Płynność

Czytaj Dalej

Proces zarządzania płynnością

Cele procesu

Cele ogólne (związane z istnieniem procesu):

Jak najlepsze wykorzystanie środków pieniężnych. Zarządzanie współpracą z kontrahentami w sposób zapewniający optymalny poziom płynności. (dążenie do poziomu wskaźnika szybkiego =1,0&nbsp; a bieżącego&nbsp; <1,2 - 2,0 ) Budżetowanie...

Mierniki oceny płynności

Ocena płynności finansowej banku wymaga stosowania odpowiednich instrumen­tów pomiaru. Znane są dwa typy instrumentów, a mianowicie:

wskaźniki absolutne;

- wskaźniki względne.

Wskaźniki absolutne wskazują na rozmiary nadwyżki lub niedoboru płynności:

nadwyżka/ niedobór = płynne aktywa -...

Analiza płynności finansowej.

Na wstępie pracy chciałbym bliżej przedstawić pojęcie płynności finansowej, w jakim celu przeprowadza się. Najprostszą odpowiedzią jest to zdolność firmy do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań, mam na myśli te, które są płatne w przeciągu jednego roku oraz zdolność danego przedsiębiorstwa do terminowego regulowania bieżących zobowiązań. Do bieżących zobowiązań zalicza się: zobowiązania wobec dostawców, zobowiązania wobec ...

Ryzyko płynności

Charakterystyka

Ryzyko płynności - ryzyko wystąpienia sytuacji, w której bankowi zabraknie gotówki na dokonanie niespodziewanych wypłat z rachunków depozytowych. Brak płynnych aktywów zazwyczaj wywołuje niedobory funduszy na finansowanie działalności na rynku detalicznym i korporacyjnym lub na...

Co to jest niepłynność mówienia?

Każdy mówca wypowiada się czasem niepłynnic, szczególnie gdy jest zmęczony lub zdenerwowany. Dlatego nieplynność mówienia jest zjawiskiem uniwersalnym. Do podstawowych jej objawów należy:

powtarzanie głosek (m- m- m- mama), sylab (ma- ma- mama), słów (marnowania), części zdań (mama idzie- mama...

Analiza płynności finansowej

Charakterystyka

Teoria finansów i rachunkowości wypracowała wiele definicji płynności, które to jednak zawsze zawierają wspólny element - jest to zdolność do regulowania bieżących zobowiązań finansowych. W literaturze ekonomicznej płynność definiowana jest różnie. Nadaje się kilka określeń...

Płynność finansowa

Charakterystyka

Płynność finansowa - jest to zdolność firmy do spłacania bieżących zobowiązań(płatnych do 1 roku) oraz do dokonywania zakupów wszelkiego rodzaju towarów i usług. Od płynności zależy czy, w terminie wypłacane jest wynagrodzenie pracownikom, zobowiązania dostawcom za dobra i usługi...

Zarządzanie ryzykiem płynności.

 

Ryzyko płynności to kluczowe zagadnienie dla funkcjonowania banku, systemu finansowego i całej gospodarki. Zdolność banku do realizacji zobowiązań uregulowana jest w art.8 prawa bankowego („ bank jest obowiązany do utrzymania płynności płatniczej dostosowanej do rozmiarów i rodzaju prowadzonej...

Ryzyko, rentowność i płynność banku

Istnieje ścisły związek między ryzykiem płynności a pozostałymi ryzykami na jakie narażona jest działalność bankowa. Zatem zagrożenie utratą płynności decyduje o narażeniu banku na występowanie pozostałych ryzyk. Zarządzanie płynnością jest procesem złożonym i wymaga koordynacji z...

Zarządzanie ryzykiem płynności – podstawowe pojęcia

Ryzyko płynności jest to ryzyko występujące w obszarze finansowym. Oznacza zagrożenie przejściowej lub całkowitej utraty płynności przez bank. Ryzyko utraty płynności występuje podobnie jak w przedsiębiorstwie, gdy zagrożona jest zdolność banku do spłacenia zobowiązań.

