Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapach

Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapach

Parafia rzymskokatolicka Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łapach należy do dekanatu Łapy diecezji łomżyńskiej, metropolii białostockiej. Obecnie jej proboszczem jest ks. Sławomir Banach. Powstała 27 marca 1912. Obecny kościół murowany pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła zbudowany w latach 1920-1927 staraniem proboszczów: ks. B. Gumowskiego i ks. F. Haraburdy. Konsekrowany 18 września 1927...

Czytaj Dalej

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; liczne akta zespołów dekanatów, parafii i klasztorów z terytorium archidiec.

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

na ziemiach litewsko-ruskich oraz na Pomorzu wśród Prusów; niekiedy administrowali parafie, m. Wyczawski, Augustiańska parafia w Radomyślu nad Sanem, Wwa 1964; J.

GDAŃSK

liczył 5 dekanatów, obejmujących 37 parafii; dod e k a n a t u G. Piotra i Pawia (1979), św. II) obejmuje parafie MB Bolesnej (1929), św. Apostołów Piotra i Pawła (G.

GODZINKI

Apostołów Piotra i Pawła na Antokolu wWilnie oraz w Warszawie u pijarów (kościół św. Laskowski, Życie liturgiczne w parafiach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku w świetle akt wizytacji biskupich, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, Lb 1980.

Karol Wojtyła Jan Paweł II

" Nowy biskup pracował w kurii, prowadził w dalszym ciągu wykłady na KUL - u, wizytował parafie, święcił kościoły i kaplice, odwiedzał domy zakonne, udzielał święceń kapłańskich.

Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim

Państwo polskie powstało z plemion zachodniosłowiańskich zamieszkujących terytorium między Karpatami a Bałtykiem w dorzeczu Odry i Wisły. Swe siedziby nad Wartą mieli Polanie, nad jeziorem Gopło - Goplanie, nad Wisłą - Wiślanie. Rdzeniem państwowości polskiej stało się państwo gnieżnieńskie...

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

APOSTOLSKOŚĆ

W teologii właściwość Kościoła (obok -> jedności, —> świętości i —> powszechności), która wyraża więź organiczną między Kościołem obecnie istniejącym i Kościołem pierwotnym zał. na fundamencie apostołów (-> