Piaski (osiedle)

Czytaj Dalej

Kształtowanie rzeźby przez lądolody

W przypadku rzeźbotwórczej działalności lądolodów zmiany w rzeźbie powierzchni zachodzą w wyniku działania samego lądolodu oraz wód pocho­dzących z jego topnienia tzw. fluwioglacjalnych. Wielkość lądolodów sprawia, że krajobraz polodowcowy zajmuje duże obszary i cechuje się wielką różnorodnością...

Drzewa - Znaczenie drzew i krzewów

W lasach spotykamy naturalne biocenozy roślin drzewiastych. W przeciwieństwie do tropikalnych lasów deszczowych, w których na małej powierzchni wprost niewiarygodnie stłoczone rosną setki różnych gatunków, lasy strefy umiarkowanej mają strukturę bardziej jednorodną i przejrzystą. U nas w zwartym lesie...

Co to są pustynie piaszczyste?

Dla większości ludzi, pustynia to rozległy teren przypominający piaskownicę. Tymczasem pusty­nie piaszczyste, z arabskiego zwane ergami, to tylko jedna piąta wszystkich suchych obszarów na świecie. Podstawowym czynnikiem wpływającym tu na rzeźbę terenu jest wiatr. Może on przesuwać ziarenka piasku po...

Wydmuchrzyca piaskowa

Siedlisko: wydmuchrzyca zasiedla luźne piaski wydmowe, jednak jako lekko azotolubny gatunek występuje w pobliżu strefy zalewanej przez fale, gdzie następuje rozkład szczątków materii organicznej.

PIASEK

Budować na piasku, budować zamki na lodzie, na powietrzu, robić rzecz nietrwałą, mieć nierealne, bezpodstawne plany, zamiary; w Biblii, Ew. wg Mat., 7, 24-27, Łuk., 6, 47-49, cytowane przez Chrystusa dawne przysłowie gr. Chować, kryć głowę w piasek nie chcieć dostrzegać oznak nadchodzącej klęski...

Teoria poznania według Platona

Platon uważał, że wszystko, co możemy dostrzec dzięki zmysłom to jedynie niedokładne odwzorowanie tego, co istnieje w świecie idei. Nic w świecie dostępnym zmysłom nie trwa wiecznie, a więc w świecie zmysłów nie ma niczego, co jest, tylko całe mnóstwo rzeczy, które powstają i znikają. Za to w świecie idei wszystko jest wieczne i niezmienne. Prawdziwie możemy poznać świat tylko przez poznanie „wzorców” wszystkiego, co nas otacza, albowiem tylko one są doskonałe.

Francja Wczesnośredniowieczna

MEROWINGOWIE W połowie IV wieku pokonani przez cesarza Aureliana Frankowie osiedlili się między dolnym Renem a Menem, zachowując status “sprzymierzeńców". Część z nich zajęła tereny na prawym brzegu środkowego Renu (centrum ich państwa stanowiła Kolonia). Natomiast Frankowie saliccy, korzystając z trudności cesarstwa, osiedlili się nad Morzem Północnym (później macierzyste ziemie Franków nazywano Austrią lub, Austrazją). Pierwszym ich władcą był, Klodiusz,

Cudzoziemiec w spółce handlowej

1. Wstęp 2. Osoba zagraniczna, cudzoziemca i przedsiębiorca zagraniczny. 3. Podejmowanie działalności w Polsce. 4. Zakładanie spółki przez cudzoziemców. 5. Zasady pobytu na terytorium RP obywateli państw członkowskich w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą i pozostałych cudzoziemców. 6. Oddziały i przedstawicielstwa 7. Obrót udziałami (akcjami) spółki będącej właścicielem nieruchomości 1. Wstęp U stawa o swobodzie działalności ...

ADMINISTRACYJNOPRAWNA SYTUACJA CUDZOZIEMCA W POLSCE

1. WSTĘP 3 2. PRAWO POBYTU 3 3. RUCH WIZOWY 4 4. ŚRODKI FINANSOWE NA POBYT 6 5. PRAWO DO OSIEDLANIA SIĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE 7 A. ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE 7 B. ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ 8 6. NADANIE OBYWATELSTWA 8 A. PRZEZ ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO 8 B. OBYWATELSTWO NADANE PRZEZ PREZYDENTA 9 7. LEGALNE ZATRUDNIENIE 9 8. WYDALENIE Z POLSKI 11 9. STATUS UCHODŹCY 11 10. ZAKUP ...

