Parafia św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Poznaniu

Parafia św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Poznaniu

Parafia pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Poznaniu – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w archidiecezji poznańskiej w dekanacie Poznań-Rataje. Erygowana w 1995. Mieści się przy ulicy Fortecznej.

Czytaj Dalej

LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY

Jan poznawszy to w duchu, kazał zawołać do siebie tego młodzieńca i zapytał go, co trzyma w ręku. Edmund, król angielski, nie odmawiał nigdy, gdy go ktoś o co prosił w imię Jana ewangelisty.

Apokalipsa św. Jana

Jana, ostatnia księga Nowego Testamentu, zapis wizji, jakiej autor doznał przebywając na wygnaniu. Jana, miało miejsce na wyspie Patmos, dokąd został on karnie zesłany z Efezu za rządów Domicjana w 95.

Chrystologia św. Jana - Jezus przekazujący synostwo Boże wiernym

Temat synostwa Bożego tak jak u Pawła znajduje się również u Jana, z pewną jednak różnicą. Dla Jana termin syn jest zarezerwowany dla Chrystusa, Jednorodzonego Syna Bożego. Tytuł Syn jest charakterystyczny dla Jana.

ABSOLUT

Jest on samoistniejacympoznaniem tego, co jest intelektualnie poznawalne. Absolutny bytwyraza sie w skonczonych bytach rozumnych i wszystkie je utrzymuje w sobie,zas ich poznanie tego bytu jest samopoznaniem siebie przez ten byt.

ŚW. BERNARD I POCZĄTKI MISTYKI ŚREDNIOWIECZNEJ

2) Dla panteizmu pozna­nie mistyczne jest faktem przyrodzonym; człowiek może utożsamiać się z Bogiem, ponieważ posiada tę samą naturę; natomiast dla nauki chrześcijańskiej Bóg jest innej natury niż człowiek i dlatego bezpośrednie poznanie Boga drogą naturalną nie jest możliwe; dla mistycznego poznania potrzebna jest więc pomoc nadprzyrodzona, specjalna łaska Boża.

Koncepcja wolnej woli według Augustyna i jej konsekwencje w praktyczne

odrzucił stanowiska, które polegały na szukaniu prawdy w świecie zewnętrznym, na drodze zmysłowego kontaktu z tym światem; nawiązywał natomiast do spirytualistycznej teorii poznania Platona, zgodnie z którą poznanie prawdy polega na uświadomieniu sobie przez duszę wiedzy, która jest w niej zawarta w postaci gotowej.

RÓŻNE KONCEPCJE TEORII POZNANIA

Psychologia czy psychofizjologia poznania, socjologia poznania, historia poznania, analiza logiczna czy semiotyczna poznania, także metafizyka poznania nie zastąpią właściwie ujętej teorii poznania.

OKREŚLENIE TEORII POZNANIA. STOSUNEK DO INNYCH NAUK

Przyjmując rozróŜnienie między poznaniem jako czynnością (poznawaniem) a poznaniem jako wytworem tej czynności (rezultatem poznawczym), zaznaczamy, iŜ przedmiotem teorii poznania są zarówno czynności poznawcze, jak i ich (poznawcze) rezultaty.

APOSTOŁOWIE

Charakterystyczne jest wymienianie w nich Jana Apostoła na pierwszym miejscu, a poza tym mylne rozróżnianie Natanaela i Bartłomieja oraz Szymona i Kefasa (Ordinamentum ecclesiasticum apostolicum, List Apostołów) ; pierwszą pozycję Jana w tych katalogach tłumaczy jego popularność w Egipcie, gdzie obydwa te apokryfy powstały.

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. Janowskiego diec. Państwowe miasta Poznania i Województwa Poznańskiego.

ARYSTOTELES, zw. Stagirytą

poznania, z racji swej zmienności, nie mogą być: substancja (jako konkretny byt jednostkowy), materia, konkretna forma, jak też konkretne złożenie materii i formy; jest nim natomiast substancja ujęta w sensie naczelnym, czyli ukonstytuowana przez formę konkretną, o ile ta forma jest podstawą do ujęcia poznawczego wyrażonego w definicji; tak ujęta substancja, będąc związana z intelektualnym pojęciowym poznaniem, pojawia się jako to ti en einai ...

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

sprowadzone z Włoch: 6-tomowy antyfonarz fundacji Jana de Martyribus, opata w Rocca Contrata, wykonany przez Fryderyka z Perugii, miniatury szkoły flor. Wyczawski, Augustiańska parafia w Radomyślu nad Sanem, Wwa 1964; J.

BAZYLIKA

), we Włocławku (1907), Lwowie iPłocku (1910), Gnieźnie (1931), Przemyślu i Sandomierzu (1960),Warszawie (1961), Częstochowie i Poznaniu (1962), Fromborkui Pelplinie (1965), Kielcach (1970), Tarnowie (1972); sanktuariamaryjne — w Dąbrowie Górniczej (1901), na Jasnej Górze(1906), w Starej Wsi (1927), Leżajsku (1928), Wambierzycach(1936), Piekarach Śląskich (1962), Czerwińsku (1967), Gietrzwałdziei na Świętej Górze w Gostyniu Pozn.

CYBORIUM

Jana na Lateranie, zawiera Liber pontificalts. w;niesiono nad grobem Jana Apostoła w Efezie, w czasach Konstantyna Wielkiego nad grobem Chrystusa w Jerozolimie, na co wskazuje przedstawienie na wieku relikwiarza z VI w.

GDAŃSK

utworzył 2 parafiepersonalne dla Polaków przy kościołach św. liczył 5 dekanatów, obejmujących 37 parafii; dod e k a n a t u G. II) obejmuje parafie MB Bolesnej (1929), św.

GODZINKI

Janie Nepomucenie, a wcałej Polsce znane są g. Laskowski, Życie liturgiczne w parafiach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku w świetle akt wizytacji biskupich, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, Lb 1980.

Augustyn z Hippony

odrzucił stanowiska, które polegały na szukaniu prawdy w świecie zewnętrznym, na drodze zmysłowego kontaktu z tym światem; nawiązywał natomiast do spirytualistycznej teorii poznania Platona, zgodnie z którą poznanie prawdy polega na uświadomieniu sobie przez duszę wiedzy, która jest w niej zawarta w postaci gotowej.

Św. Tomasz z Akwinu

Tu przeciwieństwo ze szkołą augustyńską było najostrzejsze: ta bowiem twierdziła, że dusza poznaje siebie przez bezpośrednią intuicję; dla niej poznanie własnej duszy było poznaniem najpierwotniejszym, z którego wywodzi się wszelkie inne, nie wyłączając poznania przedmiotów zewnętrznych.

LEGENDA NA DZIEŃ ŚWIĘTYCH SZYMONA I JUDY APOSTOŁÓW

Apostołowie tedy rzekli mu: Abyś poznał, że twoi bogowie są kłamcami, każemy im odpowiadać na pytania, a gdy powiedzą to, czego nie mogą wiedzieć, wykażemy, że wszystko skłamali.

Nam Niemnem

Justyna składa wizytę w domu Fabiana Bohatyrowicza i spotyka tam siostrę Jana, Antolkę, nie zastaje natomiast Jana, który zajęty jest pracą na odległych łąkach.