ich dochodów w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, dochodów małoletnich dzieci.

Podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek ryczałtowy.

Podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczany jest na podstawie uzyskanego dochodu oraz przyjętej skali podatkowej. Ad 1 a) przychód z 60 usług x 800zł x 12 m-cy = 576000zł podatek ryczałtowy = 576000 x 9% = 51840zł b)podatek dochodowy P-K= 576000 ?

ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2004 R.

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Przedmiotem opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych są różne rodzaje dochodów uzyskiwanych przez podatnika z poszczególnych źródeł przychodów, z wyjątkiem takich, które pochodzą ze źródeł nie objętych tym podatkiem lub są zwolnione z podatku dochodowego.

Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód. Jednakże małżonkowie nie mogą się wspólnie opodatkować, gdy chociażby do jednego z nich mają zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub przepisy art.

CO RÓŻNI OSOBĘ FICZYNĄ OD OSOBY PRAWNEJ

Osoba prawna jest to wyodrębniona jednostka organizacyjna, która zgodnie z obowiązującymi przepisami może występować jako samodzielny podmiot prawa.