Parafia św. Wojciecha w Gawłuszowicach

Parafia św. Wojciecha w Gawłuszowicach

Parafia pw. św. Wojciecha należy do diecezji sandomierskiej. Jej siedziba mieści się w Gawłuszowicach, wsi gminnej w powiecie mieleckim, w województwie podkarpackim. Parafia została uposażona 12 marca 1215 r. przez Krystyna z Obichowa miejscowego właściciela majątku. Obecny kościół jest trzecim z kolei. Został zbudowany w 1677 roku pod kierunkiem cieśli Stanisława Karkutowicza. Do parafii...

Czytaj Dalej

Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim

Wojciecha w Gnieźnie i odbył się wówczas słynny zjazd gnieźnieński, na którym zapadły niezwykle istotne dla Polski decyzje. Wojciecha. Wojciecha.

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

na ziemiach litewsko-ruskich oraz na Pomorzu wśród Prusów; niekiedy administrowali parafie, m. Wyczawski, Augustiańska parafia w Radomyślu nad Sanem, Wwa 1964; J.

GODZINKI

Laskowski, Życie liturgiczne w parafiach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku w świetle akt wizytacji biskupich, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, Lb 1980.

Karol Wojtyła Jan Paweł II

" Nowy biskup pracował w kurii, prowadził w dalszym ciągu wykłady na KUL - u, wizytował parafie, święcił kościoły i kaplice, odwiedzał domy zakonne, udzielał święceń kapłańskich.

GNIEZNO i literatura

Wojciech w literaturze i legendzie średniowiecznej, w. Wojciech 997-1947 (zbiór.

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

ANIOŁ

Wojciecha w Poznaniu).

BAZYLIKA

(gr. stoa basilike portyk król.), Budowla halowa,podzielona rzędami kolumn najczęściej na 3 części, niekiedyz galeriami nad częściami bocznymi, trybuną czy estradą nawprost wejścia, często w apsydzie.

I. GENEZA — Budowle tego typu były od V w. prz.Chr.w Grecji przeznaczone na zgromadzenia pubi., m.in...

BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB) - DZIEJE

Wojciecha należą obecnie także klasztory z innych państw. Wojciecha, Congregatio Slava S.

BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB) - W POLSCE

dążenie doprzejmowania parafii, aby zwiększyć uposażenie opactw. w kościołach na Łysej Górze,w Sieciechowie i Lubiniu, które nie posiadały praw parafialnych.

BIBLIOTEKI KOŚCIELNE - W KOŚCIELE POWSZECHNYM

Historię b. kościelnychdzieli się na 3 epoki odpowiadające tradycyjnemu podziałowidziejów Kościoła.

A. OKRES WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI — Początek b. kościelnymdały archiwa pierwotnych gmin chrzęść, przechowujące przedewszystkim księgi Pisma Św., akta i spisy męczenników, listybpów oraz dzieła...

BŁASZCZYK ADAM ANDRZEJ ks.

w Kielcachi prob, w Igołomii, 1932-39 dziekan i prob, w Słomnikach, od1939 dziekan i prob, parafii św. Wojciecha w Kielcach; 1918-31wydawał w Kielcach tygodnik oświatowo-społeczny „Ojczyzna" ;działał również w społ.

BOGUSZEWSKI KRZYSZTOF ALEKSANDER ks.

i został prob, parafii św. Wojciechaw Poznaniu.

BOLESŁAW (1)

Wojciecha z 1605, jednonawowy, murowany, w stylu późnogot. Wiśniowski, Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wiślickiej w średniowieczu, Wwa 1965, 121, 159; SzmTw 476-477.

BOROWIECKI STANISŁAW ks.

na terenie Rosji, 1919-24 administratorem parafii Olsztyni Oleszno; 1924-25 duszpasterzem pol. emigracji we Francji;1925-33 prob, w Chrząstowie, potem w Koniecpolu, 1944-46w Kozłowie Małogoskim, 1946 parafii św. Wojciecha w Kielcach.

BRACTWO św. ŁUKASZA

Wojciecha, a w Sokolnikach Ukrzyżowanie, obrazy ołtarzoweTrójca Święta, Św.

DAWID - IKONOGRAFIA

(BKapGn) i w Mszale Wojciecha Jastrzębca z ok.

DOBRZEŃ WIELKI

Parafia w dekanacie siołkowickim w diecezji opolskiej; po 1228 własność klasztoru norbertanek.

DZIECIĘ JEZUS - ZGROMADZENIA ZAKONNE

Franciszka; zajmuje się pracą w parafiach, nauczaniem oraz opieką nad dziećmi i chorymi w domach; 1973 liczyły 63 siostry i kierowały 8 szkołami i przedszkolami; dom gen.