Parę lat

Czytaj Dalej

Najsłynniejsi literaccy kochankowie. Przedstaw pary na przykładzie wybranych utworów z różnych epok.

 Najsłynniejsi literaccy kochankowie. Przedstaw pary na przykładzie wybranych utworów z różnych epok.

 

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Polska literatura lat wojennych i powojennych wobec totalitaryzmu XX wieku.

Wrzesień 1939 roku. zakończył krótki okres trwania niepodległej II Rzeczpospolitej. Z trudem kształtowana rzeczywistość gospodarcza , polityczna i społeczna młodego państwa ponownie uległa zniszczeniu. Druga wojna światowa rozpoczęła się dla Polaków dwukrotnie: po raz...

Warszawa z lat wojny i okupacji w utworach literackich dotyczących tego okresu

 

Warszawę z lat wojny i okupacji odnajdujemy w wielu utworach tego okresu. Dotyczą one życia codziennego okupowanej stolicy, literackich ujęć powstania w getcie warszawskim i powstania warszawskiego. Obraz Warszawy z okresu wojny ukazany został w utworze A. Kamińskiego Kamienie na szaniec. Jest to...

Literatura lat powojennych jako próba oceny systemu totalitarnego

Państwa o charakterze totalitarnym istniały na długo przed sprecyzowaniem pojęcia „totalitaryzm” i jednoznacznym określeniem cech podobnego ustroju. Sam termin po raz pierwszy został użyty w 1934 roku przez Gentile'a na oznaczenie państwa, któremu przysługuje pełna władza nad obywatelami. W tym...

Warszawa z lat wojny i okupacji w utworach literackichdotyczących tego okresu

Warszawę z lat wojny i okupacji odnajdujemy w wielu utworach tego okresu. Dotyczą one życia codziennego okupowanej stolicy, literackich ujęć powstania w getcie warszawskim i powstania warszawskiego. Obraz Warszawy z okresu wojny ukazany został w utworze A. Kamińskiego Kamienie na szaniec. Jest to...

Najważniejsze wydarzenia kulturalne lat 1995 i 1996.

1995 r.

- 50 rocznica zakończenia II wojny światowej,

- przyznanie Cezarów (nagroda Francuskiej Akademii Filmowej) dla Kieślowskiego oraz Zbigniewa Preisnera (za muzykę) za film „Czerwony”, nagrody rozdaje się miesiąc przed rozdaniem Oscarów (często są zapowiedzią uhonorowania najlepszych),

-...

Tragizm, drwina i ironia w prozie lat trzydziestych

W prozie lat trzydziestych, podobnie jak w liryce tego okresu, ujawniaja sie postawy pesymistyczne, pelne niepokoju zarówno o duchowa, egzystencjalna sytuacje czlowieka, jak równiez wyrazajace katastroficzne obawy o dalszy rozwój historii i swiata. U progu drugiego dziesieciolecia literatury miedzywojennej...

Św. Tomasz z Akwinu – żył około 50 lat. Zmarł w 1274 r.

 

Próbując oczyścić arystotelizm z pierwiastków neoplatońskich i pracując nad interpretacjami samego Arystotelesa, emanację zastąpił kreacją - stworzenie świata aktem woli z niczego, determinizm zastąpił wolnością. Zamiast kłaść akcent na trzy rodzaje duszy, podkreślił ich jedność. Dzięki...

Przestępczość w Polsce lat dziewięćdziesiątych

Cały okres objęty analizą (tj. lata 1990-2001) cechował systematyczny wzrost przestępczości-blisko dwukrotnie więcejJeśli idzie o strukturę przestępstw według ich rodzajów największą dynamikę wzrostu cechowały przestępstwa

• przeciwko dokumentom.  tj. blisko ośmiokrotnie więcej.

• czynów...

Leopold Staff - Mimo lat...

Mimo lat w jutro jasno patrzę zawdy,

Serce me bije z dawnej wiary siłą.

Może w tych słowach jest tylko pół prawdy,

A pół nadziei, by to prawdą było.

