Paweł Oksanowicz

Paweł Oksanowicz (ur. 1970) - dziennikarz radiowy i telewizyjny, autor książek. Ukończył kulturoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2000 roku pracował w warszawskim Radiu Kolor, gdzie prowadził m.in. audycję Muzyczne popołudnie. Od 28 września 2006 do 31 sierpnia 2009 był dziennikarzem RMF FM. Na antenie krakowskiej rozgłośni prowadził programy w godzinach 21:00-1:00, 1:00-4:00 oraz...

Czytaj Dalej

Polska Lewica podczas Drugiej Wojny Światowej

Komunistyczne organizacje konspiracyjne przed powstaniem PPR

W początkach okupacji rewolucyjny ruch robotniczy znalazł się w trudnej sytuacji politycznej w stanie dużego rozproszenia organizacyjnego. Wiadomo, iż w 1938 r. Na mocy decyzji Międzynarodówki Komunistycznej Komunistyczna Partia Polski została...

Święty Paweł z Tarsu - Informacje Ogólne

Paweł z Tarsu (gr. Paulos - mały, znikomy), pierwotnie Szaweł z hebrajskiego Soul - uproszony. Urodził się około 10 r. Po Chrystusie (Tars leży w płd-wsch części Azji Mniejszej. Jego rodzice ortodoksyjni Żydzi z pokolenia Beniamina, zostali sprzedani jako niewolnicy do Azji, gdzie po pewnym czasie...

Kryzys pracy

Cele człowieka

Człowiek dąży w swych wysiłkach do realizacji pracy, czyli do zwiększenia stopnia zaspokajania swoich potrzeb oraz do zmniejszenia jej uciążliwości. Zmierza w swych świadomych działaniach do poprawy życia|jakości życia poprzez tworzenia lepszych jakościowo produktów z jednej strony...

EWANGELIZACJA

Przepowiadanie światu -»• Jezusa Chrystusa oraz jego -»> ewangelii (I) w celu realizacji zbawienia człowieka (->> historia zbawienia); w sensie ścisłym oznacza przekazywanie chrześcijańskiego -* objawienia Bożego niechrześcijanom przez -*> misje w celu -*• chrystianizacji całej ludzkości (Dz 21,5; 2 Kor...

GREKOKATOLICY

Określenie katolików obrządku bizant.(„greckiego", —» bizantyjska liturgia) w różnych jegoodmianach, np. ukraińskiej, węg., melchickiej (—> greckokatolicki ryt), sięgających swymi początkami chrystianizacjiRusi Kijowskiej (988).

Na terenie R z e c z y p o s p o l i t e j unia —» brzeska dałapoczątek...

PAWEŁ I JUDAIZM HELLENISTYCZNY

Dwa czynniki wyznaczają u Pawła, a ogólniej biorąc w pierwotnym chrystianizmie, dokładne granice wpływom pogańskim: tradycja biblijna i żydowska, której Apostoł ściśle się trzyma, oraz fakt historyczny - pojawienie się Chrystusa. Wykarmiony na Starym Testamencie, na nim też opiera Paweł swój...

Jan Paweł II “Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

Jan Paweł II “Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

 

Często, żyjąc w swoim własnym świecie, nie zdajemy sobie sprawy z okrucieństwa jakie panuje w...

Jan Paweł II “Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

Często, żyjąc w swoim własnym świecie, nie zdajemy sobie sprawy z okrucieństwa jakie panuje w otaczającym nas świecie. Często również nie uświadamiamy sobie również, że jest ono obecne w ludzkim życiu od samego początku. Nasila się ono szczególnie w okresach wojen, których w XX w...

Rozwój doktryny chrześcijańskiej

W czterech ewangeliach odnajdujemy postać i naukę Jezusa, lecz bardzo niewiele z dogmatów kościoła chrześcijańskiego. W listach, w szeregu pism bezpośrednich naśladowców Jezusa, zawarte są wytyczne wiary chrześcijańskiej. Głównym twórcą doktryny chrześcijańskiej był  św. Paweł. Nigdy nie widział...

Chrzest i włożenie rąk jako udzielanie Ducha w Nowym Testamencie

Chrzest udziela Ducha i wiąże ze wspólnotą Ducha Świętego, co powinno być powszechnie znane każdemu chrześcijaninowi. Jako typowy przykład wielorakiego ścisłego połączenia Ducha Świętego i chrztu wymienić nalęzy 1Kor 12,13. „Typowy” jest ten tekst też dlatego, Paweł przejął tu już raz...

Karol Wojtyła Jan Paweł II

18 maja 1920 roku w Wadowicach urodził się Karol Józef , syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Karol był jednym z trójki dzieci : starszy brat Edmund urodził się 28 sierpnia 1906 roku , o siostrze , która zmarła w wieku niemowlęcym nie ma bliższych wiadomości.Ojciec Karola był urzędnikiem...

