Platforma kontynentalna

Czytaj Dalej

Lodowce kontynentalne - lądolody

Lodowiec kontynentalny - lądolód - to gruba pokrywa lodowa o ogromnej powierzchni.

Racjonalistyczna filozofia kontynentalna: Leibniz

Filozof niemiecki tworzył w języku rodzimym. Odrzucał empiryzm, głosił racjonalizm, teorię bytu. Zakładał jedność jednak uważał, że jest ona substancją duchową. Wszystkie obiekty fizyczne zbudowane są z jednorodnej substancji, która składa się z niepodzielnych punktów metafizycznych zwanych...

Racjonalistyczna filozofia kontynentalna: Kartezjusz

Zwany ojcem filozofii nowożytnej, głosił racjonalizm zaufanie do rozumu, odrzucał powszechnie obowiązujące prawdy. Słowa zaciemniają obraz rzeczywistości – to, co prawdziwe jest w naszym umyśle (niczego nie dowiemy się poprzez język – liczy się akt twórczej intuicji). Zwalczał scholastykę twierdząc...

SYSTEM PLANOWANIA JAKO INSTYTUCJONALNA PLATFORMA GODZENIA RÓŻNYCH CZĄSTKOWYCH INTERESÓW SPOŁECZNYCH

Dużego znaczenia nabrały badania ekologiczne stosowane w procesach planistycznych, zwłaszcza w tworzeniu planów przestrzennych zagospodarowania kraju. Przy założeniu, że człowiek, zbiorowości ludzkie muszą współdziałać z otoczeniem przyrodniczym, które jest w stanie zagrożenia degradacją powodowaną...

Działalność lodowca kontynentalnego w Polsce

Ostatnim wielkim wydarzeniem geologicznym, które miało wpływ na budowę geologiczną Polski oraz jej ukształtowanie powierzchni, a także dużej części Europy było zlodowacenie plejstoceńskie. Na przełomie trzeciorzędu i czwartorzędu nastąpiło znaczne wychłodzenie klimatu przy jednoczesnym wzroście...

Co to jest szelf kontynentalny?

Brzegi każdego kontynentu otacza zatopione pod wodą łagodne zbocze, zwane szelfem kontynentalnym. Szelfy kontynentalne znajdują się średnio na głębokości dwustu metrów. Dopiero w tym miejscu koń­czą się bloki kontynentalne.

Pale i platformy wydobywcze

Pali używa się także do zakotwiczania w dnie morskim platform wydobywczych do eksploatacji podmorskich złóż gazuj ropy. Platforma Claymore na Morzu Północnym jest osadzona na palach wbi­tych w dno na głębokość 46 metrów.

Platformy wydobywcze ropy naftowej

Obecnie większości wierceń podmorskich dokonuje się z platform wiertniczych. Do 90 metrów głębokości używa się platform, holo­wanych na miejsce wiercenia. Platformy są utrzymy­wane w miejscu przez systemy wielu kotwic.

Czym są platformy tektoniczne?

Przeciwnie, w swym biegu, niektóre ich fragmenty są wyraźnie przesunięte w jedną lub drugą stronę, co jest wynikiem przemieszczania się poszczególnych platform. Trzęsienia ziemi oraz zjawiska wulkaniczne występują przede wszystkim na granicy styku dwóch platform.

Wymień platformy technologiczne, systemowe i usługowe wirtualnego rynku

Funkcjonowanie platform opiera się na szerokim spektrum technologii i usług, wśród nich możemy wyodrębnić: Środowisko sieciowe Środowisko komunikacyjne Technologie, systemy, narzędzia realizacji transakcji Technologiczne, systemowe i usługowe otoczenie rynku.

Kontynentalny model nadzoru korporacyjnego

Charakterystyka Kontynentalny model nadzoru korporacyjnego (wewnętrzny, kontynentalno-japoński) - system nadzoru i kontroli nad korporacją funkcjonujący w kontynentalnej Europie oraz w Japonii.

Platforma wartości

Charakterystyka Platforma wartości (Value Platform) jest obecnie jednym z kilku znanych modeli zarządzania kapitałem intelektualnym. Na podstawie modelu platformy wartosci W.

Porównaj koncepcję kontynentalną i amerykańską w zakresie pozycji państwa i obywatela

Dla tradycji kontynentalnego konstytucjonalizmu liczyło się przede wszystkim dobro państwa, jako narzędzia, za pomocą którego obywatele mogli realizować swoje powodzenie.

Wpływ Rewolucji Francuskiej na kontynentalną Europę (1789 - 1791)

 

Zainteresowanie Rewolucją spowodowane było popularnością mody francuskiej na świecie.

Wkrótce też podejmowano, przy pomocy mas ludowych, próby zmian ustroju feudalnego, jak chociażby w Kolonii i na terenie Wielkiego Księstwa Toskanii.

W Brukseli 10 stycznia 1790 proklamowano utworzenie Zjednoczonych...

Wojna kontynentalna w Europie w latach 1795 - 1797. Włochy pod koniec XVIII wieku

 

W Austrii bano się wpływu Rewolucji. W 1794 powstało tam Stowarzyszenie Równości i Wolności z Ignacym Martinovicem, rok później zostało rozbite. Zaostrzono kurs polityczny w Austrii.

Organizacja frontu armii francuskiej: + górny Ren, dowódcą Jan Moreau + środkowy Ren, dowódcą Jan Jourdan + front...

Potęga kontynentalna mackindera

Teoria potęgi kontynentalnej Halforda Mackindera - Brytyjczyk, ur.

Nowoczesne Platformy Dostępu, Przekazu Informacji

W dzisiejszych czasach dostęp do informacji, i jej powszechność stanowią jeden z warunków realizacji praw człowieka, oraz konstytucyjnych praw obywateli. Obecnie człowiek posiada możliwości czerpania wiedzy z różnych udostępnionych mu środków informatycznych. Tak, więc obecne położenie jednostki, jeśli chodzi o dostęp do informacji, jest znacząco rozbudowany, zaś jego możliwości wzbogacane są o coraz bardziej nowsze technologie. Współczesna technologia informacyjna ...

Tabelaryczna charakterystyka jednostek strukturalnych platformy Dekanu.

Platformy Dekanu. Procesowi temu towarzyszyły zjawiska wulkaniczne i tworzenie się trappów na platformie Dekanu.

Szyb i platforma wiertnicza

Współczesne platformy mogą obsłużyć nawet do 60 odwiertów jednocześnie; część z nich znajduje się bezpośrednio pod platformą, natomiast pozostałe są od niej oddalone i połączone z nią rurociągami leżącymi na dnie morza.

Platforma zarządzania siecią

Do najbardziej popularnych platform zarządzania, opartych na protokole SNMP, należą: OpenView (HP), NetManager i Sol- stice (Sun), NetView (IBM), LANDesk Network Manager (Intel), Transcend (3Com) oraz Spectrum (Cabletron).