Parafia św. Franciszka z Asyżu w Pieńsku

Parafia św. Franciszka z Asyżu w Pieńsku

Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Pieńsku znajduje się w dekanacie węglinieckim w diecezji Legnickiej. Erygowana w 1907. Mieści się przy ulicy Świerczewskiego.

Czytaj Dalej

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Librowski, Zachowane kroniki parafialne z terenu diecezji włocławskiej z lat 1901-1939 oraz Ich war-toSć jako źródła historycznego, ABMK 18 (1969) 5-46; tenże, Katalog rubrycel t schematyzmów diecezji i zakonów historycznej Polski znajdujących się w księgozbiorze podręcznym Archiwum ...

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

Klemens VIII utworzył osobną prowincję; 1621 obserwanci mieli już tu 3 prowincje, a od 1629 jedną na Filipinach; nazywali się początkowo bosymi, gdyż chodzili w sandałach plecionych ze sznura; wkrótce jednak zmienili nazwę na rekolektów; idee eremickie uzewnętrzniali przez istnienie w każdej prowincji przynajmniej jednego ...

DZIECIĘ JEZUS - ZGROMADZENIA ZAKONNE

-> Barré dla prowadzenia szkół; nie tworzyły regularnych wspólnot i nie składały ślubów, organizując życie zgodnie z regułą ułożoną przez zożyciela, podkreślającą praktykowanie rad ewangelicznych oraz cnoty pokory i dobroci ; rozprzestrzeniły się we Francji; przekształcone 1866 ...

GDAŃSK

Dantyszek); zakony(z wyjątkiem franciszkanów) utrzymały swoje kościoły iklasztory; po ogłoszeniu edyktu tolerancyjnego przez królaZygmunta II Augusta 1558 w klasztorze franciszkańskimotwarto łac.

GODZINKI

Jezus ChrystusBóg człowiek, mądrość Oćca swego w zapisie z 1420 jest najstarsząpieśnią pasyjną i godzinkową); składa się z 9 zwrotekw 13-zgłoskowym układzie, użytym po raz pierwszy w pol.

Służyć temu, cóż ci jest w niebie  (Legenda o św. Aleksym) jako dewiza sztuki i literatury średniowiecznej.

Sztuka ta, która z czasem stała się oficjalną sztuką Kościoła Wschodniego, przeniknęła zarówno do architektury ( budowa krzyżowo - łukowa na rzucie krzyża greckiego wpisanego w czworobok, z największą kopułą centralną pośrodku i czterema niższymi po bokach ), malarstwa ( wspaniałe ikony, freski, mozaiki z kolorowych ...

Czym była średniowieczna pokora? Założona franciszkanizmu w Kwiatach ś. Franciszka

Franciszek nazywany jest w tym utworze kilkakrotnie świętym biedaczyną, ale wyrzeczenie się przez niego rzeczy materialnych służyło potrzebującym – wyzbył się ich z miłości do Chrystusa i do ubogich oraz z wewnętrznej dobroci i potrzeby serca.

Legenda o ś. Aleksym i Kwiatki św. Franciszka – dwa oblicza średniowiecznej ascezy

Pierwszym znakiem od Boga jest zejście z ołtarza Matki Boskiej, która nakazuje klucznikowi wpuszczenie Aleksego do kościoła, by nie marzł na mrozie. Za młodu Franciszek, pochodzący z zamożnej kupieckiej rodziny, żył nie stroniąc od uciech i zabaw.

Średniowieczne wzory świętości („Legenda o św. Aleksym”, „Kwiatki św. Franciszka”).

Rozdał bowiem swój majątek ubogim, wspomagał chorych i potrzebujących pomocy, żył w przyjaźni z naturą, przemawiał do zwierząt i ptaków, nazywając je braćmi, głosił szacunek dla życia w każdej postaci.

Augustynizm XIII n.e. i św. Bonawentura

Źródło poznania – prawdy wieczne i niezmienne są w Bogu (w umyśle bożym istnieją wieczne, idealne wzory) i zna je tylko ten, kogo Bóg oświeci, to jest warunek poznania -> supranaturalizm Poznanie Boga – wymaga łaski; przebiega na szczeblach – poznanie dzieł bożych (zmysły + rozum),

Karol Wojtyła Jan Paweł II

W pierwszym swoim orędziu papieskim nawiązał do tej chwili : "W tej właśnie godzinie , ciężkiej i pełnej bojaźni, musimy z synowskim oddaniem zwrócić się ku Maryi Dziewicy, która w tajemnicy Chrystusa zawsze żyje i działa jako Matka, i musimy powtórzyć te słowa : Totus Tuus, jakie przed dwudziestu laty, w dniu sakry ...

Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim

Z całej historii monarchii wczesnofeudalnej w Polsce widać, jak mimo podziałów została zachowana w społeczeństwie świadomość , że wszystkie księstwa polskie są zamieszkałe przez naród mówiący tym samym zykiem i , że są rządzone przez Piastów władających od ...

Św. FRANCISZEK Z ASYŻU

Wg tradycji imię Francesco było przydomkiem szkolnym, nadanym mu z powodu dobrych postępów we francuskim; Francesco znaczy po wł. Tomasz z Akwinu opowiada Dantemu i Beatrycze szczegółowo o życiu „biedaczyny" z Asyżu.

Św. Franciszek Asyżu

Po uwolnieniu przybycie do Spoleto 1205 Wizja nakazująca mu powrót do Asyżu; po przyjeździe nakaz odnowienia świątyni; nauczanie na ulicach miasta i gromadzenie uczniów 1209 Podróż do Rzymu, nakłonienie papieża Innocentego III do zatwierdzenia reguły nowego zakonu - franciszkanów ...

ADORATORKI

Bielska 1910; fundacja w Pradze została przeniesiona 1922 z powodu złych warunków materialnych do Gniezna, a stamtąd 1925 do Bydgoszczy; 1946 siostry klasztoru lwowskiego zożyły domy w Ząbkowicach Śląskich i Kłodzku; 1947 klasztor kęcki filię w Słupsku, a 1960 klasztor bydgoski w Elblągu.

AGNIESZKA z ASYŻU Św.

W 1219 przyjęła habit z rąk św.

ALEPPO

podzielili się wyznaniowo na melchitów (wyznający prawowierną naukę) oraz jakobitów (mono-fizyci), z których 727 wyodrębnili się maronici (—> mono-teleci).

ASYŻ, Assisi

Franciszka, Alegoria trzech ślubów zakonnych; w górnym: 28 scen z życia Świętego), Cimabuègo, Ambrogio i Pietro Lorenzettich i in. przez Eliasza z Kortony ; w miejscu odkrycia zbudowano 1926-33 podziemną kryptę.

BARACZ FRANCISZKA

Do Zgrom. Kościuszki w Kurytybie; współpracowałaz duszpasterzami pol. parafii św. Stanisława, a 1922-33z Bronisławą Burlagą (jako radna prow.

BAZYLIKA

typu hellenistycznego, budowane przeważnie z cegły,były z zasady poprzedzone atrium; ściany nawy głównej szerszeji wyższej od pozostałych tworzyły 3 horyzontalne pasy(rząd kolumn, gładki mur nad architrawem, wykorzystywany dodekoracji, i pas okien), zmierzające perspektywicznie ku ...