Platon i Akademia Platońska

Platon rozwinął naukę o: 1) ideach, o ich charakterze, relacjach pomiędzy ideami a rzeczami, o ich naturze.

Poglądy pedagogiczne Platona

Wstęp Platon (427-347 p. Platon to przydomek wielkiego filozofa, oznaczał on dosłownie „barczysty”, „o szerokich barach”. (Platon - twórca pedagogiki państwowej).

Koncepcja duszy u Platona i Arystotelesa

psyche) mówili już filozofowie żyjący przed Platonem, ale Platon ją zmodyfikował i stworzył oryginalną syntezę – wyobrażali ją sobie najczęściej jako siłę wprawiającą w ruch i ożywiającą ciało, jako energię będącą w istocie też rodzajem materii.

Platon życiorys

PLATON (ur. Według najpopularniejszej hipotezy, przezwisko Platon (od gr. Rodzina kształciła go na kupca – w tym celu Platon odbył kilka podróży do Azji Mniejszej i na Kretę.

Platon i teoria idei

Mimo, że Platon żył wieki temu, niektóre elementy jego filozofii są cały czas aktualne i nie tracą na wartości. Jednakże Platon posuwa się dalej twierdząc, że zbiór idei jest światem.

Heraklit, Sokrates, Platon, Epikureizm, Stoicyzm - opis

– całościowe koncepcje filozoficzne Platon Platon uznawał dualizm świata: świat idei (idealny) - niedostępny zmysłom oraz świat materialny. Teraz powiedzielibyśmy, iż Platon propagował ideę państwa totalitarnego.

Idealizm myśli platońskiej - Platon (ok. 437-347 p.n.e)

Platon uznając, że nie rzeczy są przedmiotem pojęć, gdyż cechuje je zmienność, uznał, że istnieje byt doskonały, niezależny od rzeczy, pierwowzór rzeczy, poznawalny rozumowo, ale istniejący poza umysłem. Platon był finalistą w pojmowaniu przyrody.

Historia Wybranych Doktryn Politycznie niePoprawnych: Platon

Platon operował zatem dwoma pojęciami duszy – szerszym: czynności zmysłowe i węższym: sam rozum): + nieśmiertelny pierwiastek w człowieku + wprawia w ruch dusza a ciało – dualizm duszy i ciała: dusza jest + niematerialna + jest oddzielona od ciała + jest jednolita (w węższym znaczeniu podzielił ją jednak na: zmysłową, rozumną i impulsywną, oraz sprawiedliwą – łączącą je) + jest doskonalsza od ciała, ciało jest jej podległe.

Platon

Platon ukształtował system filozoficzny, którego istotą było: 1) w ontologii: przekonanie, że istnieje byt idealny i że byt realny jest odeń zależny. Platon był finalistą w pojmowaniu przyrody.

Platon: polityka jako sfera działania etycznego

Nie można jednak zapominać o wielkich zasługach Platona dla rozwoju ontologii i epistemologii nauki o polityce.

Koncepcja duszy u Platona i Arystotelesa

Z religijnym patosem rysuje Platon w „Fajdrosie” mistyczny obraz, jak ku wysokością nadniebnym pędzą rydwany bogów, a za nimi rydwany dusz nieśmiertelnych. Ludzką duszę Platon obrazowo przedstawia w postaci rydwanu zaprzężonego w parę koni.

Dowód ontologiczny św. Anzelma, Różnica między metoda Platona a Arystotelesa

Różnica między metoda Platona a Arystotelesa PLATON Platon nie tylko miał wiedzę rozumową za niezależną od zmysłowej, ale też za wyższą od niej.

Wpływ Arystotelesa i Platona na współczesną literature

I oto z jednej strony Platon widział w sztuce, mianowicie w sztuce poety, najważniejszą z czynności człowieka, z drugiej zaś potępiał sztukę, mianowicie naśladowniczą, i chciał ze swego idealnego państwa usunąć artystów. Jednak sprzeciwiał się w swoim rozumieniu zjawiska sztuki, jej podłożu metafizycznemu jakie proponował Platon.

Państwo Platona, a państwo Arystotelesa

Platon nie brał bowiem pod uwagę zmieniających się warunków życia, rozwoju społeczeństwa oraz różnorodnych charakterów jednostek wchodzących w jego skład. By do tego nie doszło, Platon proponował, wydalenie ich z doskonałego państwa.

"Uczta" Platona

Zalety Erosa charakteryzuje Platon słowami Agatona, wytwornego gospodarza domu, w kwiecistej mowie w stylu sofistów.

Na czym polegał idealizm Platona w teorii bytu

Platon wprowadził do filozofii myśl o istnieniu poza przyrodą, odrębnego świata niematerialnego.

Poglądy Arystotelesa i Platona w „Historii Filozofii” Tatarkiewicza

Do takich osób należą Arystoteles i Platon, których sylwetki chcę przybliżyć.

Platon "Gorgiasz"

Platon pyta ustami Sokratesa, czy jest szczęście i dobro w tym, w czym je wszyscy widzą, i dokonuje wielkiego odwrócenia wartości powszechnie uznawanych.

Nieśmiertelność duszy w ujęciu Platona

Wydawać by się mogła, że jest nierozerwalnie połączona z ciałem, Platon jednak wykazuje, że nie; czymś zupełnie naturalnym jest fakt, że dusza potrafi istnieć bez ciała, co więcej ? Platon ucina wszelkie dyskusje, uzasadniając swoje zdanie w kolejnych akapitach.

Grecja Homera, Fidiasza, Sofoklesa, Platona spełnia zadania uwertury i jest prologiem, powołując się na znane przykłady wykaż związki literatury z tradycją literatury antycznej.

Andrzejek Frycz Modrzewski sięgnął do starożytnych filozofów w poszukiwaniu reform państwowych i ideału państwa (Platona, Cycerona).