Parafia wojskowa św. Jerzego w Łodzi

Parafia wojskowa św. Jerzego w Łodzi

Parafia wojskowa św. Jerzego w Łodzi – parafia wojskowa w Łodzi. Należy do dekanatu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego. Do 2012 roku należała do Śląskiego Dekanatu Wojskowego. Parafia jest obsługiwana przez księży diecezjalnych. Została erygowana 1 sierpnia 1993. Mieści się przy ulicy św...

Czytaj Dalej

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

na ziemiach litewsko-ruskich oraz na Pomorzu wśród Prusów; niekiedy administrowali parafie, m. Wyczawski, Augustiańska parafia w Radomyślu nad Sanem, Wwa 1964; J.

GODZINKI

Laskowski, Życie liturgiczne w parafiach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku w świetle akt wizytacji biskupich, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, Lb 1980.

Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim

Państwo polskie powstało z plemion zachodniosłowiańskich zamieszkujących terytorium między Karpatami a Bałtykiem w dorzeczu Odry i Wisły. Swe siedziby nad Wartą mieli Polanie, nad jeziorem Gopło - Goplanie, nad Wisłą - Wiślanie. Rdzeniem państwowości polskiej stało się państwo gnieżnieńskie...

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

BAZYLIKA

(gr. stoa basilike portyk król.), Budowla halowa,podzielona rzędami kolumn najczęściej na 3 części, niekiedyz galeriami nad częściami bocznymi, trybuną czy estradą nawprost wejścia, często w apsydzie.

I. GENEZA — Budowle tego typu były od V w. prz.Chr.w Grecji przeznaczone na zgromadzenia pubi., m.in...

BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB) - SZTUKA

Jerzegow Reichenau-Oberzell, związany z tamtejszą szkołą malarstwaminiaturowego.

BIAŁOGARD, Bialogród

gorzowskiej;parafia ma 6 wiejskich kościołów filialnych. Jerzego(z przełomu X V i X V I w. powstały 1972 ma6 parafii (B.

BIBLIOTEKI KOŚCIELNE - W KOŚCIELE POWSZECHNYM

Historię b. kościelnychdzieli się na 3 epoki odpowiadające tradycyjnemu podziałowidziejów Kościoła.

A. OKRES WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI — Początek b. kościelnymdały archiwa pierwotnych gmin chrzęść, przechowujące przedewszystkim księgi Pisma Św., akta i spisy męczenników, listybpów oraz dzieła...

CZECHY - MUZYKA SAKRALNA

Jerzego na Hradczanach), w których wykorzystywano wstawki komediowe z melodiami lud. Jerzego na Hradczanach w Pradze, w których obok Visitatlo sepulcri (scena z Marią Magdaleną) na wyróżnienie zasługują tropy na Benedicamus Domino, czy też antyfonarze — m.

DAWID - IKONOGRAFIA

Spośród starotest. postaci w sztuce chrzęść, najczęściej przedstawiano D. ze względu na typologiczny charakter jego historii.

1. Sztuka wczesnochrześcijańska — W pierwszych wiekach przedstawiano poszczególne wydarzenia i cykle scen z młodzieńczego okresu dziejów D. W ulubionej na Zachodzie scenie walki...

DZIECIĘ JEZUS - ZGROMADZENIA ZAKONNE

Franciszka; zajmuje się pracą w parafiach, nauczaniem oraz opieką nad dziećmi i chorymi w domach; 1973 liczyły 63 siostry i kierowały 8 szkołami i przedszkolami; dom gen.

DZIECIĘCE STOWARZYSZENIA RELIGIJNE

Organizacje parafialne 1935-37 (KF 977), Dziecięca Krucjata Trzeiwoict 1958 (KF 977) ; Bractwo Dzieciątka Jezus, Pz 1913 ; Bcringer II80-83 ; J. Jagła, Specyficzne formy duszpasterstwa polonijnego w relacji do duszpasterstwa parafii miejscowych.

ERAZM Św. bp.

zm. w III lub na pocz. IV w. w Formii (prow. Latina), męczennik, jeden z czternastu wspomożycieli.

Wg legendarnej Passio z VI w. miał pochodzić z Antiochii i był prawdopodobnie bpem w Formii, gdzie jego grób stał się centrum kultu; w Rzymie na Monte Celio i w okolicy Neapolu wzniesiono benedyktyńskie...

ETIOPIA, Abisynia - LITERATURA RELIGIJNA

, w związku z ekspansją kuszyckiego ludu Galla oraz oficjalnymi kontaktami z Portugalią (wojskowa misja portug. Antiochii), Talmid (Uczeń) jakobickiego mnicha Jerzego, Hajmanot (Wiara) oraz Mashafa falasfa tabiban (Księga mądrych filozofów).

GAULLE CHARLES de

, uzyskując Krzyż Walecznych; w grudniu 1920 powróciłdo Francji; 1921-22 wykładał historię wojskowości w Saint--Cyr; 1922-24 studiował w Ecole de G u e r r e ; 1925-39 zajmowałeksponowane stanowiska wojskowe; 1940 mianowanygen.

GERARD MAJELLA św. (brat CSSR)

ur. 1 IV 1726w M u r o Lucano (prow. P o t e n z a ) , zm. 16 X 1755 w Materdomini-Caposele (prow. Avellino).

Nie przyjęty do kapucynów z powodu słabego zdrowia,przez 3 lata był służącym bpa w Lacedonii; 1749 został warunkowoprzyjęty do zgrom, redemptorystów w Deliceto k.Foggi i 1752 złożył śluby...

Filozofia chrześcijańska św. Augustyna

FILOZOFIA CHRZEŚCIJAŃSKA ŚWIĘTEGO AUGUSTYNA Świat podzielony na dwie części Wschodnią i Zachodnia przyczynił się do stworzenia bariery kulturowej pomiędzy nimi. Podczas gdy kraje Ojców greckich opiewały swoje nauki wokół dawnej tradycji greckiej, kraina Ojców łacińskich postanowiła stworzyć własną, niepowtarzalną kulturę. Rozwinęła się myśl chrześcijańska, która stała się nowym początkiem w dziejach ludzkości. Powstała koncepcja filozoficzna, która nie ...

Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Klemensa pap. i męcz. w lędzinach

Klemensa przejął znów funkcje kościoła parafialnego pierwotnej parafii. 1993 w Górkach należących dotąd do parafii św. Klemensa, została ustanowiona parafia tymczasowa.

Przyszłość szkolnictwa wojskowego

Składa się ono z: - 4 akademii wojskowych - 4 wyższych szkół oficerskich - 10 centrów specjalistycznych,w tym 7 samodzielnych,w których funkcjonuje 11 szkół chorążych i 10 podoficerskich szkół zawodowych - 2 liceów wojskowych - 2 studiów wojskowych w wyższych szkołach morskich - Wojskowego Studium Nauczania Języków Obcych Proponowana przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego reorganizacja strukturalna przewidywała: 1.