Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Tucholi

Parafia Świętego Bartłomieja Apostoła w Tucholi – rzymskokatolicka parafia należąca do dekanatu Tuchola, diecezji pelplińskiej. Do parafii należą ulice w Tucholi: 11 Listopada, 15 Lutego, Aleja LOP (nr parzyste), Bohaterów Westerplatte, Bydgoska (lewa strona), Cegielniana, Ceynowy, Derdowskiego, Dmowskiego, Grunwaldzka (nr 7–16), Kasprowicza, Konopnickiej, Lena, Orzeszkowej, Rogali, Rotmistrza...

Czytaj Dalej

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

na ziemiach litewsko-ruskich oraz na Pomorzu wśród Prusów; niekiedy administrowali parafie, m. Wyczawski, Augustiańska parafia w Radomyślu nad Sanem, Wwa 1964; J.

GDAŃSK

liczył 5 dekanatów, obejmujących 37 parafii; dod e k a n a t u G. II) obejmuje parafie MB Bolesnej (1929), św. białostocko-gdańskiej, w skład którego wchodzą parafiew Braniewie, Elblągu, G .

GODZINKI

Laskowski, Życie liturgiczne w parafiach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku w świetle akt wizytacji biskupich, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, Lb 1980.

LEGENDA NA DZIEŃ ŚWIĘTYCH SZYMONA I JUDY APOSTOŁÓW

Dzieje apostołów, o których życia po Wniebowstąpieniu Pańskim nic przechowały się żadne autentyczne wiadomości [w przeciwieństwie np. do Piotra, Pawła lub Jana], a zwłaszcza tych, którzy mieli głosić Ewangelię w krajach Wschodu, legenda kształtowała w sposób nader podobny: wszędzie, gdzie się...

Quo Vadis

Powieść składa się z 74 rozdziałów i epilogu. Akcja rozgrywa się przede wszystkim w Rzymie, w I wieku po narodzeniu Chrystusa. Poszczególne części są podobnej objętości (cecha charakterystyczna dla powieści drukowanej w odcinkach). Cyfry rozpoczynające akapity oznaczają numery rozdziałów.

l...

Karol Wojtyła Jan Paweł II

" Nowy biskup pracował w kurii, prowadził w dalszym ciągu wykłady na KUL - u, wizytował parafie, święcił kościoły i kaplice, odwiedzał domy zakonne, udzielał święceń kapłańskich.

Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim

Państwo polskie powstało z plemion zachodniosłowiańskich zamieszkujących terytorium między Karpatami a Bałtykiem w dorzeczu Odry i Wisły. Swe siedziby nad Wartą mieli Polanie, nad jeziorem Gopło - Goplanie, nad Wisłą - Wiślanie. Rdzeniem państwowości polskiej stało się państwo gnieżnieńskie...

RZYM

Łac., wł. Roma, ang., fr. Rome, nm. Rom, Wieczne miasto, Miasto siedmiu wzgórz (zob. Siedem: wzgórz Rzymu), Głowa świata (łac. Caput mundi), Miasto papieskie, Roma - cesarzowa świata antycznego, Babilon Zachodu, Niobe (zob.) narodów - miasto nad Tybrem, w Lacjum (Włochy środk.); w staroż. ośrodek i...

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

ANALOGIA

(gr. analogia odpowiedni stosunek), Podobieństwo, zwł. oparte na odpowiedniości relacji; upodobnienie przez proporcję. A. może być podstawą: Io wiązania stanów rzeczy, 2° przenoszenia nazw z jednego przedmiotu na inne oraz twierdzeń o jednym przedmiocie na inny. O a. w sensie techn. mówi się przede...

ANDRZEJ APOSTOŁ Św.

zm. ok. 70 w Patras (Grecja), Brat św. Piotra, uczeń Jana Chrzciciela (J 1, 35. 40) i Chrystusa (Mt 4, 18-20; Mk 1,16-18; J 1, 35-40), a nast. apostoł (Mk 3, 18; Mt 10, 2; Łk 6, 14).

1. Życie i kult — A. pochodził z Betsaidy (J 1, 44), mieszkał w Kafarnaum, gdzie był rybakiem; Ewangelie przekazały o nim...

ANNA od św. BARTŁOMIEJA, Anna Garcia bł. OCD

ur. 1 X 1549 w Almendral k. Ávili (Hiszpania), zm. 7 VI 1626 w Antwerpii. Do zak. wstąpiła 1570 w Ávili; była sekretarką Teresy Wielkiej i jej współpracowniczką w dziele reformy zak.;

po śmierci św. Teresy 1582 nadal prowadziła działalność reformatorską; współpracowała z Anną od Jezusa przy...

APOKALIPSA św. JANA

Jedyne prorocze dzieło NT ( -> apokaliptyka), ostatnia w porządku chronol. i kan. jego księga (-> Apostoł).

I. KSIĘGA

1. Autorstwo — Zarówno tradycja kośc, jak i nowsze badania mówią o św. Janie Apostole jako autorze A. W tradycji tylko Dionizy Wielki, Kajusz oraz Euzebiusz z Cezarei wyrażali...

APOSTOLSKOŚĆ

W teologii właściwość Kościoła (obok -> jedności, —> świętości i —> powszechności), która wyraża więź organiczną między Kościołem obecnie istniejącym i Kościołem pierwotnym zał. na fundamencie apostołów (-> Dwunastu); wyjaśnia, że depozyt objawienia Chrystusowego nadal istnieje oraz...

APOSTOŁOWIE

Kolegium —> Dwunastu, w znaczeniu szerszym określa także innych jego współpracowników ( —> apostoł).

I. W NOWYM TESTAMENCIE — Relacje nowotest. o a. podkreślają ich rolę jako patriarchów, sędziów i proroków nowego Ludu Bożego, fundamentu i kolumn Kościoła, świadków nauki i znaków Chrystusa, zwiastunów...

BARTŁOMIEJ APOSTOŁ

w Mogile (dla parafii przy opactwie) i w Rokitnie Mazowieckim.

BARTŁOMIEJA ŚWIĘTEGO NOC

(zw. też krwawymweselem paryskim, a przez analogię do nieszporów -> sycylijskichjutrznią paryską), Noc z 23 na 24 VIII 1572, w czasiektórej wszczęto w Paryżu rzeź -» hugenotów, najkrwawszy epizodwojen rei. we Francji w XVI w.

Po pokoju w Saint-Germain-en-Laye (1570), który zakończyłtrwającą od 1568 III...

BIBLIOTEKI KOŚCIELNE - W KOŚCIELE POWSZECHNYM

Historię b. kościelnychdzieli się na 3 epoki odpowiadające tradycyjnemu podziałowidziejów Kościoła.

A. OKRES WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI — Początek b. kościelnymdały archiwa pierwotnych gmin chrzęść, przechowujące przedewszystkim księgi Pisma Św., akta i spisy męczenników, listybpów oraz dzieła...

CHĘCINY

Parafia i dekanat w diecezji kieleckiej. utworzony 1808 liczy 7 parafii (Brzegi, Brzeziny, Ch. Paulewicz, Parafia Ch.