Piękni

Czytaj Dalej

PIĘKNY

Dla ich pięknych oczu zob. Oko. Kształtem miłości piękno jest z traktatu poetyckiego Promethidion, Bogumił, 115, Norwida. Literatura piękna beletrystyka, poezja i proza art. Nad pięknym, modrym Dunąjem zob.

Piękna Bitynka Zofia Potocka, 1760-1822, ur. Glavani (czy też Celice-Clavone?), zdobyła wielki...

Motyw piękna w literaturze

Piękno - Zespół cech takich jak proporcja ksztahów, harmonia barw, dźwięków, który sprawia, że coś budzi zachwyt. Piękno może też mieć charakter moralny, dotyczyć wewnętrznej doskonałości. W literaturze ideał piękna zwykle zależy od estetycznych poglądów epoki, choć może być kształtowany w...

Piękne i szlachetne postaci KOBIECE w literaturze.

Piękne i szlachetne postaci KOBIECE w literaturze.

Kobiecość zwykła się nam kojarzyć z kokieterią, urodą i wrażliwością. W ustach niektórych ludzi to pojęcie zyskuje czasem negatywny wydźwięk, bo interpretują to jako zbytnią drobiazgowość i czułość, przesadną delikatność. Często...

Kiedy brzydota może być piękna

?Kiedy brzydota może być piękna?? W temacie pracy możemy dostrzec pozorny błąd logiczny. Czy brzydota może stać się piękna? Jeśli tak to w jaki sposób? Aby się tego dowiedzieć należy wpierw odpowiedzieć sobie na pytanie co rozumiemy pod pojęciem piękna i brzydoty, oraz czy dla każdego człowieka te pojęcia interpretowane są jednakowo. PIĘKNO ?Piękno - pozytywna właściwość estetyczna bytu wynikająca z zachowania proporcji, harmonii barw, dźwięków,

Piękne i szlachetne postacie kobiece w literaturze

Kobiecość zwykła się nam kojarzyć z kokieterią, urodą i wrażliwością. W ustach niektórych ludzi to pojęcie zyskuje czasem negatywny wydźwięk, bo interpretują to jako zbytnią drobiazgowość i czułość, przesadną delikatność. Często podsumowują to słowami: „Ach! To przecież takie kobiece”...

PROBLEMATYKA ESTETYKI - Teoria piękna pozaartystycznego

Piękno przysługuje nie tylko wytworom zamierzonym jako piękne (dziełom sztuki), lecz także nie zamierzonym jako piękne oraz zastanym przedmiotom naturalnym (przyrodzie). JednakŜe przeprowadzenie ostrej granicy między tymi kategoriami przedmiotów jest sprawą bardzo trudną. Sztuka użytkowa, piękno...

Literatura wieku XVII - zanikanie mądrości i piękna, styl barokowy

Literatura nasza w wieku XVII nie utrzymała się na tym wysokim poziomie, na jaki się wzniosła w stuleciu XVI: posiada wprawdzie utwory tak piękne jak poe­zje łacińskie Sarbiewskięgo, Sielanki Szymonowicza, Roksolanki Szymona Zimorowicza i Psalmodia Kochowskiego, tak kunsztowne jak liryki Jędrzeja...

LITERATURA PIĘKNA. Adnotowany rocznik bibliograficzny

LITERATURA PIĘKNA. Adnotowany rocznik bibliograficzny, wyd. w Warszawie od 1954 przez Zakład Bibliografii Zalecającej Instytutu Bibliogr. —> Biblioteki Narodowej. Roczny przegląd literatury pięknej pol. i obcej (w przekł. na język pol.), rejestruje publikacje z zakresu prozy beletryst. (powieść...

PRZEGLĄD TYGODNIOWY Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych, tygodnik społ.-kult.

PRZEGLĄD TYGODNIOWY Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych, tygodnik społ.-kult., wyd. w Warszawie 1866-1905. Założycielem, wydawcą i redaktorem był A. Wiślicki, 1877-78 zastępował go A. Świętochowski. Pismo, odgrywające dużą rolę w l. sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX w...

Rywalizacja Francji z papiestwem za rządów Filipa IV Pięknego. "Królowie przeklęci"

-  wnuk Ludwika IX, syn Filipa III Śmiałego

-  narastający spór z papiestwem o władzę nad kościołem francuskim

-  rosnące wpływy Francji w kolegium kardynalskim

-  zagrożenie papiestwa przez neapolitańskich Andegawenów, popieranych przez Francję

-  papież Bonifacy VIII

-  dążenia Filipa...

