Parafia św. Jerzego w Biłgoraju (rzymskokatolicka)

Parafia św. Jerzego w Biłgoraju (rzymskokatolicka)

Parafia Świętego Jerzego w Biłgoraju – parafia rzymskokatolicka w Biłgoraju, w Dekanacie Biłgoraj Południe. Została erygowana w 1984. Jej proboszczem jest ks. Stanisław Budzyński. Mieści się przy ulicy Ogrodowej. Parafia obejmuje ulice: 3 Maja nry nieparzyste od 27 do końca, Armii Kraków nry: 1–11 i 2–10, Bankowa, Brzechwy, Czerwonego Krzyża, Dąbrowskiego, Długa od bloku nr 72 strona prawa...

Czytaj Dalej

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

na ziemiach litewsko-ruskich oraz na Pomorzu wśród Prusów; niekiedy administrowali parafie, m. Wyczawski, Augustiańska parafia w Radomyślu nad Sanem, Wwa 1964; J.

GODZINKI

Laskowski, Życie liturgiczne w parafiach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku w świetle akt wizytacji biskupich, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, Lb 1980.

Karol Wojtyła Jan Paweł II

" Nowy biskup pracował w kurii, prowadził w dalszym ciągu wykłady na KUL - u, wizytował parafie, święcił kościoły i kaplice, odwiedzał domy zakonne, udzielał święceń kapłańskich.

Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim

Państwo polskie powstało z plemion zachodniosłowiańskich zamieszkujących terytorium między Karpatami a Bałtykiem w dorzeczu Odry i Wisły. Swe siedziby nad Wartą mieli Polanie, nad jeziorem Gopło - Goplanie, nad Wisłą - Wiślanie. Rdzeniem państwowości polskiej stało się państwo gnieżnieńskie...

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

BAZYLIKA

(gr. stoa basilike portyk król.), Budowla halowa,podzielona rzędami kolumn najczęściej na 3 części, niekiedyz galeriami nad częściami bocznymi, trybuną czy estradą nawprost wejścia, często w apsydzie.

I. GENEZA — Budowle tego typu były od V w. prz.Chr.w Grecji przeznaczone na zgromadzenia pubi., m.in...

BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB) - SZTUKA

Jerzegow Reichenau-Oberzell, związany z tamtejszą szkołą malarstwaminiaturowego.

BIBLIOTEKI KOŚCIELNE - W KOŚCIELE POWSZECHNYM

Historię b. kościelnychdzieli się na 3 epoki odpowiadające tradycyjnemu podziałowidziejów Kościoła.

A. OKRES WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI — Początek b. kościelnymdały archiwa pierwotnych gmin chrzęść, przechowujące przedewszystkim księgi Pisma Św., akta i spisy męczenników, listybpów oraz dzieła...

BIŁGORAJ

Wniebowzięcia NMP; późnobarokowy,z klasycyzującą dekoracją roślinną w szczycie fasady;na terenie parafii jest dom sióstr misjonarek Św. Parafia unicka B. Jerzego 1798 przez bpa P. erygowany 1867 ma 10 parafii (2 w B.

CZECHY - MUZYKA SAKRALNA

Jerzego na Hradczanach), w których wykorzystywano wstawki komediowe z melodiami lud. Jerzego na Hradczanach w Pradze, w których obok Visitatlo sepulcri (scena z Marią Magdaleną) na wyróżnienie zasługują tropy na Benedicamus Domino, czy też antyfonarze — m.

DAWID - IKONOGRAFIA

Spośród starotest. postaci w sztuce chrzęść, najczęściej przedstawiano D. ze względu na typologiczny charakter jego historii.

1. Sztuka wczesnochrześcijańska — W pierwszych wiekach przedstawiano poszczególne wydarzenia i cykle scen z młodzieńczego okresu dziejów D. W ulubionej na Zachodzie scenie walki...

DOBRZEŃ WIELKI

Parafia w dekanacie siołkowickim w diecezji opolskiej; po 1228 własność klasztoru norbertanek.

DYMIN

Demmin, parafia w dekanacie Stralsund w diecezji berlińskiej (NRD). Jerzego i Św. Jerzego z łaskami słynącym krucyfiksem, będącym celem licznych pielgrzymek na Pomorzu, i św.

DZIECIĘ JEZUS - ZGROMADZENIA ZAKONNE

Franciszka; zajmuje się pracą w parafiach, nauczaniem oraz opieką nad dziećmi i chorymi w domach; 1973 liczyły 63 siostry i kierowały 8 szkołami i przedszkolami; dom gen.

DZIECIĘCE STOWARZYSZENIA RELIGIJNE

Organizacje parafialne 1935-37 (KF 977), Dziecięca Krucjata Trzeiwoict 1958 (KF 977) ; Bractwo Dzieciątka Jezus, Pz 1913 ; Bcringer II80-83 ; J. Jagła, Specyficzne formy duszpasterstwa polonijnego w relacji do duszpasterstwa parafii miejscowych.

ERAZM Św. bp.

zm. w III lub na pocz. IV w. w Formii (prow. Latina), męczennik, jeden z czternastu wspomożycieli.

Wg legendarnej Passio z VI w. miał pochodzić z Antiochii i był prawdopodobnie bpem w Formii, gdzie jego grób stał się centrum kultu; w Rzymie na Monte Celio i w okolicy Neapolu wzniesiono benedyktyńskie...

ETIOPIA, Abisynia - LITERATURA RELIGIJNA

; dzieło Jerzego Ormianina pt. Antiochii), Talmid (Uczeń) jakobickiego mnicha Jerzego, Hajmanot (Wiara) oraz Mashafa falasfa tabiban (Księga mądrych filozofów).

FRANCISZKAŃSKIE MISJE - Po 1517

Jerzego wNikaragui, 1603 św. wydzielili kustodię Paragwaju(1611 obsługiwała 40 parafii); 1612 utworzyli prow, zakonnąRio de la Plata, zw. Jerzego; dorywczo w końcu XIX w.

GERARD MAJELLA św. (brat CSSR)

ur. 1 IV 1726w M u r o Lucano (prow. P o t e n z a ) , zm. 16 X 1755 w Materdomini-Caposele (prow. Avellino).

Nie przyjęty do kapucynów z powodu słabego zdrowia,przez 3 lata był służącym bpa w Lacedonii; 1749 został warunkowoprzyjęty do zgrom, redemptorystów w Deliceto k.Foggi i 1752 złożył śluby...