Petersburg

Petersburg

Czytaj Dalej

Petersburg

Petersburg posiada pięć głównych stacji kolejo­wych i ma połączenia kolejowe z wieloma miasta­mi za granicą, jak również ze wszystkimi częściami kraju. Gęsta sieć kanałów łączy Petersburg z wieloma innymi częściami Rosji i wy­korzystywana jest także do transportu towarów.

Petersburg w twórczości A. Bloka.

Одно из самых прекрасных и совершеннейших созданий русского национального гения, Петербург - и как тема, и как образ - оставил глубокий, неизгладимый след в сознании людей разных поколений. Русское искусство (живопись и графика, по преимуществу) запечетлило сложный ...