Parafia św. Marii Magdaleny w Wielichowie

Parafia św. Marii Magdaleny w Wielichowie

Parafia Świętej Marii Magdaleny w Wielichowie – rzymskokatolicka parafia w Wielichowie, należy do dekanatu wolsztyńskiego archidiecezji poznańskiej. Została utworzona w XIV wieku. Mieści się przy ulicy Szkolnej.

Czytaj Dalej

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

Maria delie Grazie w Gravedona z końca XIII w. Maria del Popolo w Rzymie (architekt Baccio Ponteiii, rzeźby Andrea Bregno, freski z 1485-89 Pinturicchia, kaplica książąt Chiggi projektu Raffaela), S.

DUCHOWOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA - CZASY NAJNOWSZE

Marii Magdaleny) na temat natury życia mist, i powołania wszystkich do kontemplacji. Lochet, Union à Dieu, âme de tout apostolat, Mo 1950,19613 ; Gabriel od świętej Marii Magdaleny, L'unione con Dio secondo san Giovanni della Croce, Fi 1951; O.

DZIEKANOWICE

Parafia w dekanacie dobczyckim archidiecezji krakowskiej (nazwa od przynależności do uposażenia dziekana kapituły katedralnej). Parafia św. Marii Magdaleny i św.

GDAŃSK

liczył 5 dekanatów, obejmujących 37 parafii; dod e k a n a t u G. Świętego Ducha(przy bazylice Mariackiej, eryg. II) obejmuje parafie MB Bolesnej (1929), św.

GERSTMANN ADAM ks.

w parafiiśw. Marii Magdaleny oraz w bazylice katedralnej weLwowie; habilitował się 1900 na Uniw.

GODZINKI

Laskowski, Życie liturgiczne w parafiach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku w świetle akt wizytacji biskupich, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, Lb 1980. Studia z mariologii biblijnej.

AUGUSTYN św.

Marii Magdaleny nazwanej za Augustynem apostołką.

Karol Wojtyła Jan Paweł II

Ludwika Marii Grignion de Montforta - TOTUS TUUS. " Nowy biskup pracował w kurii, prowadził w dalszym ciągu wykłady na KUL - u, wizytował parafie, święcił kościoły i kaplice, odwiedzał domy zakonne, udzielał święceń kapłańskich.

Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim

Państwo polskie powstało z plemion zachodniosłowiańskich zamieszkujących terytorium między Karpatami a Bałtykiem w dorzeczu Odry i Wisły. Swe siedziby nad Wartą mieli Polanie, nad jeziorem Gopło - Goplanie, nad Wisłą - Wiślanie. Rdzeniem państwowości polskiej stało się państwo gnieżnieńskie...

MAŁECKI ANTONI

Marii Magdaleny (które uprzednio ukończył), nast.

POZNAŃ a literatura polska

Marii Magdaleny, w samej kolegiacie wystawiano od XV w. Marii Magdaleny). Marii Magdaleny przedmioty pol. Marii Magdaleny chodził 1880-84 J.

WROCŁAW

Marii Magdaleny wielki kościół z XIV w. We Wrocławiu piękny kościół, której początek brzmi: Roz u majstra obstalóno Malusieńki srebrny dzwón Dla kościoła Magdaleny, Tak zamówił cudzy pón.

Druga fundacja Uniwersytetu Krakowskiego

Marii Magdaleny i Św. prawo patronatu nad kościołem parafialnym św. wraz z przekazaniem przez Jagiełłę patronatu nad kościołem parafialnym św.

ADAMSKI STANISŁAW bp.

Marii Magdaleny w Poznaniu.

ADAMSKI WALERIAN ks.

Marii Magdaleny; 1944--45 więziony w obozie koncentr.

ALBA - miasto

(117 950 katolików), 138 parafii, 188 księży diec. Marii Magdaleny.

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

A MUNDI FELLE SUBLEVA, Maria, per precamina

Marii Magdaleny we Wrocławiu z 1364; jedna z najlepszych sekwencji średniow. przedstawia powitanie Maryi przez Elżbietę, część końcowa zawiera błaganie wiernych, aby Maryja wprowadziła ich do Królestwa Syna; początkowe litery strof tworzą akrostych Ave Maria gracia plena.