Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie

Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie

Parafia św. Jadwigi Śląskiej – parafia dekanatu chorzowskiego leżąca w centrum Chorzowa. Kościół pw. św. Jadwigi poświęcony 18 października 1874 roku był początkowo kościołem filialnym parafii św. Barbary w Chorzowie. W trakcie wizytacji kard. Georga Koppa w Królewskiej Hucie w 1888 roku pojawiła się myśl podziału parafii św. Barbary, liczącej już wówczas 40 tysięcy wiernych. Parafia św...

Czytaj Dalej

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

na ziemiach litewsko-ruskich oraz na Pomorzu wśród Prusów; niekiedy administrowali parafie, m. Wyczawski, Augustiańska parafia w Radomyślu nad Sanem, Wwa 1964; J.

GDAŃSK

II) obejmuje parafie MB Bolesnej (1929), św. Jadwigi(G. białostocko-gdańskiej, w skład którego wchodzą parafiew Braniewie, Elblągu, G . , Morągu, Ornecie, Pasłęku, atakże siedziba parafii ewang.

GODZINKI

Jadwidze, w pd. Laskowski, Życie liturgiczne w parafiach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku w świetle akt wizytacji biskupich, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, Lb 1980.

Jadwigi św. szkła

JadwigiŚląskiej.

Karol Wojtyła Jan Paweł II

" Nowy biskup pracował w kurii, prowadził w dalszym ciągu wykłady na KUL - u, wizytował parafie, święcił kościoły i kaplice, odwiedzał domy zakonne, udzielał święceń kapłańskich.

Rozbicie dzielnicowe

Jadwigi Śląskiej i miał z nią dziesięcioro dzieci.

Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim

Państwo polskie powstało z plemion zachodniosłowiańskich zamieszkujących terytorium między Karpatami a Bałtykiem w dorzeczu Odry i Wisły. Swe siedziby nad Wartą mieli Polanie, nad jeziorem Gopło - Goplanie, nad Wisłą - Wiślanie. Rdzeniem państwowości polskiej stało się państwo gnieżnieńskie...

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

BAZYLIKA

(gr. stoa basilike portyk król.), Budowla halowa,podzielona rzędami kolumn najczęściej na 3 części, niekiedyz galeriami nad częściami bocznymi, trybuną czy estradą nawprost wejścia, często w apsydzie.

I. GENEZA — Budowle tego typu były od V w. prz.Chr.w Grecji przeznaczone na zgromadzenia pubi., m.in...

BERLIN

,w tym 461 725 katolików, 234 parafie, 344 księży diec. Polek Królowej Jadwigi, Tow. Jadwigi ks. Jadwigi odprawiano 3 V nabożeństwopol.

BIBLIOTEKI KOŚCIELNE - W KOŚCIELE POWSZECHNYM

Historię b. kościelnychdzieli się na 3 epoki odpowiadające tradycyjnemu podziałowidziejów Kościoła.

A. OKRES WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI — Początek b. kościelnymdały archiwa pierwotnych gmin chrzęść, przechowujące przedewszystkim księgi Pisma Św., akta i spisy męczenników, listybpów oraz dzieła...

BOŻOGROBCY

Przy parafiachkośc. w Miechowie z 31 zakonnikami,6 konwentów filialnych (Kraków-Stradom, Skaryszew,Przeworsk, Leżajsk, Gniezno i Wągłczew) z 4-9 zakonnikamii 26 prepozytur, parafii i placówek szpitalnych z 1-2 zakonnikami;łącznie 101 zakonników (82 kapłanów i 19 kleryków).

BYCZYNA

Parafia w dekanacie wołczyńskim w diecezjiopolskiej. Jadwigi z XIV w.

CHORZÓW

Parafie i dekanat w diecezji katowickiej oraz ośrodek wydawniczy w XIX-XX w. Jadwigi — 1874, św. 1912-15; ° „Chorzowskie Wiadomości Parafialne", wyd.

CONSURGE IUBILANS

Jadwigi Śląskiej, powstała w kręgu cystersów śląskich po kanonizacji Jadwigi. Wychwalają i prosi o orędownictwo; nie zawiera bliższych danych z życia Jadwigi ani wzmianki o Polsce lub Śląsku w przeciwieństwie do in.

CREBRIS POLLET POLONIA

Zawiera opis cudów, przez które Jadwiga głosiła moc Chrystusa i wspomagała Polaków (wskrzeszenie człowieka zmiażdżonego kołem), a w dokso-logii wdzięczności Bogu za to, że Jadwigę obdarza chwałą, a obchodzącym jej święto przygotowuje wieczną nagrodę.

DOBRZEŃ WIELKI

Parafia w dekanacie siołkowickim w diecezji opolskiej; po 1228 własność klasztoru norbertanek. Jadwiga, Św. Jadwiga z 2.

DZIECIĘ JEZUS - ZGROMADZENIA ZAKONNE

Franciszka; zajmuje się pracą w parafiach, nauczaniem oraz opieką nad dziećmi i chorymi w domach; 1973 liczyły 63 siostry i kierowały 8 szkołami i przedszkolami; dom gen.

DZIECIĘCE STOWARZYSZENIA RELIGIJNE

Organizacje parafialne 1935-37 (KF 977), Dziecięca Krucjata Trzeiwoict 1958 (KF 977) ; Bractwo Dzieciątka Jezus, Pz 1913 ; Bcringer II80-83 ; J. Jagła, Specyficzne formy duszpasterstwa polonijnego w relacji do duszpasterstwa parafii miejscowych.