Parlament-organizacja wewnętrzna

Parlament – organizacja wewnętrzna Parlament - władza ustawodawcza, organ naczelny (państwowy) złożony z demokratycznie wybieranych przedstawicieli narodu, realizujący władzę ustawodawczą i sprawujący kontrolę nad funkcjonowaniem władzy wykonawczej, jest cechą wspólną dla wszystkich demokratycznych systemów ustrojowych.

Białoruś - Parlament

Białoruski parlament składa się z dwóch izb. Parlament na Białorusi jest jednym z narzędzi prezydenta Aleksandra Łukaszenki.

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Długi Parlament i Wielka Demonstracja

Parlament uchwalił tak zwaną "Wielką Demonstrację" zawierającą program burżuazji angielskiej, w której potępiał nadużycia popełnione przez króla i jego zauszników, żądał ścisłej kontroli nad finansami, zniesienia sądów specjalnych, ograniczenia uprawnień biskupów, powoływanie ministrów z grona ludzi cieszących się zaufaniem parlamentu.

Parlament (franc. parlement)

Największe znaczenie miał parlament stolicy, Paryża. Kiedy wyszły na jaw samolubne motywy działania parlamentów, skasowano je w 1792.

Parlament Europejski i jego funkcjonowanie

Dlaczego to właśnie Parlament Europejski?

ORGANY PAŃSTWA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH - Organy wewnętrzne - Parlament

ogłaszanie stanu wojny – sejm decyduje o stanie wojny ( tylko w przypadku napaści zbrojnej na terytorium RP lub gdy wynika to z zawartych umów) i pokoju; udział parlamentu w realizacji polityki zagranicznej – wzajemne kontakty między parlamentami, wymiana wizyt, prowadzenie oficjalnych rokowań; komisje spraw zagranicznych przesłuchują kandydatów na ambasadorów; Unia Międzyparlamentarna od 1889 r.

Charakterystyka reżimu politycznego Rosji - Parlament: Zgromadzenie Federalne

<1993, Borys Jelcyn skłania parlament do zarządzenia referendum, w którym wyborcy mieli wyrazić zaufanie do prezydenta i jego polityki. f) W dużym stiopniu zależne od głowy państwa g) Dwuizbowy parlament ukształtowany w 1905 r.

Konstytucyjne przypadki przedłużenia i skrócenia kadencji parlamentu

To jest najostrzejszy sposób ingerencji w autonomię parlamentu występuje w 2 przypadkach: -fakultatywne skrócenie kadencji parlamentu może mieć miejsce wówczas gdy ustawa budżetowa nie zostanie przedstawiona Prezydentowi do podpisu w terminie 4 miesięcy od dnia przedłożenia przez Radę Ministrów tego projektu.

Struktura Parlamentu RP

Parlament ma strukturę złożoną składa się 2 izb. W unitarnych państwach demokratycznych przyjmujących zasadę dwuizbowości parlamentu 2-a pełni rolę strażnika prawa.

Zasada dyskontynuacji prac parlamentu

W tym zakresie w Polsce obowiązuje zasada dyskontynuacji oznaczająca że wraz z zakończeniem kadencji następuje przerwanie materialnej i personalnej ciągłości parlamentu.

Rosyjski parlament – funkcje i sposób kreowania

Duma Państwowa  - kadencja: 4 lata; - kompetencje Dumy: • udzielenie wotum zaufania rządowi Federacji, • udzielanie zgody prezydentowi FR na powołanie premiera rządu Federacji, • powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Banku Centralnego, • powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Izby Obrachunkowej oraz połowy jej składu audytorów, • powoływanie i odwoływanie Rzecznika Praw Człowieka, • ogłaszanie amnestii, • wysuwanie ...

Funkcje parlamentu

Funkcję tę parlament sprawuje na zasadzie wyłączności.

Parlament Europejski

Do funkcji samego prezydium zaliczyć należy: sprawy finansowe i organizacyjne współpraca z innymi instytucjami Wspólnot decydowanie o składzie komisji parlamentarnych i ich kompetencjach Oprócz prezydium mamy też inne jednostki organizacyjne w PE: 1.

W którym roku powstał parlament angielski i z jakich składał się izb?

  W roku 1264 (w trakcie konfliktu z opozycją) zwołany został po raz pierwszy parlament angielski, w którym obok króla i możnych (tworzących Izbę Lordów) zasiedli przedstawiciele drobnego rycerstwa i mieszczaństwa, tworząc Izbę Gmin.

Jak w Europie wyglądają stosunki parlament - sąd konstytucyjny

W niektórych państwach europejskich uważa się, że supremacja parlamentu nie może być ograniczona orzeczeniem sądu konstytucyjnego(Anglia), sceptycznie podchodzi się także do postulatu rozstrzygania przez taki sąd sporów konstytucyjnych między organami władzy (w przypadku federacji), a sprawy te dotychczas regulowała polityczna praktyka.

Rządy zgromadzenia, czyli parlament Szwajcarii

Zgromadzenie federalne 

•konstytucja powierza sprawowanie najwyższej władzy Federacji i zwierzchni nadzór nad innymi organami państwa (Rada Federalna i federalna administracja, federalne sądy);

•składa się z dwóch izb – Rady Narodowej i Rady Kantonów;

•głównym uprawnieniem jest wybieranie Rady Federalnej...

PARLAMENT POLSKI

Jest dwuizbowy: wyższa - senat, niższa - sejm. Nazwy jednak nie są adekwatne do funkcji, gdyż sejm pełni wyższą funkcę.

SENAT: składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych w sposób większościowy, okręgiem jest całe województwo, wybierani są ci, którzy otrzymają najwyższą...

Kadencja, sesja, posiedzenie parlamentu

We współczesnym prawie parlamentarnym kadencja ciał przedstawicielskich wynosi zwykle 4 lub 5 lat.

Głosowanie w parlamencie

Głosowania są przeprowadzane po wyczerpaniu debaty. Zawsze są to głosowania jawne i zwykle odbywają się przez podniesienie ręki, ale jednocześnie posłowie głosują za pomocą kart magnetycznych, co pozwala na natychmiastowe ustalenie zarówno ogólnego wyniku, jak i sposobu głosowania poszczególnych...

Formy organizowania się posłów i senatorów w parlamencie

W skład zespołów poselskich lub senatorskich wchodzą parlamentarzyści reprezentujący zróżnicowane opcje polityczne.