Płaszczyzna

Płaszczyzna

Płaszczyzna – jedno z podstawowych pojęć pierwotnych geometrii Euklidesa i geometrii absolutnej. W niektórych innych aksjomatyzacjach geometrii, na przykład w geometrii analitycznej, płaszczyzna nie jest pojęciem pierwotnym, lecz zbiorem punktów. Płaszczyznę można obrazować jako kartę papieru, powierzchnię stołu, czy płaskie pole, wyobrażając sobie je rozciągające się "w...

Czytaj Dalej

Opisz podstawowe płaszczyzny i linie ciała

- płaszczyzna środkowa strzałkowa – przechodzi przez oś podłużną ciała, dzieląc je symetrycznie na części: lewą i prawą. Wszystkie równoległe do niej płaszczyzny nazywane są płaszczyznami strzałkowymi;

- płaszczyzna czołowa główna – prostopadła do płaszczyzny strzałkowej przechodzi przez...

Płaszczyzny konstrukcyjne kadłuba

Statek morski stanowi bryłę o kształtach zewnętrznych – zazwyczaj nieregularnych, których jedyną charakterystyką(w znaczeniu geometrycznym) jest fakt, iż płaszczyzna symetrii biegnąca wzdłuż kadłuba dzieli go na dwie połowy(lewą i prawą) o identycznych kształtach. Statek morski zbudowany jest z następujących części : · kadłuba; · nadbudówki; · masztu; · wyposażenia. Konstrukcja kadłuba opiera się na szkielecie, do którego jest przymocowane ...

WADY POSTAWY W PŁASZCZYŹNIE STRZAŁKOWEJ

Jak już wielokrotnie podkreślano, określenie wada postawy w płaszczyźnie strzałkowej jest mało precyzyjne, Podstawowy problem dotyczy tu kryteriów, pozwalających na jednoznaczne zakwalifikowanie jednostkowej postawy do tej grupy wad. Dotyczy on jednak raczej sylwetek z pogranicza postawy prawidłowej i...

TRZY PŁASZCZYZNY WPŁYWU MASS MEDIÓW NA ODBIORCĘ

-  wpływ w płaszczyźnie poznawczej

-  definiowanie sytuacji społecznej i konstruowanie obrazu rzeczywistości

- media stanowią ważne źródło informacji

o świecie

o  odbiorca aktywny

- problem dyslokacji, czyli jakie jest odniesienie doświadczenia medialnego do praktycznych kontekstów  życia...

TRZY PŁASZCZYZNY WPŁYWU MASS MEDIÓW NA DZIECI

1.  WPŁYW W PŁASZCZYŹNIE POZNAWCZEJ

a)  podstawowe funkcje i.  funkcja wychowawcza – budowanie określonego systemu wartości ii.  funkcja edukacyjna – dostarczanie wiedzy iii.  funkcja budowania tożsamości

b)  zaciera się granica pomiędzy socjalizacją pierwotna a wtórną

c)  dzieci muszą być...

Czy kultura to płaszczyzna porozumienia, czy źródło konfliktu?

Istnieje bardzo dużo definicji kultury. E. Taylor (1871r.) twierdził, iż: „kultura, względnie cywilizacja (...) jest złożoną całością zawierającą wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawo, obyczaj oraz wszystkie inne zdolności i przyzwyczajenia nabyte przez człowieka jako członka społeczeństwa”. Podobnie kulturę postrzegają Walter G. Stephan i Cookie W. Stephan w swojej książce . Wg nich kulturę można zdefiniować jako sumę wszystkich wyuczonych zachowań,

Płaszczyzna podparcia

płaszczyzna podparcia; obrys najda­lej wysuniętych punktów podparcia. Od wielkości i kształtu płaszczyzny podparcia zależy stateczność ciała podpartego.

Płaszczyzny kontroli przestrzegania prawa UE

Kontrola przestrzegania prawa wspólnotowego odbywa się na 2 płaszczyznach:

- krajowej

- wspólnotowej

Jurysdykcja ETS:

międzynarodowa – rozstrzyga spory między państwami członkowskimi wynikające ze stosowania prawa UE; jest to jurysdykcja arbitralna, obligatoryjna

konstytucyjna –...

Płaszczyzny i charakter działania administracji

Płaszczyzny działania adm.:

- reglamentacyjno-dystrybucyjna - zadania te realizowane są w formie wydawanych decyzji adm. Jest to bezpośrednia sfera stosunków urząd - obywatel. Działania te podlegają kontroli sądowej,

- działalność organizatorska - związana jest z zaspokajaniem potrzeb społ. w skali...

Podaj różne płaszczyzny zdrowia i wyjaśnij ich znaczenie

Konstytucja wyróżnia trzy płaszczyzny zdrowia:

1) Zdrowie fizyczne, czyli somatyczne, a więc to które odnosi się do organizmu.

