Parlament angielski

Czytaj Dalej

W którym roku powstał parlament angielski i z jakich składał się izb?

  W roku 1264 (w trakcie konfliktu z opozycją) zwołany został po raz pierwszy parlament angielski, w którym obok króla i możnych (tworzących Izbę Lordów) zasiedli przedstawiciele drobnego rycerstwa i mieszczaństwa, tworząc Izbę Gmin.

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Konflikt między królem a parlamentem

I parlament w latach 1604-1611 (z przerwami) wysnuł do króla "apologie Izby Gmin" (zawierający opinię na temat istoty władzy monarszej), w której oświadczono mu, że nie posiada on władzy absolutnej i w zakresie ustawodawczym dzieli swą władzę z parlamentem, którego przywileje są "przyrodzonymi swobodami narodu angielskiego" i wobec tego nie mogą być przez monarchę samowolnie ograniczane.

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Długi Parlament i Wielka Demonstracja

Parlament uchwalił tak zwaną "Wielką Demonstrację" zawierającą program burżuazji angielskiej, w której potępiał nadużycia popełnione przez króla i jego zauszników, żądał ścisłej kontroli nad finansami, zniesienia sądów specjalnych, ograniczenia uprawnień biskupów, powoływanie ministrów z grona ludzi cieszących się zaufaniem parlamentu.

Przewaga Parlamentu nad innymi organami (wyższość władzy ustawodawczej nad wykonawczą) w systemie parlamentarno – gabinetowym realizuje się poprzez 3 instytucje

a) poprzez instytucję parlamentarnej inwestytury – to ta instytucja niezbędnej akceptacji Parlamentu, którą musi uzyskać powstający rząd.

POLSKIE WYBORY DO PARLAMENTU I WYBORY PREZYDENCKIE

W państwach demokratycznych możliwe są trzy rozwiązania w tym zakresie: wybór przez parlament wybór przez specjalnie powołany w tym celu organ państwowy wybory powszechne System wyboru przez parlament uzależnia siłą rzeczy głowę państwa od organu ustawodawczego, jej legitymacja do sprawowania władzy jest wówczas pochodną legitymacji parlamentu.

ORGANY PAŃSTWA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH - Organy wewnętrzne - Parlament

ogłaszanie stanu wojny – sejm decyduje o stanie wojny ( tylko w przypadku napaści zbrojnej na terytorium RP lub gdy wynika to z zawartych umów) i pokoju; udział parlamentu w realizacji polityki zagranicznej – wzajemne kontakty między parlamentami, wymiana wizyt, prowadzenie oficjalnych rokowań; komisje spraw zagranicznych przesłuchują kandydatów na ambasadorów; Unia Międzyparlamentarna od 1889 r.

Unia Europejska - Parlament Europejski

Posiedzenia komisji parlamentarnych oraz wszelkie dodatkowe sesje plenarne odbywają się w Brukseli (Belgia), natomiast w Luksemburgu znajdują się biura administracyjne Parlamentu ("Sekretariat Generalny").

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - RYWALIZACJA ANGIELSKO - ROSYJSKA NA ŚRODKOWYM WSCHODZIE

Francja podpisała układ handlowy z Iranem w 1807r (Francja miała również pomóc Iranowi przyłączyć Gruzję w zamian za jedną z wysp w Zatoce Perskiej), co wywołało sprzeciw Anglii. Zawarła ona układ z Iranem, ale gdy ten uwikłał się w wojnę z Rosją nie udzieliła pomocy. Gdy Iran postanowił...

Białoruś - Parlament

Białoruski parlament składa się z dwóch izb. Parlament na Białorusi jest jednym z narzędzi prezydenta Aleksandra Łukaszenki.

Rządy zgromadzenia, czyli parlament Szwajcarii

Zgromadzenie federalne 

•konstytucja powierza sprawowanie najwyższej władzy Federacji i zwierzchni nadzór nad innymi organami państwa (Rada Federalna i federalna administracja, federalne sądy);

•składa się z dwóch izb – Rady Narodowej i Rady Kantonów;

•głównym uprawnieniem jest wybieranie Rady Federalnej...