Przyczyny wystąpienia...

Identyfikacja i pomiar ryzyka płynności

Skuteczne zarządzanie ryzykiem płynności wymaga jego identyfikacji. Pnieważ zagrożeniem płynności jest niedostatek środków płynnych do pokrycia wymagalnych zobowiązań, rozpoznanie takiej sytuacji wymaga porównania obu wielkości. Poziom płynności banku ustala się na podstawie bilansu oraz...

Operatywne sterowanie płynnością

Chodzi tu o zapewnienie trwałej, dyspozycyjnej płynności. Celem operatywnego sterowania płynnością jest zabezpieczenie w każdym czasie dostatecznej zdolności banku do punktualnego regulowania wszelkich płatności. W celu tym wykorzystuje się krótkoterminowe zestawienia strumieni pieniężnych...

Na czym polega trening płynności mówienia?

Trening płynności mówienia stanowi zbiór metod poprawiających płynność mówienia osób jąkających się. Metody te można podzielić na:

bezpośrednie, w których stosuje się wiele technik płynnego mówienia;

pośrednie, które nie zawierają ćwiczeń mowy, lecz poprawiają płynność mówienia poprzez...

Płynność a rentowność banku

Występują rozbieżności między terminami wymagalności pasywów i zapadalności aktywów, ujawniają one brak środków do pokrycia zobowiązań. Stanowi to zagrożenie dla płynności banku.

Sprzeczność między dochodem a płynnością.

-transformacja terminów sprzyja wzrostowi dochodów...

Ryzyko płynności i jego przyczyny

Przez ryzyko płynności należy rozumieć zagrożenie banku utratą zdolności do wywiązywania się z bieżących obowiązków płatniczych. Utrata płynności wywiera negatywny wpływ na wyniki finansowe banku i odwrotnie – skutki utraty kapitału, niekorzystne zmiany procentu lub kursów walutowych mogą stać...

Stopień płynności danego składnika aktywów

Zależy on od tego, jak szybko może on zostać zamieniony na gotówkę, bez ponoszenia znacznych strat. Zarządzanie płynnością polega na synchronizowaniu wpłat i wypłat środków pieniężnych, w celu uniknięcia niewypłacalności w stosunku do naszych wierzycieli.

Pomiar płynności jest istotnym...

Kontrola i monitoring płynności

Kontrola i monitoring płynności służą zapobieganiu wystąpienia ryzyka. Polegają one na stałej obserwacji pozycji płynności banku. Głównym narzędziem jest zestawienie przewidywanych przepływów środków pieniężnych. Sporządzanie zestawienia przebiega w dwóch fazach:

W pierwszej fazie bilans...

Wskaźniki podwyższonej płynności i płynności natychmiastowej aktywów

Wyraża relację pomiędzy aktywami obrotowymi pomniejszonymi o wartość zapasów i krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów a zobowiązaniami krótkoterminowymi [1]. Konstrukcja tego wskaźnika opiera się na założeniu, że zapasy są najmniej płynnym składnikiem aktywów obrotowych, stąd gdy...

Pułapka płynności

Charakterystyka

Pułapka płynności - jest to sytuacja, kiedy stopa procentowa na rynku kształtuje się na tak niskim poziomie, że nieopłacalne jest lokowanie oszczędności w obligacje, co prowadzi do nieskończenie dużego popytu na pieniądz.

Pułapka płynności została po raz pierwszy opisana przez...

Zewnętrzne normy płynności

Ustalane są przez krajowe organy nadzorcze. W Polsce zostały wprowadzone w 1990 roku. Określają one stosunek płynnych aktywów do wymagalnych pasywów dla okresu 3-miesięcznego.

Wyróżniono następujące poziomy norm:

wyższy od 0,9 – płynność dobra;

w granicach 0,7 – 0,9 – płynność...