Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krynicznie

Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krynicznie

Parafia Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Krynicznie znajduje się w dekanacie Trzebnica w archidiecezji wrocławskiej. Jej proboszczem jest O. Bogdan Koczor OFM. Obsługiwana przez franciszkanów. Erygowana w XIV wieku. Księgi metrykalne prowadzone są od 1820 r. Żywy Różaniec, Franciszkański Zakon Świeckich, Młodzież Franciszkańska, Eucharystyczny Ruch Młodych, Lektorzy...

Czytaj Dalej

LEGENDA NA DZIEŃ PRZENIESIENIA RELIKWII ŚW. STANISŁAWA

A gdy biskup znalazł się naprzeciw przedsionka owego człowieka, on schował się za słup i patrzał przez szparę podziwiając chwałę i cześć, jaka otaczała biskupa.

Karol Wojtyła Jan Paweł II

W skali międzynarodowej biskup Wojtyła zaznaczył swoją obecność współpracując z biskupami niemieckimi. W przeddzień zakończenia soboru biskupi polscy wystosowali list - orędzie do biskupów niemieckich , który wywołał oburzenie władz komunistycznych i szykany wobec Kościoła.

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. parafialne, najczęściej nieuporządkowane i zdewastowane, zwykle z dokumentacją od XVI do XX w.

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

na ziemiach litewsko-ruskich oraz na Pomorzu wśród Prusów; niekiedy administrowali parafie, m. Wyczawski, Augustiańska parafia w Radomyślu nad Sanem, Wwa 1964; J.

DZIECIĘCE STOWARZYSZENIA RELIGIJNE

Organizacje parafialne 1935-37 (KF 977), Dziecięca Krucjata Trzeiwoict 1958 (KF 977) ; Bractwo Dzieciątka Jezus, Pz 1913 ; Bcringer II80-83 ; J. Jagła, Specyficzne formy duszpasterstwa polonijnego w relacji do duszpasterstwa parafii miejscowych.

GDAŃSK

liczył 5 dekanatów, obejmujących 37 parafii; dod e k a n a t u G. II) obejmuje parafie MB Bolesnej (1929), św. białostocko-gdańskiej, w skład którego wchodzą parafiew Braniewie, Elblągu, G .

GODZINKI

Stanisławie Biskupie oraz o św. Laskowski, Życie liturgiczne w parafiach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku w świetle akt wizytacji biskupich, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, Lb 1980.

Bulla Unam sanctam

Ponowiono wezwanie biskupów na synod i zagrożenie depozycjąkróla. Na synod przybyło do Rzymu 39 biskupów, co świadczyło, że król nie ma pełnego poparciaswego episkopatu.

Empiryzm brytyjski (J. Locke, G. Berkeley, D. Hume)

Poglądy Berkeley’a wyrastały w pewnym kontekście filozoficzno-kulturowym – rozwijały się wtedy dość szybko nauki przyrodnicze, wychodzące z pewnych materialistycznych założeń, szerzyły się poglądy ateistyczne; anglikański biskup chciał więc w jakiś sposób zreformować naukę, by ochronić człowieka przed depersonalizacją, czyli traktowaniem go, jako byt czysto biologiczny, a nawet fizyczny.

Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim

Wpływowy arcybiskup magdeburski uzyskał bullę papieską podporządkowującą mu wszystkie biskupstwa polskie.

BOGUSZYCE

Stanisława Biskupa z 1558, drewniany o konstrukcji zrębowej, trzynawowy, z wieżą; piękna polichromia renesansowa.

GAUDE MATER POLONIA

Stanisława biskupa, z XIII a.

Św. STANISŁAW SZCZEPANOWSKI

Nie jest też całkiem pewne nawet to, czy biskupa krakowskiego skazano na śmierć, czy, jak twierdzi Gall, na truncatio membrorum (częstą w śrdw. W plastyce wyobrażano go w stroju biskupa; atrybutem jego jest figurka Piotrowina. kieleckie), kościół parafialny.

ALEPPO

, w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak. Biskupstwa niekatolickie: gr.

BARACZ FRANCISZKA

parafii św.

BARZYNSKI MICHAŁ WINCENTY CR

, gdzie wybudował kościół i szkołę; 1874-99był prob, parafii św. Wachtl, Dzieje Zjednoczenia Polsko-Rzymsko-Katolickiego w Ameryce, Ch 1913; Album pamiątkowy złotego jubileuszu parafii św, Stanisława Kostki, Ch 1917; J.

BAZYLIKA

(gr. stoa basilike portyk król.), Budowla halowa,podzielona rzędami kolumn najczęściej na 3 części, niekiedyz galeriami nad częściami bocznymi, trybuną czy estradą nawprost wejścia, często w apsydzie.

I. GENEZA — Budowle tego typu były od V w. prz.Chr.w Grecji przeznaczone na zgromadzenia pubi., m.in...

BIBLIOTEKI KOŚCIELNE - W KOŚCIELE POWSZECHNYM

klasztorne oraz przy siedzibach biskupich,m. przy katedrach biskupich, nakazane1563 na Soborze Tryd.

BISKUP - W IKONOGRAFII

żyjących w postaci małej figurki -> wotanta lubfundatora, w dolnych partiach obrazu (przeważnie w narożniku)w geście modlitewnym, ubranego w strój biskupi, niekiedy pontyfikalny,a przynajmniej z pastorałem i mitrą (bp J.

BOLESŁAW II ŚMIAŁY, zw. też SZCZODRYM

Deptuła, Biskup i władca.