Parafia św. Kazimierza w Nowym Sączu

Parafia św. Kazimierza w Nowym Sączu

Czytaj Dalej

NOWY SĄCZ - związki z literaturą

szkoła parafialna, do 1783 kolonia Akademii. W 1605 kustoszem kolegiaty nowosądeckiej był B. Szujski związał z regionem poemat Pan Rożnowa.

Nowy Sącz

Miasto powiatowe w Kotlinie Sądeckiej u ujścia Kamienicy do Dunajca. 83 tys. mieszkańców. Miasto założone przez króla Wacława II w 1292 na miejscu wsi Kamienica. Ośrodek handlu z Węgrami. Rozbudował się po do­prowadzeniu linii kolejowych i utworzeniu dużych warsztatów kolejowych (obecnie ZNTK)...

Horacjańskie rozumienie "Carpe Diem" w odniesieniu do "Rozmów z katem" Kazimierza Moczarskiego.

Kazimierz Moczarski ukazuje wpływ systemu totalitarnego na kształtowanie psychiki człowieka. Moczarski starał się maksymalnie wykorzystać okres 225 dni, który pozostał Stroopowi, na to aby "wyciągnąć" z niego jak najwięcej informacji i codziennie dowiadywał się coraz to nowych, często okrutnych prawd z życia Jürgena.

MAŁŻEŃSTWA literackie – od św. Aleksego do Ziembiewiczów.

Zmianą, która ożywia i często na nowo spaja dwoje ludzi, są dzieci – początek dużych radości i dużych kłopotów. Możliwość zrezyg–nowania z własnych dążeń wynikająca z rozumnej kalkulacji jest bardzo ważna w małżeństwie.

Uzasadnij, że poznane teksty Kazimierza Przerwy- Tetmajera są poetyckim manifestem pesymizmu.

Światopogląd ukazany w lirykach Kazimierza Przerwy- Tetmajera stał się dla nowego pokolenia pewną wskazówką ideową. Z powyższych przykładów postawa Kazimierza Przerwy- Tetmajera jasno jawi się jako pesymistyczna - poeta wyraźnie doradza czytelnikom bierną postawę wobec otoczenia i ascetyczny pogląd na życie.

Służyć temu, cóż ci jest w niebie  (Legenda o św. Aleksym) jako dewiza sztuki i literatury średniowiecznej.

  Kościół zakładał pierwsze szkoły ( parafialne, klasztorne i katedralne ) i uniwersytety. wykształcił się, również we Francji, nowy styl - gotycki - mogący się poszczycić tak wspaniałymi budowlami, jak katedra w  Notre Dame w Paryżu.

NOWA GWINEA - bitwy 1942 - 1944

Następnie przystąpili do zajmowania pozostałych ważnych punktów północnego wybrzeża Nowej Gwinei, atakując je od morza.

TREŚĆ I ZNACZENIE NOWEGO TESTAMENTU

Nowy Testament to zbór pism chrześcijańskich. Nowy Testament przedstawia dzieje Jezusa Chrystusa (ewangelie), historie pierwszych gmin chrześcijańskich.

ASCETA - św. ALEKSY

Rozdał swój majątek i ruszył na wędrówkę po świecie. Cały czas spędzał na modlitwie, żebrał, inni ludzie go nie obchodzili. Chodziło mu o całkowitą anonimowość. Chciał aby nikt go nie znał i mógł całkowicie poświęcić się Bogu. Został uznany za świętego (Maryja zeszła z ołtarza i kazała...

ASCETA - św. FRANCISZEK

W Asyżu założył zakon franciszkanów. Rozdał swój majątek. Wędrował po kraju wygłaszając kazania, które nawoływały do miłości do bliźniego.

Rozwiń myśl Jana Jakuba Rousseau zawartą w Nowej Heloizie : „Miłość pozbawiona uczciwości traci swój największy powab”

Szanuję bohaterów Nowej Heloizy, którzy umieli się cofnąć przed zrobieniem ostatniego kroku, pozostali przyjaciółmi i nie stracili dla siebie szacunku.

Czy asceza prowadzi do świętości? Ideał ascety w kulturze i literaturze średniowiecza na podstawie Legendy o św. Aleksym

Wiek XV był wielkim bujnego rozwoju poezji religijnej i świeckiej. Na szczególną uwagę zasługuje literatura hagiograficzna (żywotopisarstwo świętych), która ukształtowała się już z pierwszych wiekach chrześcijaństwa (IV V wiek) na Wschodzie. Ten typ literatury związany jest z popularnym w...

Legenda o ś. Aleksym i Kwiatki św. Franciszka – dwa oblicza średniowiecznej ascezy

Asceza jest to wyrzeczenie się dóbr materialnych, ziemskich, postawa preferująca dobra duchowe, umartwienie ciała, by doskonalić się w cnocie. Celem postawy ascetycznej było osiągnięcie świętości. Ascetę cechowało postawienie wszystkiego na jedną kartę, maksymalizm postawy, tzn. całkowite...

Motyw śmierci w literaturze średniowiecznej na przykładzie Rozmowy mistrza Polikarpa ze Śmiercią, Pieśni o Rolandzie, Dziejów Tristana i Izoldy, Legendy o św. Aleksym.

Myśl o śmierci zajmowała bardzo ważne miejsce w literackim dorobku średniowiecza. Już od XI w. pojawiały się teksty określane mianem contemptus mundi, w których ukazywana była marność rozkoszy i wspaniałości doczesnego świata wobec nieubłaganej śmierci, która dosięgnie każdego człowieka...

Literatura oświeceniowa w służbie wychowania nowego pokolenia polaków

Rzeczpospolita stala sie krajem otwartum dla nowatorskij mysli "wieku filozoficznego" .

Małżeństwa literackie od św. Aleksego do Ziembiewiczów

Zmianą, która ożywia i często na nowo spaja dwoje ludzi, są dzieci początek dużych radości i dużych kłopotów. Wkraczają oni w nowe życie z miłością i realnymi oczekiwaniami.

Jacek Soplica - nowy typ bohatera

Głównym przedstawicielem patriotyzmu jest w Panu Tadeuszu - Jacek Soplica.jest to bohater jakiego nie spotykaliśmy dotychczas w poznanych utworach romantycznychznamienną cechą tej postaci jest dynamiczność jej charakteru i osobowościpoznajemy go jako “zawadiackiego paliwodę”, którego gorąca miłość...

Poetyka lingwistów - różnica Białoszewski i nowa fala

Jest to więc inna, nowa poezja - wydobywa obiektywność języka. Powyższy utwór można nazwać metaliteracką odpowiedzią, bo staremu przeciwstawia nowy model, wskazuje nowe obszary poszukiwań.

BIBLIA – NOWY TESTAMENT

2     Układ pism Nowego Testamentu   Pismo święte składa się z dwu części: Starego i Nowego Testamentu.