Lecz choć młodości minęły uśmiechy,

I chwile zwątpień czas snuje z swej przędzy,

Myśl mi zostaje zawsze do pociechy,

Że młodość mija...

ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT

Okres średniego dzieciństwa zwany jest potocznie wiekiem przedszkolnym i trwa on od 4 do 6 roku życia. Dziecko w tym czasie charakteryzuje poziom rozwoju motorycznego i sensorycznego umożliwiający mu poruszanie się w najbliższym otoczeniu i docieranie do interesujących je obiektów.

Przedział wiekowy wg...

ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - SPOSTRZEŻENIA

Kolory: W wieku 3 lat rozróżnianie podstawowych kolorów. W wieku 5 lat dokładniejsze rozróżnianie odcieni tych kolorów.

Wczesna i średnia faza: dziecko wyróżnia z przedmiotu cechy silne

(charakterystyczne): mocna barwa, niezwykły kształt.

Jest spostrzegawcze w szczegółach, bo te wywołują przeżycia...

ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - PERCEPCJA SŁUCHU

Słuch muzyczny- zdolność rozpoznawania melodii.

I Faza: dominują improwizacje wokalne

Dzieci tupią, tańczą i podskakują.

Lubią słuchać muzyki, potrafią śpiewać proste w układzie piosenki.

II Faza: utrzymywanie tonacji i rytmu (Kaminska 1995)

Słuch fonematyczny- umiejętność odróżniania...

ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - PAMIĘĆ

Pamięć mimowolna – okres 3-6

Celem dziecka nie jest zapamiętanie przedmiotu dla późniejszego odtworzenia go.

Pamięć dowolna- koniec okresu przedszkolnego, okres szkolny i dalsze etapy rozwoju.

Badania E.N. Istomina dzieci zapamiętują więcej podczas zabawy niż podczas eksperymentu

Rozwija się pamięć...

ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - UWAGA

W okresie przedszkolnym uwaga nie jest ani zbyt trwała ani podzielna

Dziecko często zmienia przedmioty zainteresowania, koncentruje się na atrakcyjnych dla niego bodźcach. Uwaga mimowolna.

Najstarsze dzieci z przedszkola potrafią dłużej słuchać wychowawczyni. Zaczątki uwagi...

ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - MYŚLENIE

Stadia rozwoju inteligencji według Piageta (zależne od rozwoju biologicznego dziecka, bez możliwości przyspieszenia)

1. Stadium sensoryczno-motoryczne – od urodzenia do końca 2-go roku życia

2. Stadium przedoperacyjne - 2 rok – 6 rok życia.

Spostrzeżenia dominują nad możliwościami intelektualnymi...

ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - OBRAZOWANIE PRZYCZYNOWO - SKUTKOWE

Ujmowanie zdarzeń w czasie. Dostrzeganie i rozumienie przemian obiektów –zwracanie uwagi na różnice miedzy etapem początkowym i końcowym.

Piaget (1928)

–Dzieci mieszają ogólne prawa fizyczne z własnym zegarem biologicznym ( mniemaniu dziecka: słonce zachodzi, bo dziecko idzie spać egocentryzm...

ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - ROZWÓJ MOWY

Na mowę oddziałują: poziom umysłowy dziecka, sytuacja w rodzinie, kultura językowa środowiska. Neologizmy- nowe słowa, jakie dzieci tworzą analogicznie do znanych wcześniej słow. Szczególnie w okresie 3-5 roku życia. Następnie stopniowo zanikają. Przykłady (S. Szuman): „budowacz” (inżynier)...

ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - TEORIA PIAGETA O FUNKCJACH MOWY

Mowa:

1. Impresywna ( oddziałująca na otoczenie)

2. Ekspresywna (skupiona na podmiocie)

Mowa egocentryczna- wypowiedzi dziecka, które nie są przeznaczone dla odbiorcy.

Nawet, jeśli dziecko mówi w obecności innych osób to kieruje słowa do samego siebie.

Podział monologów (Piaget) a. Właściwy, b...