Parafia św. Jakuba Apostoła w Głownie

Parafia św. Jakuba Apostoła w Głownie

Parafia św. Jakuba Apostoła w Głownie – parafia znajduje się na terenie dekanatu głowieńskiego w diecezji łowickiej. Powstała w 1649 i jest najstarszą w mieście. Obecna świątynia pochodzi z roku 1924, zbudowana na miejscu starszej zniszczonej w czasie I wojny światowej według projektu architekta Wiesława Lisowskiego. Proboszczem jest ks. kan. dr Stanisław Banach, Honorowy Obywatel Miasta...

Czytaj Dalej

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

na ziemiach litewsko-ruskich oraz na Pomorzu wśród Prusów; niekiedy administrowali parafie, m. Wyczawski, Augustiańska parafia w Radomyślu nad Sanem, Wwa 1964; J.

BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB) - W POLSCE

Na Soborze w Konstancji doszło równieżdo nawiązania kontaktu bpa płockiego Jakuba z Korzkwi z Robertemde Chaudesolles, opatem Cluny; przynależności jednakb. w kościołach na Łysej Górze,w Sieciechowie i Lubiniu, które nie posiadały praw parafialnych.

BIECZ

Piotra,bp Jan Konarski włączył 1519 do parafii przy kościele BożegoCiała (eryg. Jakuba Apostoła; 3 kościołydrewniane: św. ma 12 parafii (B. Szetela, Ołtarz główny w kościele parafialnym w B.

GODZINKI

Laskowski, Życie liturgiczne w parafiach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku w świetle akt wizytacji biskupich, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, Lb 1980.

GOLINA (1)

Parafia i dekanat w diec. Jakuba Apostoła, drewniany, konstrukcji zrębowej,3-nawowy; przy nawie od pn. utworzono 1971; należą do niego parafie:Cienin Kościelny, G.

Eucharystia sakramentem inkluzywnym czy ekskluzywnym?

Jakuba Apostoła) można znaleźć podobne słowa. Jakuba Apostoła na zakończenie Liturgii Słowa diakon wzywa: Niech nikt z katechumenów, niech nikt z nie uświęconych, niech nikt z nie mogących modlić się z nami.

LEGENDA NA DZIEŃ ŚWIĘTYCH SZYMONA I JUDY APOSTOŁÓW

Istniały osobne greckie Dzieje apostola Tadeusza [BHG nr 1702], po łacinie zaś pasja jego i Szymona znalazła się w zbiorze Pseudo-Abdiasa [BHL nr 7749-51], skąd znał ją Jakub de Voraginej który na to źródło wyraźnie się powołuje [w opuszczonym w przekładzie wstępie etymologicznym].

Ważniejsze gatunki epickie

Ważniejsze gatunki epickie

 

y Nowela — to prozaiczny utwór narracyjny niewielkich rozmiarów

0 skondensowanej i wyraziście zarysowanej, najczęściej jednowątkowej,akcji. W przebiegu akcji nowelistycznej występuje zazwyczaj mocnozaznaczony punkt kulminacyjny, w którym dokonuje się istotny zwrotw życiu...

Quo Vadis

Powieść składa się z 74 rozdziałów i epilogu. Akcja rozgrywa się przede wszystkim w Rzymie, w I wieku po narodzeniu Chrystusa. Poszczególne części są podobnej objętości (cecha charakterystyczna dla powieści drukowanej w odcinkach). Cyfry rozpoczynające akapity oznaczają numery rozdziałów.

l...

BIZNES PLAN I JEGO ELEMENTY.

 

Biznes plan jest dokumentem określającym postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie i jest narzędziem efektywnego zarządzania firmą.

 

Funkcje biznes planu:

 

Funkcja wewnętrzna dla kierownictwa firmy, która służy do rozwijania pomysłów związanych z prowadzeniem firmy oraz do oceny...

Karol Wojtyła Jan Paweł II

" Nowy biskup pracował w kurii, prowadził w dalszym ciągu wykłady na KUL - u, wizytował parafie, święcił kościoły i kaplice, odwiedzał domy zakonne, udzielał święceń kapłańskich.

Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim

Państwo polskie powstało z plemion zachodniosłowiańskich zamieszkujących terytorium między Karpatami a Bałtykiem w dorzeczu Odry i Wisły. Swe siedziby nad Wartą mieli Polanie, nad jeziorem Gopło - Goplanie, nad Wisłą - Wiślanie. Rdzeniem państwowości polskiej stało się państwo gnieżnieńskie...

Główne ugrupowania integracyjne we współczesnej gospodarce światowej

Ugrupowania integracyjne w krajach rozwiniętych gospodarczo:

UNIA EUROPEJSKA (d. Europejska Wspólnota Gospodarcza).Traktat ustanawiający EWG został podpisany jednocześnie z traktatem powołującym do życia Euroatom, tj. 25 III 1957 r. w Rzymie. W skład EWG pierwotnie weszły: Belgia, Francja, Holandia...

Ujście żył płucnych do układu żył głównych

W bardzo rzadkich przypadkach mniejsza czy większa ilość krwi płucnej zamiast do lewego przedsionka przez jedną z żył głównych odpływać może do prawego przedsionka. Wywołuje to oczywiście bardzo istotne zaburzenia całego krwiobiegu. Ujście żył płucnych do żył głównych stwierdził Adachi dwa...

Żyła główna dolna

Ż. główna dolna (v. cava inferior) położona na tylnej ścianie tułowia po prawej stronic aorty brzusznej powstaje z połączenia obu żż. biodrowych wspólnych (w. iliacae comrnunes), które z kolei wytwarzają sie ze zlania ż. biodrowej zewnętrznej (v. Hiaca externa) z ż. biodrową wewnętrzną (v. iliaca...

Żyła główna dolna

Ż. główna dolna (u. cava injerior) jest wielkim pniem zbiorczym, do którego uchodzą żyły kończyn dolnych oraz żyły brzucha i miednicy: do niej więc spływa krew z wszystkich żył pod przeponowej połowy ciała.

Od swego początku żyła wstępuje pionowo ku górze wzdłuż prawego obwodu kręgosłupa...

Sztuka romańska

Jakuba Apostoła.

Średniowieczna architektura sakralna - Romańskie budowle

Jakuba Apostoła w Compostela w Hiszpanii.

RZYM

Łac., wł. Roma, ang., fr. Rome, nm. Rom, Wieczne miasto, Miasto siedmiu wzgórz (zob. Siedem: wzgórz Rzymu), Głowa świata (łac. Caput mundi), Miasto papieskie, Roma - cesarzowa świata antycznego, Babilon Zachodu, Niobe (zob.) narodów - miasto nad Tybrem, w Lacjum (Włochy środk.); w staroż. ośrodek i...