BIERKOW PAWEŁ NAUMOWICZ

BIERKOW PAWEŁ NAUMOWICZ, ur. 2 (14) XII 1896w Akermanie (obecnie Białogród nad Dniestrem), zm. 9 VIII19699 w Leningradzie, ros. historyk literatury; zajmował sięrówniez tematyką polonist., szczególnie powiązaniami rosyjsko-polskimi. Studiował filologię klas. i ros. w Odessie i Wied-niu.  Prof. uniw. w...

GRZEGORZ PAWEŁ Z BRZEZIN

GRZEGORZ PAWEŁ Z BRZEZIN, ur. ok. 1526 w Brzezinach pod Łęczycą, zm. ok. 1591 w Pińczowie, teolog i polemista ariański. Pochodził z rodziny mieszcz.; po ukończeniu Akad. Krak. z tyt. magistra (1547), był rektorem szkoły parafialnej w Poznaniu, skąd został usunięty za szerzenie idei...

HERTZ PAWEŁ

HERTZ PAWEŁ, ur. 29 X 1918 w Warszawie, poeta, prozaik, eseista, tłumacz, edytor. Twórczość poet. rozpoczął w kręgu Skamandra (debiutował 1934 w tyg. „Wiadomości Lit."), 1935-39 podróżował po Francji, Austrii i Włoszech. W czasie wojny w ZSRR, 1941-43 pracował w ambasadzie polskiej. W1945-48 czł...

HULKA-LASKOWSKI PAWEŁ, pseud. T. Gruda, F. Rosica, J. Oścień, A. Sielski

HULKA-LASKOWSKI PAWEŁ, pseud. T. Gruda, F. Rosica, J. Oścień, A. Sielski, ur. 25 VI1881 w Żyrardowie, zm. 29 X1946 w Cieszynie, pisarz, publicysta, krytyk lit., tłumacz. Pochodził z rodziny robotniczej. W1903-07 studiował filozofię i religioznawstwo w Heidelbergu. W1910—45 w Żyrardowie prowadził pracę...

JASIENICA PAWEŁ, właśc. Leon Lech Beynar

JASIENICA PAWEŁ, właśc. Leon Lech Beynar.ur. 10 XI 1909 w Symbirsku (obecnie Uljanowsk) nad Wołgą, zm. 19 VIII 1970 w Warszawie, pisarz hist., publicysta. Do 1920 przebywał w Rosji, po studiach hist. na USB w Wilnie (1928-32) pracował jako nauczyciel historii w Grodnie, przed 1939 ogłosił kilka rozpraw...

KACZKOWSKI JAN PAWEŁ, pseud. Jean Paul d'Ardenschah

KACZKOWSKI JAN PAWEŁ, pseud. Jean Paul d'Ardenschah, ur. 26 VI 1874, zm. 1942 w Warszawie, krytyk, tłumacz, dyplomata. Studia ukończył w Niemczech i do wybuchu I wojny świat, mieszkał w Hamburgu. W1896 w,,Wieku'' ukazywały się jego korespondencje z Lipska, później ogłaszał sprawozdania z życia kult...

KARSZNY OTTON PAWEŁ WOJCIECH, pseud. Sambor znad Bałtyku

KARSZNY OTTON PAWEŁ WOJCIECH, pseud. Sambor znad Bałtyku, ur. 29 XI 1875 w Potęgowie pod Kartuzami, zm. 27 I 1938 w Sierakowicach (tamże), kaszubski pisarz lud. i działacz; z zawodu rolnik. W „Gazecie Kartuskiej" zamieszczał powieści hist. osnute na tle walk Świętopełka II z Krzyżakami (Mieczem i...

KUBISZ PAWEŁ

KUBISZ PAWEŁ, ur. 12 V 1907 w Końskiej pod Trzyńcem (Śląsk Ciesz.), zm. 19 VIII 1968 w Czeskim Cieszynie, poeta, publicysta, działacz społeczny. Pochodził z rodziny robotn.; ukończył seminarium nauczycielskie. Od 1929 w Czes. Cieszynie (działacz PSL, współred. dwutygodnika ,,Prawo Ludu")...

ŁYSEK PAWEŁ

ŁYSEK PAWEŁ, ur. 1914 w Jaworzynce (Śląsk Ciesz.), zm. 15 VII 1978 w USA, folklorysta, pamiętnikarz. W 1935-39 studiował historię, filologię pol. i socjologię na UJ. Podczas II wojny świat, w wojsku pol. we Francji, nast. w Anglii, gdzie kontynuował studia. Od 1949 w USA, wykładowca uniw...