Parlament Szwecji

Czytaj Dalej

Przewaga Parlamentu nad innymi organami (wyższość władzy ustawodawczej nad wykonawczą) w systemie parlamentarno – gabinetowym realizuje się poprzez 3 instytucje

a) poprzez instytucję parlamentarnej inwestytury – to ta instytucja niezbędnej akceptacji Parlamentu, którą musi uzyskać powstający rząd.

POLSKIE WYBORY DO PARLAMENTU I WYBORY PREZYDENCKIE

W państwach demokratycznych możliwe są trzy rozwiązania w tym zakresie: wybór przez parlament wybór przez specjalnie powołany w tym celu organ państwowy wybory powszechne System wyboru przez parlament uzależnia siłą rzeczy głowę państwa od organu ustawodawczego, jej legitymacja do sprawowania władzy jest wówczas pochodną legitymacji parlamentu.

ORGANY PAŃSTWA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH - Organy wewnętrzne - Parlament

ogłaszanie stanu wojny – sejm decyduje o stanie wojny ( tylko w przypadku napaści zbrojnej na terytorium RP lub gdy wynika to z zawartych umów) i pokoju; udział parlamentu w realizacji polityki zagranicznej – wzajemne kontakty między parlamentami, wymiana wizyt, prowadzenie oficjalnych rokowań; komisje spraw zagranicznych przesłuchują kandydatów na ambasadorów; Unia Międzyparlamentarna od 1889 r.

Unia Europejska - Parlament Europejski

Posiedzenia komisji parlamentarnych oraz wszelkie dodatkowe sesje plenarne odbywają się w Brukseli (Belgia), natomiast w Luksemburgu znajdują się biura administracyjne Parlamentu ("Sekretariat Generalny").

Białoruś - Parlament

Białoruski parlament składa się z dwóch izb. Parlament na Białorusi jest jednym z narzędzi prezydenta Aleksandra Łukaszenki.

Rządy zgromadzenia, czyli parlament Szwajcarii

Zgromadzenie federalne 

•konstytucja powierza sprawowanie najwyższej władzy Federacji i zwierzchni nadzór nad innymi organami państwa (Rada Federalna i federalna administracja, federalne sądy);

•składa się z dwóch izb – Rady Narodowej i Rady Kantonów;

•głównym uprawnieniem jest wybieranie Rady Federalnej...

Rola Bundestagu w niemieckim parlamencie

Bundestag (Parlament Związkowy)  - jest wybierany w wyborach powszechnych, bezpośrednich, wolnych, równych i tajnych - prawo czynne: 18 lat; prawo bierne: 21 lat - kadencja: 4 lata (liczy się od dnia pierwszego posiedzenia) Rola Bundestagu w parlamencie: - ustala terminy otwarcia i zamknięcia posiedzeń w postaci uchwały - wewnętrznymi organami Bundestagu są: • prezydent izby: wybierany na okres kadencji na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego ...

Parlament Francji

Prawo do tego przysługuje prezydentowi po zasięgnięciu opinii premiera oraz przewodniczących obu izbUprawnienia ustawodawcze parlamentu ograniczono przez: - przyznanie prezydentowi prawa przechodzenia ponad parlamentem do społeczeństwa w drodze referendum - wyliczenie dziedzin, w których parlament może uchwalić ustawy - powstanie możliwości przyjmowania ustaw bez głosowania (np.

Rosyjski parlament – funkcje i sposób kreowania

Duma Państwowa  - kadencja: 4 lata; - kompetencje Dumy: • udzielenie wotum zaufania rządowi Federacji, • udzielanie zgody prezydentowi FR na powołanie premiera rządu Federacji, • powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Banku Centralnego, • powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Izby Obrachunkowej oraz połowy jej składu audytorów, • powoływanie i odwoływanie Rzecznika Praw Człowieka, • ogłaszanie amnestii, • wysuwanie ...

