Parlament Europejski

Parlament Europejski

Czytaj Dalej

Kompetencje głównych instytucji UE – rady europejskiej, parlamentu europejskiego, rady, komisji, trybunału sprawiedliwości oraz trybunału obrachunkowego

Europejski Trybunał Sprawiedliwości Europejski Trybunał Sprawiedliwości jest jednym z najważniejszych organów Wspólnot Europejskich.

Unia Europejska - Parlament Europejski

2004 roku na Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego został wybrany Josep Borrel Miesięczne sesje plenarne, w których uczestniczą wszyscy eurodeputowani, odbywają się w Strasburgu (Francja) - "siedzibie" Parlamentu.

Parlament Europejski

org/wiki/Parlament_Europejski Wybory do Parlamentu Europejskiego VI kadencji odbyły się 10 - 13 czerwca 2004 roku (w Polsce głosowano 13 czerwca). Najliczniejsza w Parlamencie Europejskim jest frakcja Europejskiej Partii Ludowej - Europejskich Demokratów (EPL-ED) - 268 mandatów.

Parlament Europejski

org/wiki/Parlament_Europejski Wybory do Parlamentu Europejskiego VI kadencji odbyły się 10 - 13 czerwca 2004 roku (w Polsce głosowano 13 czerwca). Najliczniejsza w Parlamencie Europejskim jest frakcja Europejskiej Partii Ludowej - Europejskich Demokratów (EPL-ED) - 268 mandatów.

Parlament Europejski

RADA EUROPEJSKA W skład Rady Europejskiej wchodzą głowy państw i szefowie rządów krajów Unii Europejskiej oraz przewodniczący Komisji Europejskiej.

Parlament Europejski

Główną funkcją Parlamentu jest sprawowanie kontroli parlamentarnej nad działalnością Wspólnot Europejskich, ponadto bierze on udział w procesie legislacyjnym Wspólnot oraz pełni funkcje doradcze wobec Rady i Komisji.

Wspólnotowa kontrola pozasądowa realizowana przez Parlament Europejski

Ponadto może złożyć wniosek do przewodniczącego Parlamentu o przekazanie jej opinii Komisji Europejskiej lub Radzie UE.

WYMIEŃ I OMÓW FUNKCJE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Parlament Europejski jest wyrazicielem woli politycznej narodów Unii Europejskiej i największym wielo narodowym parlamentem na świecie. Fakt, że członkowie Parlamentu są wybierani bezpośrednio przez obywateli, jest jednym z czynników gwarantujących demokratyczne umocowanie prawa europejskiego.

Parlament Europejski i jego funkcjonowanie

Jako Polak, mieszkaniec kraju europejskiego powinienem czuć się Europejczykiem. Kiedy Unia Europejska obejmie swoim zasięgiem całą geograficzną Europę powstanie jedno, potężne superpaństwo. Dlaczego to właśnie Parlament Europejski?

Parlament Europejski

Do funkcji samego prezydium zaliczyć należy: sprawy finansowe i organizacyjne współpraca z innymi instytucjami Wspólnot decydowanie o składzie komisji parlamentarnych i ich kompetencjach Oprócz prezydium mamy też inne jednostki organizacyjne w PE: 1.

Parlament Unii Europejskiej

Natomiast sam Parlament powołał do życia następujące organy: Konferencję Przewodniczących - tworzą przewodniczący Parlamentu Europejskiego i przewodniczący grup politycznych, Prezydium - składa się z przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, 14 wiceprzewodniczących i 6 kwestorów.

Zmiany w zakresie funkcjonowania parlamentu w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej

Dokumenty Unii Europejskiej (np. Wypracowano pewien system informowania parlamentów krajowych o zamierzeniach prawodawczych Unii. Konferencja Organów Parlamentów ds.

Na podstawie wybranych tekstów z różnych epok wykaż stałą obecność skrajnie pesymistycznego nurtu w kulturze europejskiej.

W niniejszej pracy postaram się dowieść prawdziwości postawionej w temacie tezy, iż skrajnie pesymistyczny nurt jest stale obecny w kulturze europejskiej.

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - DANTE ALIGHIERI (1265-1321)

„Boska komedia”

Obszerny poemat w stu pieśniach i podzielony na trzy części (Piekło, Czyściec, Raj). Dante podróżuje, a jego przewodnikiem jest Wergiliusz, potem przez raj prowadzi go Beatrycze czyli ziemska, doskonała kobieta uosabiająca piękno, dobroć, miłość, doskonała kobieta. Miłość do niej...

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - JAN BOCCACIO (1313 - 1375)

 „Dekameron” 

Zbiór stu nowel opowiadanych przez dziesięć dni w grupie siedmiu dam i trzech kawalerów, którzy schronili się na wsi uciekając z miasta przez zarazą. Opowiadają sobie historie znane im z autopsji. Głównym tematem ich historii jest miłość cielesna, zmysłowa i namiętność przedstawiona...

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - FRANCISZEK PETRARKA (1304 - 1375)

„Sonety do Laury”

Cykl ten składa się z około 317 utworów napisanych po włosku. Prezentuje tu poezję miłosną - erotyki. Są to jej początki. W sonetach tych stara się on opisać miłość, uczucie doczesne, zajmuje się własnymi uczuciami, analizuje swoją psychikę. Jest szczery i spontaniczny. Opisuje...

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - MICHAŁ MONTAIGNE (1533 - 1592)

„Próby”

Zbiór luźnych przemyśleń o życiu (charakter autobiograficzny).  Był inspirowany przez starożytnych filozofów. Dzieło to stanowi główny dokument literatury renesansowego sceptycyzmu powiązanego z hedonizmem i stoicyzmem. Ma ona charakter antropocentryczny. Występuje tu afirmacja niezależności i...

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - FRANCISZEK RABELAIS (1494 - 1553)

Francuzki pisarz i humanista, a z zawodu lekarz.

 „Gargantua i Pantagruel”

Fantastyczno-satyryczna epopeja. Propagował on swobodny i wszechstronny rozwój człowieka zgodnie z prawami i wymogami natury. W dziele swym zawarł obraz współczesnego mu społeczeństwa, ostro wyszydzając przestarzałe instytucje...

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - ERAZM Z ROTTERDAMU [GERHARD GERHARDS] (1469 - 1536)

Był to holenderski filolog, filozof, literat, teolog i pedagog. Był też czołowym humanistą renesansu. Piętnował nadużycia duchownych (korupcja, handel relikwiami itp.). Głosił umiłowanie wolności, prostoty i pokoju. Zabiegał o pogłębienie duchowej więzi z Jezusem Chrystusem przez modlitwę i dobre...

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - TOMASZ MORE (1478-1535)

„Utopia”

Angielski mąż stanu i pisarz polityczny. Reprezentował idee społeczno-polityczne i filozofie. Przedstawił obraz państwa idealnego i systemu społecznego. Został oskarżony o zdradę i osadzony w więzieniu gdzie pisał listy. Skazany na śmierć. Wyrok wykonano.