Stanowi ono tło dla licznych i dobrze nam znanych chorób ciała, ale nie tylko bierne tło, bo umiemy też świadomie potęgować pewne jego elementy poprzez ćwiczenia i...

Gerontologia: Płaszczyzny procesu starzenia się - Płaszczyzna biologicza

„Z biologicznego punktu wiedzenia uzasadnione jest wyodrębnienie grup osób długowiecznych (90 lat i więcej), jako grupy o szczególnych cechach biologicznych i dziedzicznej predyspozycji do długiego życia”. Jednakże proces ten jest procesem przebiegającym bardzo płynnie, etapami i inaczej u kobiet...

Gerontologia: Płaszczyzny procesu starzenia się - Płaszczyzna psychologiczna

Jeśli chodzi o psychikę osób starszych  to w związku ze wzrostem różnic indywidualnych dotyczących ludzi starszych, trudno jest ustalić ogólne prawidłowości odnośnie osobowości i zachowania się człowieka starego. Możemy również stwierdzić, że właściwie wszystkie funkcje psychiczne ludzi starych...

Gerontologia: Płaszczyzny procesu starzenia się - Płaszczyzna społeczno – socjalna

Określają (co oczywiste) warunki ekonomiczne, ale też możliwości uczestniczenia w życiu zbiorowym, stopień degradacji więzi rodzinnych i środowiskowych, a także relacji międzypokoleniowych. Ponadto liczą się wszelkie przejawy dyskryminacji ludzi starszych.

Dobre kontakty z innymi ludźmi, sposób...

Płaszczyzny i fazy socjalizacji

Można wyróżnić cztery podstawowe płaszczyzny socjalizacji

grupy pierwotne – np. rodzina, grupa rówieśnicza, grupa przyjacielska, grupa sąsiedzka.

grupy wtórne – np. szkoła, zakład pracy, wojsko, stowarzyszenie, partia polityczna

wielkie grupy społeczne – np. grupy etniczne, grupy...

Problematyka związkowa (uprawnienia, płaszczyzna)

Uprawnienia organizacji związkowej w tworzeniu prawa pracy są podstawowymi, zasadniczymi uprawnieniami każdego związku zawodowego. W związku z tym są one najważniejszym podmiotem w zakładzie pracy. Na tej płaszczyźnie związek zawodowy wypracowuje i stanowi prawo zakładowe wspólnie z pracodawcą, a...

Krzywizny w płaszczyźnie czołowej

Oprócz krzywizn pośrodkowych (strzałkowych), skierowanych do przodu lub do tyłu, występują zwykle (w 68%) skrzywienia boczne kręgosłupa (skolioses; skolios = krzywy), krzywizny w płaszczyźnie czołowej. Występowanie ich łączy się przypuszczalnie z ogólną asymetrią ciała, której liczne objawy w...

Ruchy zgięcia i prostowania w płaszczyźnie pośrodkowej

Ruchy zgięcia i prostowania w płaszczyźnie pośrodkowej (flexio et extensio) albo zgięcia do przodu i zgięcia do tyłu (anteflexio et retroflexio) są to ruchy symetryczne dokoła osi poprzecznej biegnącej poziomo z prawej strony na lewą. przeważnie przez środek jądra miażdżystego. Zakres tych ruchów...

Boczne ruchy zgięcia w płaszczyźnie czołowej

Boczne ruchy zgięcia w płaszczyźnie czołowej (flexio Lateralis) są to ruchy asymetryczne dokoła osi strzałkowej biegnącej przez jądro miażdżyste. U człowieka żywego ruch ten w całości wynosi ok. 110°, na zwłokach ok. 165°. Ruch ten jest najobszerniejszy w odcinku piersiowym. W odcinku szyjnym...

Płaszczyzny współpracy międzynarodowej

PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Międzynarodowa współpraca i integracja gospodarcza jest to proces scalania gospodarek narodowych, w wyniku którego powstają nowe organizmy gospodarcze o odmiennych właściwościach. Bez współpracy międzynarodowej, niemożliwy byłby postęp tak szybki i w tak wielu dziedzinach jak obecnie. Istnieje wiele płaszczyzn współpracy międzynarodowej: współpraca gospodarcza, kulturalna, edukacyjna i naukowa, działalność ...

Więź społeczna – ujęcia klasyczne (koncepcja „woli” u F. Tonnies i „solidarności u E. Durkheima), płaszczyzny objawiania się więzi, rodzaje więzi, jej przejawy oraz rozkład.

Pojęcie więzi społecznej: W socjologii funkcjonują dwie znane typologie: Tonniesa Gemeinschaft und Gesellschaft Durkheima przeciwstawienie społeczeństw o solidarności mechanicznej i solidarności organicznej Obie odwołują się do dwu rodzajów więzi społecznej, przypisują im różne podstawy, różny charakter, odmiennego rodzaju manifestacje i wytwory. Termin więzi społeczne nie jest jednoznacznie rozumiany. Posługujemy się terminem zbiorowości społecznej dla określenia ...