Pocztowy

Czytaj Dalej

Polski rynek przesyłek pocztowych w zastrzeżonym obszarze do 50 gram

Polski rynek pocztowy jest silnie skorelowany z prawem wspólnotowym, tak naprawdę cała Unia, wspólnie wyznacza kierunki rozwoju sektora usług pocztowych.

Usługi pocztowe

Do końca XV wieku w wielu krajach zorganizowano lokalne służby pocztowe, pozostające w rękach prywatnych. W XVI wieku rządy i władcy wielu krajów organizowali państwowe służby pocztowe, obsługujące linie pomiędzy więk­szymi miastami.

Co to jest kod pocztowy?

Pierwsze dwie cyfry oznaczają rejon kraju, do którego przesyłka ma dotrzeć, następne trzy dokładnie okre­ślają urząd pocztowy oraz obszar doręczeń, dzię­ki czemu list szybko trafia do torby właściwego listonosza.

Kiedy powstały pierwsze znaczki pocztowe?

Był to przybijany ręcznie odcisk pie­częci, na którym wewnątrz trójkąta widniały słowa „Penny Post Paid", czyli „Opłata pocztowa 1 pensa uiszczona". Używało go założone przez Dockwre nowe londyńskie przedsiębiorstwo pocztowe Lon­don Penny Post.

Znaczki pocztowe

Zamiast odci­sków pieczęci użyto naklejanych na przesyłkę znaczków pocztowych, świadczących o uiszcze­niu opłaty pocztowej. Nowy system pocztowy nie odniósł natychmiast aż tak wielkiego sukcesu, jakiego spodziewał się Hill i inne państwa czekały z jego zaadaptowaniem do czasu, kiedy okaże się opłacalnym.

Na czym polega sortowanie automatyczne przesyłek pocztowych?

Jak wspomniano, większość automatycznych czyt­ników tekstu używanych do odczytywania kodów pocztowych radzi sobie dobrze z tekstem pisanym na maszynie bądź drukowanym za pomocą dru­karki.

Jak działają czytniki kodu pocztowego?

W następnym etapie sortowania kod pocztowy z listu trzeba przepisać w formie łatwej do odczyta­nia przez automatyczne maszyny sortujące (AMS). Gdy kody pocztowe zapisane zostały w postaci fosforowych kropek, koperty wędrują do wstępnego sortowania.

Znaczek pocztowy

Nalepka regulująca opłatę pocztowąza pewien rodzaj przesyłek, wykonana technikądruk. według projektu grafika; odznacza sięprecyzyjnym wykonaniem kliszy, operuje własnymiśrodkami piast., łącząc kompozycję graf. z liternictwem;popularny przedmiot kolekcjonerstwa.

Państwowa Inspekcja Telekomunikacyjna i Pocztowa

Podlega Ministrowi Łączności, powołana do kontroli przewodowych sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, a także w dziedzinie poczty oraz Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna, powołana w szczególności do kontroli wykorzystania częstotliwości.

Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna wykonuje nie tylko...

Co to jest stemplowanie znaczków pocztowych?

Tradycyjnie znaczki kasuje się, stemplując je za pomocą pieczęci z datownikiem. Dziś jednak coraz częściej używa się do tego celu drukarek atramen­towych sterowanych przez komputer. Drukarka atramentowa pracuje wyrzucając z dysz głowicy na papier w precyzyjnie kontrolowany sposób stru­mień maleńkich...