Rola Bundestagu w niemieckim parlamencie

Bundestag (Parlament Związkowy)  - jest wybierany w wyborach powszechnych, bezpośrednich, wolnych, równych i tajnych - prawo czynne: 18 lat; prawo bierne: 21 lat - kadencja: 4 lata (liczy się od dnia pierwszego posiedzenia) Rola Bundestagu w parlamencie: - ustala terminy otwarcia i zamknięcia posiedzeń w postaci uchwały - wewnętrznymi organami Bundestagu są: • prezydent izby: wybierany na okres kadencji na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego ...

Parlament Francji

Prawo do tego przysługuje prezydentowi po zasięgnięciu opinii premiera oraz przewodniczących obu izbUprawnienia ustawodawcze parlamentu ograniczono przez: - przyznanie prezydentowi prawa przechodzenia ponad parlamentem do społeczeństwa w drodze referendum - wyliczenie dziedzin, w których parlament może uchwalić ustawy - powstanie możliwości przyjmowania ustaw bez głosowania (np.

Rosyjski parlament – funkcje i sposób kreowania

Duma Państwowa  - kadencja: 4 lata; - kompetencje Dumy: • udzielenie wotum zaufania rządowi Federacji, • udzielanie zgody prezydentowi FR na powołanie premiera rządu Federacji, • powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Banku Centralnego, • powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Izby Obrachunkowej oraz połowy jej składu audytorów, • powoływanie i odwoływanie Rzecznika Praw Człowieka, • ogłaszanie amnestii, • wysuwanie ...

Filozofia Oświecenia: kierunki i szkoły - Empiryzm angielski

Był kontynuacją metodologicznego empiryzmu Fr. Bacona, który  żądał, aby teoria poddana została weryfikacji, kontroli zmysłowej i doświadczalnej. Genetyczną postać empiryzmu skonstruował John Locke. Uważał, że umysł ludzki jest jak „tabula rasa”, „tablica niezapisana”, którą „zapisuje” dopiero ...

Filozofia Oświecenia: kierunki i szkoły - Angielska filozofia moralna - intuitywizm Shaftesbury'eg

Moralność traktował podobnie jak piękno. Świat był dla niego organizmem, dlatego nie można go przedstawiać ani w formie empirycznej, ani racjonalistycznej. Świat jest tylko estetyczny. Głównym zadaniem filozofii  jest ukazanie roli, jaką człowiek odgrywa w otaczającej go rzeczywistości; roli, która...

Wspólnotowa kontrola pozasądowa realizowana przez Parlament Europejski

Dokonawszy określonych ustaleń komisja może złożyć wniosek o przyjęcie przez Parlament rezolucji w danej sprawie. Instytucje te są zobowiązane w sześciomiesięcznym terminie poinformować Parlament o podjętych środkach.

Charakterystyka reżimu politycznego Rosji - Parlament: Zgromadzenie Federalne

<1993, Borys Jelcyn skłania parlament do zarządzenia referendum, w którym wyborcy mieli wyrazić zaufanie do prezydenta i jego polityki. f) W dużym stiopniu zależne od głowy państwa g) Dwuizbowy parlament ukształtowany w 1905 r.

Zmiany w zakresie funkcjonowania parlamentu w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej

Wypracowano pewien system informowania parlamentów krajowych o zamierzeniach prawodawczych Unii. Konferencja Organów Parlamentów ds.

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej

Rewolucja burżuazyjna - typ antyfeudalnej rewolucji społecznej kierowanej przez burżuazję, prowadzącej do obalenia ustroju feudalnego i ukształtowania ustroju kapitalistycznego oraz ustalenia klasowego panowania burżuazji.

Czy rewolucję angielską można nazwać rewolucją burżuazyjną? Zdecydowanie tak...