Paul Natorp

Paul Natorp

Czytaj Dalej

DEFIANT, Boulton Paul - samolot

Brytyjski samolot myśliwski skon­struowany w zakładach Boulton Paul na zamówienie Ministerstwa Lotnictwa (Air Ministry), które uznało, że samolot obsługiwany przez pilota i strzelca manipulują­cego wieżą uzbrojoną w sprzężone karabiny maszynowe może być bardzo efektywny.

REYNAUD PAUL (1878-1966) - polityk

Premier rządu francuskiego i mini­ster spraw zagranicznych od 21 marca 1940 r., był zwolennikiem kontynuowania wojny z Niemcami. 28 marca podpisał porozumienie z rządem brytyjskim o niezawiera-niu przez żadne z państw oddzielne­go pokoju z Niemcami, a w następ­nym miesiącu wsparł brytyjską interwencję w...

Podaj główne tezy egzystencjalizmu (J. Paul Sartre i inni)

Kolejny przedstawiciel egzystencjalizmu to Jean Paul Sartre, który żył w latach 1905-1980.

Paul Thiry, D'Holbach (1723 - 1789) - Ontologia

Jest tylko materia będąca w ciągłym ruchu. Istnieje ona wiecznie, a więc nikt i nic nie było przyczyną jej początku. Ruch jest atrybutem materii. Nie ma więc powodu, by poszukiwać „pierwszego motoru” - prawił Holbach. Ruch jest przyczyną przemian, zmiany form, wszystkich modyfikacji, którym ulega...

Paul Thiry, D'Holbach (1723 - 1789) - Gnoseologia

 Jedynym źródłem przeżyć psychicznych są wrażenia zmysłowe powstające wskutek działania bodźców materialnych na ludzkie narządy zmysłowe. Wiedzę tworzymy więc na podstawie doświadczenia. Prawdą jest to, co z niego wynika. „Ilekroć jakieś słowo - powiadał Holbach - lub jego idea nie odpowiada ...

Paul Thiry, D'Holbach (1723 - 1789) - Antropologia

Holbach  uważał,  że błędne jest przekonanie człowieka o sobie samym jako o dwoistej naturze. Człowiek sądzi o sobie,  że posiada coś, co go odróżnia od ciała, wyodrębnia substancję duchową i cielesną. W rzeczywistości zaś człowiek jest tylko mechanizmem, chociaż bardziej złożonym.   ...

Impresjonizm - PAUL GAUGUIN (1848 - 1903)

Malarz francuski, jeden z gł. przedstawicieli postimpresjonalizmu. Dzieciństwo spędził w Peru, w młodości służył w marynarce handlowej, do 35. roku życia pracował jako urzędnik bankowy; równocześnie uczęszczał do Académie Colarossi, gdzie poznał C. Pissaro (a przez niego innych impresjonistów)...

Impresjonizm - PAUL CEZANNE (1839 - 1906)

W początkowym okresie malował ciemne w kolorach i nastrojowe obrazy: portrety (Portret czytającego ojca, Paul Alexis i Zola), pejzaże, martwe natury (Martwa natura z czarnym zegarem, Martwa natura z samowarem), fantastyczne i erotyczne sceny figuralne (Popołudnie w Neapolu, Śniadanie na trawie, Nowoczesna Olimpia); od 1873 pod wpływem impresjonizmu zaczął malować w plenerze, czego rezultatem było rozjaśnienie kolorystyki; temat kompozycji przestał być ważny, istotne stały ...

CAZIN PAUL

CAZIN PAUL , ur.

BUNYAN Paul

Hipoteza, że istniał jakiś prawdziwy Paul Bunyan, który walczył w buncie J. Paul Bunyan operetka opus 17 (N.

MARAT Jean - Paul

Męczeństwo i śmierć Jean-Paul Marata.

Peter Paul Rubens

Urodzony 28 czerwca 1577 roku, w wigilię dnia świętych Piotra i Pawła, Rubens został ochrzczony jako Peter Paul. W 1609 roku Paul Rubens został mianowany nadwornym malarzem na dworze arcyksięcia Alberta i jego żony, infantki Izabeli.

REUTER Paul Julius

(wym! ręjter) Właśc. Israel Beer Josaphat, 1816—99, ur. w Kassel (Niemcy, dziś RFN), w 1829 został urzędnikiem w banku swego wuja w Getyndze, w 1849 połączył linią telegrafu Akwizgran z V'erviers (w Belgii). Gdy próbował założyć agencję prasową w Paryżu, uniemożliwiły to restrykcje rządowe.

W...

REVERE Paul

(wym. riwije po:l), 1735-1818, Amer. patriota z czasów Rewolucji Amerykańskiej, najlepszy złotnik Nowej Anglii, rysownik, sztycharz, odlewnik dzwonów i dentysta. Brał udział w bostońskim „buncie herbacianym" (zob; Boston) i został kurierem komitetu korespondencyjnego stanu Massachusetts.

Przeszedł do...

Paul Gauguin

  W przeciwieństwie do metodycznego Seurat, Paul Gauguin (1848-1903) dzielił przekonanie Van Gogha, że malarstwo ma służyć przede wszystkim wyrażaniu głębokich emocji.

Paul Cezanne

  Podczas gdy Gauguin próbował sportretować świat ducha, Paul Cezanne (1839-1906) chciał poddać analizie materialną stronę rzeczywistości.

Jean-Paul Sartre

Po zakończeniu wojny ukazało się najważniejsze dzieło Jeana-Paula Sartre'a - trylogia Drogi wolności. Krytykom niejednokrotnie trudno jest określić jasno, które z elementów ich spuścizny intelektualnej należy przypisać Jeanowi-Paulowi, a które Simone.

Paul Robeson

W 1904 roku, gdy Paul miał sześć lat, jego matka zginęła w wypadku. Młody Paul okazał się jednak wybitnie uzdolniony.

ALTHAUS PAUL

Gras, Die Theologie von Paul A. Grin, Paul A. Trilhaas, Paul A. von Loewe-nich, Paul A. Knitter, Die Urof-fenbarungslehrc von Paul.