„Zagospodarowanie w infrastrukture komunikacyjną we Wrocławiu

Wrocław ma bardzo trudną sytuację komunikacyjną. XIX-wieczny układ dróg nie jest przystosowany do obsługi ruchu drogowego o tak wielkim natężeniu, jak ma to miejsce obecnie. A trzeba pamiętać, że liczba pojazdów korzystających z dróg miasta stale rośnie. Sytuację stale pogarsza fakt, że obszar centrum miasta przecina sześć dróg krajowych o dużym natężeniu najbardziej uciążliwego ruchu. Wciąż wzrastające potrzeby komunikacyjne powodują, że miasto - w ramach ...

Wulkany, lodowce, skały osadowe, znaczenie lodowcow

piaski monacytowe, ilmenitowe, korundowe, kasyterytowe, złotonośne, diamentonośne; do najważniejszych złóż piasków wzbogaconych należą piaski złotonośne w Federacji Ros.

Przegląd metod posadawiania na słabych gruntach

Wymiana taka polega na wybraniu z wykopu nienośnego gruntu i wypełnieniu go różnoziarnistym piaskiem zagęszczanym warstwami.

Geotechnika

ANALIZA MAKROSKOPOWA Badania makroskopowe mają na celu wstępne określenie rodzaju gruntu i niektórych jego cech fizycznych bez pomocy przyrządów. Badania te wykonuje się w terenie i w laboratorium. Wykonuje się je zawsze bez względu na ostateczny zakres dokumentacji badawczej. Próbka do badania powinna mieć naturalne uziarnienie i wilgotność. Najczęściej badania makroskopowe obejmują określenie rodzaju i nazwy gruntu, stanu gruntu, jego barwy i wilgotności oraz ...

Wpływ planowania urbanistycznego na klimat akustyczny miast i osiedli

Hałas jest czynnikiem uciążliwym, a nawet szkodliwym dla zdrowia, przeszkadza w pracy i w odpoczynku, dlatego należy chronić osiedla, miejsca pracy i odpoczynku pod względem akustycznym. Miasto, wielkie skupisko ludzi, przemysłu, arterii komunikacyjnych, jest źródłem wielu dźwięków, nie zawsze miłych dla ucha. Aby zapewnić komfort mieszkającym w mieście ludziom, konieczne jest właściwe rozmieszczenie osiedli, obiektów przemysłowych, ulic. Złe rozwiązanie urbanistyczne,

Piasek

piaski budowlane i przemysłowe (szklarskie, formierskie, do produkcji wyrobów wapienno-piaskowych i betonów komórkowych, filtracyjne, posadzkowe).

PALMY

PALMY (Palmae) — rośliny jcdnoliścienne z rodzinypalmowatych. Jako rośliny ozdobne najczęściejspotykane są dwa rodzaje palm: Phoenixj Howea (Kentia). Phoenix ma liście pierzaste,osadzone na krótkich ogonkach, o odcinkachprawie jednakowej długości; Howea ma liścietakże pierzaste, lecz długoogonkowe i...

PIASEK

PIASEK — luźna, drobnoziarnista skała osa.dowa, składająca się głównie z ziam kwarcu*jest jednym z głównych mineralnych składnikówgleby; średnica cząstek piasku wynosi 0,1—1,0 mm.

PIASKI GLINIASTE

PIASKI GLINIASTE, s z c z e rk i g|ebywierające 10—20% cząstek spławialnych; mająprzeważnie wyraźnie wykształconą warstwę próchniczną,a rodzaje bardziej zwięzłe, zawierając©nieco więcej cząstek spławialnych (15—20%)mogą już osiągać strukturę gruzełkowatą.

PIASKI SŁABO GLINIASTE

PIASKI SŁABO GLINIASTE — gleby zawierające5—10% cząstek spławialnych; są przeważniesłabo próchniczne, kwaśne, ubogie w składnikipokarmowe; mają bardzo małą zdolność zatrzymywaniawody (jeśli nic leżą w zagłębieniach);są zwykle zbyt suche; z powodu małej ilości cząstekdrobnych nic osiągają struktury gruzełkowatej.

Osadnictwo

 

Funkcje miasta: główne dziedziny działalności jego mieszkańców, od których zależy życie i rozwój miasta.

Funkcje miasta: polityczne, administracyjne, dawniej obronne, militarne, produkcyjne, przemysłowe, dawniej rzemieślnicze, usługowe, handlowe, komunikacyjne, religijne, kulturalne, rozrywkowe...