Modele administracji na przykładzie Szwecji

Szwecja była w najtrudniejszej sytuacji z państw skandynawskich, gdyż zbudowała państwo dobrobytu uważane za podręcznikowy model tego typu państwa.

Wspólnotowa kontrola pozasądowa realizowana przez Parlament Europejski

Dokonawszy określonych ustaleń komisja może złożyć wniosek o przyjęcie przez Parlament rezolucji w danej sprawie. Instytucje te są zobowiązane w sześciomiesięcznym terminie poinformować Parlament o podjętych środkach.

Charakterystyka reżimu politycznego Rosji - Parlament: Zgromadzenie Federalne

<1993, Borys Jelcyn skłania parlament do zarządzenia referendum, w którym wyborcy mieli wyrazić zaufanie do prezydenta i jego polityki. f) W dużym stiopniu zależne od głowy państwa g) Dwuizbowy parlament ukształtowany w 1905 r.

Zmiany w zakresie funkcjonowania parlamentu w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej

Wypracowano pewien system informowania parlamentów krajowych o zamierzeniach prawodawczych Unii. Konferencja Organów Parlamentów ds.

Modele państw unitarnych - Samorząd oparty o zasadę nie centralizacji (Anglia, Szwecja)

Anglia-nie jest to system centralistyczny, ani zdecentralizowany. Od średniowiecza administracja terytorialna w Anglii była niezależna od administracji centralnej. Władze wybierano spośród miejscowych właścicieli ziemskich, którzy byli nie odwoływalni. Król powoływał tylko władze spośród miejscowych...

Szwecja - Informacje ogólne

Szwecja jest krajem przyjaznym dla turystów i rowerzystów. Szwecja jest droga, ale wbrew pozorom osiągalna również dla turystów ze średnio wypchanym portfelem.

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Konflikt między królem a parlamentem

Nikogo nie wolno wbrew woli zmuszać do płacenia podatków nie zatwierdzonych przez parlament. Król jednak odrzucił petycję oraz rozwiązał parlament.

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Długi Parlament i Wielka Demonstracja

Parlament uchwalił tak zwaną "Wielką Demonstrację" zawierającą program burżuazji angielskiej, w której potępiał nadużycia popełnione przez króla i jego zauszników, żądał ścisłej kontroli nad finansami, zniesienia sądów specjalnych, ograniczenia uprawnień biskupów, powoływanie ministrów z grona ludzi cieszących się zaufaniem parlamentu.

Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w XVIII w. - Wojna ze Szwecją

W 1699 r. uformowała się liga północna. W jej skład wchodziły: Saksonia, Rosja, Dania i Rzeczpospolita. "Celem jej było odzyskanie przez te państwa ziem zagarniętych przez Szwecję, przy czym August II występował jako król polski z pretensjami do Inflant i Estonii, w których chciał przecież osadzić...

Przyczyny, przebieg i skutki wojen ze Szwecją w XVII wieku

Wydawało się to bardziej realne, gdy po śmierci Gustawa Adolfa władzę objęła w Szwecji jego córka - Krystyna. Wskutek tego wzmocnieniu uległa pozycja Szwecji, odżyły też plany przekształcenia Bałtyku w jej wewnętrzne morze.

Wojna siedemnastowieczna ze Szwecją

W 1629 za pośrednictwem Francji zawarto rozejm w Starym Targu - niekorzystny dla Polaków: a) wszystkie porty inflanckie i pruskie oprócz Pucka, Gdańska i Królewca do Szwecji, b) Szwedzi zapewnili sobie 3,5 % cło z handlu gdańskiego, c) książę pruski jako rekompensatę za utracone ziemie dostał Malbork, Sztum i Żuławy IV etap - 1635 Ten rozejm został zmieniony w 1635 w Sztumskiej Wsi: a) Szwedzi zmuszeni zostali do opuszczenia portów ...