Parafia św. Stanisława w Cerekwi

Parafia św. Stanisława w Cerekwi

Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Cerekwi – jedna z 12 parafii rzymskokatolickiej dekanatu Radom-Zachód diecezji radomskiej. Parafia erygowana w 1326. Pierwotny kościół drewniany istniał na pewno do 1470. Kolejny kościół murowany ufundowano około 1529 przez wojskiego radomskiego Mikołaja Dzika herbu Doliwa. Konsekracji kościoła pw. św. Stanisława bp. dokonał biskup chełmski...

Czytaj Dalej

LEGENDA NA DZIEŃ PRZENIESIENIA RELIKWII ŚW. STANISŁAWA

Rocznicę przeniesienia relikwij św. Stanisława z miejsca pierwotnego ich pochowania [o nim por. nr 3 Dod.] do katedry na Wawelu obchodziła diecezja krakowska dnia 27 września, w przeddzień uroczystości swego głównego patrona, św. Wacława. W którym roku jednak fakt ten nastąpił, tego dokładnie nie...

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

na ziemiach litewsko-ruskich oraz na Pomorzu wśród Prusów; niekiedy administrowali parafie, m. Wyczawski, Augustiańska parafia w Radomyślu nad Sanem, Wwa 1964; J.

DZIECIĘCE STOWARZYSZENIA RELIGIJNE

Organizacje parafialne 1935-37 (KF 977), Dziecięca Krucjata Trzeiwoict 1958 (KF 977) ; Bractwo Dzieciątka Jezus, Pz 1913 ; Bcringer II80-83 ; J. Jagła, Specyficzne formy duszpasterstwa polonijnego w relacji do duszpasterstwa parafii miejscowych.

GDAŃSK

liczył 5 dekanatów, obejmujących 37 parafii; dod e k a n a t u G. II) obejmuje parafie MB Bolesnej (1929), św. białostocko-gdańskiej, w skład którego wchodzą parafiew Braniewie, Elblągu, G .

GODZINKI

Laskowski, Życie liturgiczne w parafiach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku w świetle akt wizytacji biskupich, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, Lb 1980.

Karol Wojtyła Jan Paweł II

" Nowy biskup pracował w kurii, prowadził w dalszym ciągu wykłady na KUL - u, wizytował parafie, święcił kościoły i kaplice, odwiedzał domy zakonne, udzielał święceń kapłańskich.

Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim

Państwo polskie powstało z plemion zachodniosłowiańskich zamieszkujących terytorium między Karpatami a Bałtykiem w dorzeczu Odry i Wisły. Swe siedziby nad Wartą mieli Polanie, nad jeziorem Gopło - Goplanie, nad Wisłą - Wiślanie. Rdzeniem państwowości polskiej stało się państwo gnieżnieńskie...

Św. STANISŁAW SZCZEPANOWSKI

kieleckie), kościół parafialny.

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

BARACZ FRANCISZKA

parafii św.

BARZYNSKI MICHAŁ WINCENTY CR

, gdzie wybudował kościół i szkołę; 1874-99był prob, parafii św. Wachtl, Dzieje Zjednoczenia Polsko-Rzymsko-Katolickiego w Ameryce, Ch 1913; Album pamiątkowy złotego jubileuszu parafii św, Stanisława Kostki, Ch 1917; J.

BAZYLIKA

(gr. stoa basilike portyk król.), Budowla halowa,podzielona rzędami kolumn najczęściej na 3 części, niekiedyz galeriami nad częściami bocznymi, trybuną czy estradą nawprost wejścia, często w apsydzie.

I. GENEZA — Budowle tego typu były od V w. prz.Chr.w Grecji przeznaczone na zgromadzenia pubi., m.in...

BIBLIOTEKI KOŚCIELNE - W KOŚCIELE POWSZECHNYM

Historię b. kościelnychdzieli się na 3 epoki odpowiadające tradycyjnemu podziałowidziejów Kościoła.

A. OKRES WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI — Początek b. kościelnymdały archiwa pierwotnych gmin chrzęść, przechowujące przedewszystkim księgi Pisma Św., akta i spisy męczenników, listybpów oraz dzieła...

BUFFALO

, w tym 935 326 katolików, 280 parafii,631 księży diec. parafii (13w mieście B. Kruszka, Historia polska w Ameryce, Miw 1908, XIII 3-45; Pamiętnik złotego jubileuszu parafii św.

CHÓR

parafialne i towarzystwa śpiewacze. parafii św.

CZECZOTT, Danilewicz - Czeczott WITOLD ks.

w Petersburgu, a od 1897 prob, parafii św.

DANIA, Królestwo Danii, Kongeriget Danmark - DZIEJE KOŚCIOŁA

— 25 897 katolików, 1 diecezję, 46 parafii, 32 szkoły, 12 szpitali, 35 księży diec. , 682 siostry; 1976 było 26 355 katolików, 1 diecezja, 54 parafie, 34 szkoły, 24 szpitale i domy opieki społ.

DAWID - IKONOGRAFIA

Spośród starotest. postaci w sztuce chrzęść, najczęściej przedstawiano D. ze względu na typologiczny charakter jego historii.

1. Sztuka wczesnochrześcijańska — W pierwszych wiekach przedstawiano poszczególne wydarzenia i cykle scen z młodzieńczego okresu dziejów D. W ulubionej na Zachodzie scenie walki...

DOBKOWSKI ZYGMUNT ks.

i tu pracował w różnych parafiach; zostawszy 1966 kapelanem szpitala oraz kapelanem i duchowym kierownikiem Polonii w San Francisco, organizował obchody rocznic kośc.