Parafia św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim

Parafia św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim

Parafia św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w diecezji sandomierskiej, w dekanacie Ostrowiec Świętokrzyski. Parafia erygowana w 1614 z parafii w Szewnie. Mieści się przy ulicy Okólnej w Śródmieściu.

Czytaj Dalej

Kościół katedralny p.w. św. Michała Archanioła i Jana Chrzciciela

Kościół katedralny p.w. św. Michała Archanioła i Jana Chrzciciela przy skrzyżo­waniu ulic Dwornej i Giełczyńskiej. Budowę rozpoczęto około 1500 z fundacji księcia Konrada III Rudego, przebudowa w 1691­92 przez Józefa Szymona Bellotiego w stylu barokowym, 1891-94 gruntowny remont. Budowla murowana...

APOKALIPSA św. JANA

Jedyne prorocze dzieło NT ( -> apokaliptyka), ostatnia w porządku chronol. i kan. jego księga (-> Apostoł).

I. KSIĘGA

1. Autorstwo — Zarówno tradycja kośc, jak i nowsze badania mówią o św. Janie Apostole jako autorze A. W tradycji tylko Dionizy Wielki, Kajusz oraz Euzebiusz z Cezarei wyrażali...

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

na ziemiach litewsko-ruskich oraz na Pomorzu wśród Prusów; niekiedy administrowali parafie, m. Wyczawski, Augustiańska parafia w Radomyślu nad Sanem, Wwa 1964; J.

CHRZCIELNICA

przejęła funkcję basenu chrzcielnego (-» piscina) w związku z upowszechnieniem się chrztu dzieci i wprowadzeniem chrztu dorosłych przez polanie wodą; po zaprzestaniu wznoszenia -» baptysteriów stanowi, obok ołtarza i -» ambony, istotny element wyposażenia wnętrza -> kościoła parafialnego.

GDAŃSK

liczył 5 dekanatów, obejmujących 37 parafii; dod e k a n a t u G. II) obejmuje parafie MB Bolesnej (1929), św. białostocko-gdańskiej, w skład którego wchodzą parafiew Braniewie, Elblągu, G .

GODZINKI

Laskowski, Życie liturgiczne w parafiach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku w świetle akt wizytacji biskupich, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, Lb 1980.

Karol Wojtyła Jan Paweł II

" Nowy biskup pracował w kurii, prowadził w dalszym ciągu wykłady na KUL - u, wizytował parafie, święcił kościoły i kaplice, odwiedzał domy zakonne, udzielał święceń kapłańskich.

Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim

Państwo polskie powstało z plemion zachodniosłowiańskich zamieszkujących terytorium między Karpatami a Bałtykiem w dorzeczu Odry i Wisły. Swe siedziby nad Wartą mieli Polanie, nad jeziorem Gopło - Goplanie, nad Wisłą - Wiślanie. Rdzeniem państwowości polskiej stało się państwo gnieżnieńskie...

ALEKSANDRIA, Al - Iskandarijja

W 1951 wikariat otrzymał obecną nazwę; zajmuje 35 100 km2 i liczy 18,5 min mieszkańców, w tym 200 000 katolików, 35 parafii, 3 kapłanów diec. obejmuje cały Egipt i ma 2500 wiernych, 2 parafie, 4 kapłanów diec, 12 sióstr zak.

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

ARCYBRACTWO

Archikonfraternia, bractwo kośc. wyróżnione przez Stolicę Apost. godnością, przywilejami i odpustami oraz uprawnione do agregowania (-> agregacja, -> afiliacja) bractw tej samej nazwy i takich samych celów, prawnie eryg. na określonym terytorium lub w całym Kościele rzym.kat. ; niektóre a. otrzymują ten...

BAZYLIKA

(gr. stoa basilike portyk król.), Budowla halowa,podzielona rzędami kolumn najczęściej na 3 części, niekiedyz galeriami nad częściami bocznymi, trybuną czy estradą nawprost wejścia, często w apsydzie.

I. GENEZA — Budowle tego typu były od V w. prz.Chr.w Grecji przeznaczone na zgromadzenia pubi., m.in...

BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB) - W POLSCE

dążenie doprzejmowania parafii, aby zwiększyć uposażenie opactw. w kościołach na Łysej Górze,w Sieciechowie i Lubiniu, które nie posiadały praw parafialnych.

BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB) - SZTUKA

Ogólnikowe sformułowania reguły benedyktyńskiej,że mnich za zgodą opata może wykonywać znanesobie rzemiosła, w powiązaniu z potrzebami liturg.,życiem klauzurowym i zapleczem gosp. opactwa, umożliwiłob. uprawianie twórczości artystycznej.

Sztuka b. rozwijałasię w ramach stylów eur., wyróżniając...

BIBLIOTEKI KOŚCIELNE - W KOŚCIELE POWSZECHNYM

Historię b. kościelnychdzieli się na 3 epoki odpowiadające tradycyjnemu podziałowidziejów Kościoła.

A. OKRES WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI — Początek b. kościelnymdały archiwa pierwotnych gmin chrzęść, przechowujące przedewszystkim księgi Pisma Św., akta i spisy męczenników, listybpów oraz dzieła...

BRACTWO KOŚCIELNE, konfraternia

Zrzeszenie rei. erygowaneformalnym dekretem przez władzę kośc. i pozostającepod jej zwierzchnością jako stała fundacja, mająca osobowośćprawną, własną administrację oraz statuty regulujące strukturę,charakter i cele b. [b. = bractwo], a także sposoby ich realizacji ;celem b. jest rozwój kultu pubi...

BRUNARY

Parafia w dekanacie grybowskim w diec. , a przebudowana1831, jest od 1947 kościołem parafii rzym.

BRZEŚĆ KUJAWSKI

Parafia w dekanacie lubranieckimw diecezji włocławskiej. Data powstania parafii nie znana.

BYSTRZYCA KŁODZKA

Parafia i dekanat w archidiec. powstały przed 1533 ma 20 parafii (B.