Walka Filipa Pięknego z papiestwem

 

Syn Ludwika IX, Filip III Śmiały, wplątał się w interesie papiestwa i stryja, Karola Andegaweńskiego, w niefortunne akcje na terenie Hiszpanii, marnotrawiąc w nich siły Francji. Dopiero w osobie wnuka Ludwika, Filipa IV Pięknego, ujrzała Francja na swym tronie wybitnego polityka, choć...

„Powieść zawsze piękna...” - Krzyżacy

Utwór powstał na jubileusz 25-lecia pracy twórczej autora Trylogii, Od napisania Ogniem i mieczem minęło już blisko lat dwadzieścia, a nie tak dawno sławę blisko 50-letniego pisarza ugruntowało Quo vadis? Tym razem przedmiotem literackiego opracowania stało się polskie średniowiecze, epoka dla twórcy...

Poezja epigramatyczna (w pobliżu Skamandra) - „Małe jest piękne”

Epigramatem nazywamy zwięzły, filigranowy utwór poetycki o wyrazistej konstrukcji,nierzadko operujący dowcipem, grą stów, odwróceniem znaczeń, zaskakującą pointą. W kry-tyce literackiej Dwudziestolecia synonimem „e p i g r a m a t u” była „m i n i a t u r a” – tychnazw używano wymiennie.Zwolenników...

Kultura Oświecenia - Sztuki piękne

Warto dodać iż epoki i prądy w sztukach pięknych nie pokrywały się ściśle chronologicznie z ramami chronologicznymi oświecenia. Granice pomiędzy twórczością barokową, czy romantyczną a oświeceniową nie zawsze są jednoznaczne.

W literaturze tego okresu rozwinęły się trzy prądy literackie:...

ESTETYKA, czyli Umnictwo piękne

ESTETYKA, czyli Umnictwo piękne, nie ukończ, dzieło K. Libelta, wyd. t.1 w Poznaniu 1849 (jako t. 2 Filozofii i krytyki), t.1-2 w Petersburgu 1854, pierwszy pol. system estetyki filoz., oparty gł. na heglizmie i jego kontynuacjach (A. Rugę i F.T. Vischer). Usiłując przeciwstawić się tendencjom...

JUTRZENKA. Rocznik poezji w upominku płci pięknej na rok 1824

JUTRZENKA. Rocznik poezji w upominku płci pięknej na rok 1824, almanach poet., wyd. w Warszawie przez księgarza i drukarza A. Brzezinę, zawierający utwory romantyków, gł. ballady, dumy i dumki (przeważnie przedr.J: m.in. Mickiewicza Romantyczność (otwierająca tomik), Świtezianka, sonet Przypomnienie...

MAGAZYN WARSZAWSKI Pięknych Nauk, Kunsztów i Różnych Wiadomości Dawnych i Nowych

MAGAZYN WARSZAWSKI Pięknych Nauk, Kunsztów i Różnych Wiadomości Dawnych i Nowych dla Zabawy i Pożytku Osób Obojej Płci, Wszelkiego Stanu i Smaku, kwartalnik popularny, wyd. w Warszawie 1784-85 przez P. Świtkowskiego (zapewne przy wsparciu finansowym J.L. Chreptowicza), red. przez tegoż. Pismo...

MUZA NADWIŚLAŃSKA. Dzieło poświęcone pięknej literaturze w następstwie „Pszczółki Krakowskiej"

MUZA NADWIŚLAŃSKA. Dzieło poświęcone pięknej literaturze w następstwie „Pszczółki Krakowskiej", dwutygodnik lit., wyd. w Krakowie XII 1822 - III 1823 (z dod.: 1822 „Krakus", 1823 „Pielgrzym z Tenczyna". Dzieło poświęcone obyczajom i starożytności narodowej) przez K. Majeranowskiego. Jako...

PAMIĘTNIK DLA PŁCI PIĘKNEJ. Pismo różnym rodzajom poezji i prozy poświęcone

PAMIĘTNIK DLA PŁCI PIĘKNEJ. Pismo różnym rodzajom poezji i prozy poświęcone, dwutygodnik lit. dla kobiet, wyd. (i red.) w Warszawie 11-30 XI 1830 przez K. Gaszyńskiego i L. Zienkowicza (t. 3-4 przez Zienkowicza) przy współpracy K. Danielewicza i D. Magnuszewskiego. Pismo nie miało określonego oblicza...

RUCH LITERACKI. Tygodnik poświęcony literaturze, sztukom pięknym, nauce i rzeczom społecznym

RUCH LITERACKI. Tygodnik poświęcony literaturze, sztukom pięknym, nauce i rzeczom społecznym, czasopismo, wyd. we Lwowie 1874-78 przez firmę Gubrynowicz i Schmidt. Kolejnymi redaktorami byli: B. Zawadzki, W. Gubrynówicz (1875), T. Żuliński i A. Giller (1876-78). R.L. publikował liczne rozprawy histlit...