Parafia św. Katarzyny w Tyczynie

Parafia św. Katarzyny w Tyczynie

Parafia pw. Świętej Katarzyny w Tyczynie − parafia rzymskokatolicka znajdująca się w diecezji rzeszowskiej w dekanacie Tyczyn.

Czytaj Dalej

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

Katarzyny (fundacja Kazimierza Wielkiego, 1342-78), będący bezwieżową bazyliką 5-nawową z 5-bocznym prezbiterium, wzniesiony wg krak. Katarzyny z klasztorem ojców a.

GODZINKI

Laskowski, Życie liturgiczne w parafiach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku w świetle akt wizytacji biskupich, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, Lb 1980.

Karol Wojtyła Jan Paweł II

" Nowy biskup pracował w kurii, prowadził w dalszym ciągu wykłady na KUL - u, wizytował parafie, święcił kościoły i kaplice, odwiedzał domy zakonne, udzielał święceń kapłańskich.

Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim

Państwo polskie powstało z plemion zachodniosłowiańskich zamieszkujących terytorium między Karpatami a Bałtykiem w dorzeczu Odry i Wisły. Swe siedziby nad Wartą mieli Polanie, nad jeziorem Gopło - Goplanie, nad Wisłą - Wiślanie. Rdzeniem państwowości polskiej stało się państwo gnieżnieńskie...

ADWENT

znalazł wyraz w staropolskim przysłowiu: „Święta Katarzyna klucz zgubiła, Święty Jędrzej znalazł, zamknął skrzypki zaraz". wiąże się z kultem niektórych świętych: Marcina, Katarzyny, Andrzeja, Mikołaja, Łucji; rozpowszechniony był m. Katarzyny.

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

BAZYLIKA

(gr. stoa basilike portyk król.), Budowla halowa,podzielona rzędami kolumn najczęściej na 3 części, niekiedyz galeriami nad częściami bocznymi, trybuną czy estradą nawprost wejścia, często w apsydzie.

I. GENEZA — Budowle tego typu były od V w. prz.Chr.w Grecji przeznaczone na zgromadzenia pubi., m.in...

BIBLIOTEKI KOŚCIELNE - W KOŚCIELE POWSZECHNYM

Katarzyny na Synaju przewyższyła inne zasobnościąrpsów; z niej pochodzi odkryty przez K.

BUDKIEWICZ KONSTANTY ROMUALD ks.

Katarzynystała się ostoją polskości; 1917 B.   Z murów świętej Katarzyny. Księga pamiątkowa byłych wychowanek i wychowanków przy kościele świętej Katarzyny w Petersburgu, Wwa 1933; F.

DAWID - IKONOGRAFIA

Spośród starotest. postaci w sztuce chrzęść, najczęściej przedstawiano D. ze względu na typologiczny charakter jego historii.

1. Sztuka wczesnochrześcijańska — W pierwszych wiekach przedstawiano poszczególne wydarzenia i cykle scen z młodzieńczego okresu dziejów D. W ulubionej na Zachodzie scenie walki...

DEMON - W IKONOGRAFII

Katarzyny w Krakowie), Anioł ochraniający grzeszników przed atakami d.

DOBRZEŃ WIELKI

Parafia w dekanacie siołkowickim w diecezji opolskiej; po 1228 własność klasztoru norbertanek. Katarzyny Męczenniczki); wkrótce stał się filią Czarnowąsów, a dopiero 1810 ponownie par. Katarzyna, Michal Archanioł, a w bocznym z XVII w.

DZIECIĘ JEZUS - ZGROMADZENIA ZAKONNE

Franciszka; zajmuje się pracą w parafiach, nauczaniem oraz opieką nad dziećmi i chorymi w domach; 1973 liczyły 63 siostry i kierowały 8 szkołami i przedszkolami; dom gen.

DZIECIĘCE STOWARZYSZENIA RELIGIJNE

Organizacje parafialne 1935-37 (KF 977), Dziecięca Krucjata Trzeiwoict 1958 (KF 977) ; Bractwo Dzieciątka Jezus, Pz 1913 ; Bcringer II80-83 ; J. Jagła, Specyficzne formy duszpasterstwa polonijnego w relacji do duszpasterstwa parafii miejscowych.

ERAZM Św. bp.

zm. w III lub na pocz. IV w. w Formii (prow. Latina), męczennik, jeden z czternastu wspomożycieli.

Wg legendarnej Passio z VI w. miał pochodzić z Antiochii i był prawdopodobnie bpem w Formii, gdzie jego grób stał się centrum kultu; w Rzymie na Monte Celio i w okolicy Neapolu wzniesiono benedyktyńskie...

EUFEMIA św.

Katarzyny na Synaju); we Włoszech najczęściej wyobrażano E. Katarzyną przed MB z Dzieciątkiem (kościół E.

FIODORÓW LEONID IWANOWICZ

- z Janem Scisłowskim, prob, katolickiej parafiiśw. Katarzyny, F. Katarzyny;1921 otrzymał godność protonotariusza apost.

FRANCISZKAŃSKIE MISJE - Po 1517

Z Filipin bracia mniejsi przeszli 1583 do Birmy,gdzie prowadzili parafie m. wydzielili kustodię Paragwaju(1611 obsługiwała 40 parafii); 1612 utworzyli prow, zakonnąRio de la Plata, zw.

GERARD MAJELLA św. (brat CSSR)

ur. 1 IV 1726w M u r o Lucano (prow. P o t e n z a ) , zm. 16 X 1755 w Materdomini-Caposele (prow. Avellino).

Nie przyjęty do kapucynów z powodu słabego zdrowia,przez 3 lata był służącym bpa w Lacedonii; 1749 został warunkowoprzyjęty do zgrom, redemptorystów w Deliceto k.Foggi i 1752 złożył śluby...