Partnerstwo

Czytaj Dalej

Partnerstwo publiczno-prywatne

Wkład partnerów w inwestycję Partnerzy wnoszą do przedsięwzięcia opartego na partnerstwie publiczno - prywatnym odpowiednie dla siebie wartości.

Omów zasady organizacji polityki regionalnej (programowania, partnerstwa, kompatybilności, spójności)

Zasada partnerstwa utrzymana bez zmian w zakresie ścisłej współpracy pomiędzy Komisją a każdym państwem członkowskim. Zasada ta propaguje także partnerstwo publiczno- prywatne.

Partnerstwo strategiczne a negocjacje

długotrwałą relacją, która dopiero się rozpoczyna po zawarciu transakcji" należy zatem przestrzegać następujących zaleceń 2006: uczynienie zarządzania partnerstwem kluczowa umiejętnością w firmie, budowanie wzajemnego zaufania i sterowanie nim, nadzorowanie skuteczności relacji, opracowanie wspólnego protokołu (procedury) decyzji|podejmowania decyzji.

PARTNERSTWO WERTYKALNE

Partnerstwo wertykalne wpisuje się w problematykę strategii „ make or buy”, czyli produkować tzn.

Perspektywy partnerstwa ukraińsko-polskiego (polska polityka wschodnia)

Narada robocza , to praktyczny krok na drodze realizacji propozycji wypracowanych przez uczestników seminarium i obrad przy okrągłych stołach na temat: Partnerstwo sektora samorządowego i prywatnego w Polsce i na Ukrainie: problemy tworzenia i rozwoju (na bazie doświadczeń małych miast Polski i Ukrainy.

Zasada partnerstwa w rehabilitacji psychicznie chorego

zasada partnerstwa w rehabilitacji psychicznie chorego; podkreśla znaczenie aktywnego udziału pacjenta w postępowaniu rehabilitacyjnym, mimo zaburzeń psychicznych, które niejednokrotnie skłaniają personel rehabilitacyjny do wyręczania chorego i decydowania w jego imieniu.