Parafia św. Urbana w Reńskiej Wsi

Parafia Świętego Urbana w Reńskiej Wsi jest rzymskokatolicką parafią dekanatu Koźle diecezji opolskiej. Parafia została utworzona w 1928 roku. Mieści się przy ulicy Raciborskiej. Prowadzą ją księża diecezjalni.

Czytaj Dalej

Wieś i jej mieszkańcy jako temat literacki

Wsi spokojna, wsi wesoła jakiż głos twej chwale zdoła! Wydaje mi się, że temat wsi w literaturze polskiej pojawiał się dosyć często, chociaż był podejmowany przez twórców chyba dosyć niechętnie, ponieważ zazwyczaj wizje polskiej wsi przedstawiane w tych utworach nie były zbyt kolorowe.

Wieś i jej mieszkańcy ,obyczaje oraz obrzędy były inspiracją dla wielu literatów.

''Wsi spokojna, wsi wesoła Który glos twej chwale zdoła'' . Sonety to nie tylko zwykły opis wsi i jej mieszkańców, ale także wypowiedź liryczna.

Wieś i jej mieszkańcy jako temat literacki

Wsi spokojna, wsi wesoła jakiż głos twej chwale zdoła! Wydaje mi się, że temat wsi w literaturze polskiej pojawiał się dosyć często, chociaż był podejmowany przez twórców chyba dosyć niechętnie, ponieważ zazwyczaj wizje polskiej wsi przedstawiane w tych utworach nie były zbyt kolorowe.

Jakie zmiany dokonywały się na wsi w krajach rozwiniętyvh?

Urbanizacja, czyli masowe przenoszenie się mieszkańców wsi do miast, nastąpiło we wszyst­kich rozwiniętych krajach świata, począwszy od Europy, a kończąc na skolonizowanych przez Europejczyków Australii, Kanadzie, Nowej Zelan­dii oraz Stanach Zjednoczonych.

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; bardzo liczna grupa akt zespołów dekanatów, parafii, opactw, klasztorów, miast i wsi z XV-XX w.

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

Urbana VIII przez o. na ziemiach litewsko-ruskich oraz na Pomorzu wśród Prusów; niekiedy administrowali parafie, m. Wyczawski, Augustiańska parafia w Radomyślu nad Sanem, Wwa 1964; J.

GDAŃSK

liczył 5 dekanatów, obejmujących 37 parafii; dod e k a n a t u G. II) obejmuje parafie MB Bolesnej (1929), św. białostocko-gdańskiej, w skład którego wchodzą parafiew Braniewie, Elblągu, G .

GODZINKI

Laskowski, Życie liturgiczne w parafiach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku w świetle akt wizytacji biskupich, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, Lb 1980.

Motyw wsi w literaturze

Znudzeni życiem dekadenci szukali na wsi rozrywki, czasem też innych, istotnych wartości wśród wiejskiego ludu. Powieść "Chłopi" to najdoskonalszy i wszechstronny obraz polskiej wsi u schyłku XIX wieku, który połączył dwa skrajne sposoby myślenia o niej.

"Chłopi" - streszczenie

W jeden z lipcowych dni zjechali do Lipiec strażnicy i naczelnik, aby pobudować szkołę we wsi. Antek zdał się na wolę wsi, a ksiądz, gdy dokonywał się sąd nad Jagną, wyjechał ze wsi.

CHŁOPI Władysław Stanisław Reymont (1867-1925)

W jeden z lipcowych dni zjechali do Lipiec strażnicy i naczelnik, aby pobudować szkołę we wsi. Antek zdał się na wolę wsi, a ksiądz, gdy dokonywał się sąd nad Jagną, wyjechał ze wsi.

Karol Wojtyła Jan Paweł II

" Nowy biskup pracował w kurii, prowadził w dalszym ciągu wykłady na KUL - u, wizytował parafie, święcił kościoły i kaplice, odwiedzał domy zakonne, udzielał święceń kapłańskich.

Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim

Państwo polskie powstało z plemion zachodniosłowiańskich zamieszkujących terytorium między Karpatami a Bałtykiem w dorzeczu Odry i Wisły. Swe siedziby nad Wartą mieli Polanie, nad jeziorem Gopło - Goplanie, nad Wisłą - Wiślanie. Rdzeniem państwowości polskiej stało się państwo gnieżnieńskie...

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

BAZYLIKA

), we Włocławku (1907), Lwowie iPłocku (1910), Gnieźnie (1931), Przemyślu i Sandomierzu (1960),Warszawie (1961), Częstochowie i Poznaniu (1962), Fromborkui Pelplinie (1965), Kielcach (1970), Tarnowie (1972); sanktuariamaryjne — w Dąbrowie Górniczej (1901), na Jasnej Górze(1906), w Starej Wsi (1927), Leżajsku (1928), Wambierzycach(1936), Piekarach Śląskich (1962), Czerwińsku (1967), Gietrzwałdziei na Świętej Górze w Gostyniu Pozn.

DAWID - IKONOGRAFIA

Spośród starotest. postaci w sztuce chrzęść, najczęściej przedstawiano D. ze względu na typologiczny charakter jego historii.

1. Sztuka wczesnochrześcijańska — W pierwszych wiekach przedstawiano poszczególne wydarzenia i cykle scen z młodzieńczego okresu dziejów D. W ulubionej na Zachodzie scenie walki...

DOBRZEŃ WIELKI

Parafia w dekanacie siołkowickim w diecezji opolskiej; po 1228 własność klasztoru norbertanek.

DZIECIĘ JEZUS - ZGROMADZENIA ZAKONNE

Franciszka; zajmuje się pracą w parafiach, nauczaniem oraz opieką nad dziećmi i chorymi w domach; 1973 liczyły 63 siostry i kierowały 8 szkołami i przedszkolami; dom gen.

DZIECIĘCE STOWARZYSZENIA RELIGIJNE

Organizacje parafialne 1935-37 (KF 977), Dziecięca Krucjata Trzeiwoict 1958 (KF 977) ; Bractwo Dzieciątka Jezus, Pz 1913 ; Bcringer II80-83 ; J. Jagła, Specyficzne formy duszpasterstwa polonijnego w relacji do duszpasterstwa parafii miejscowych.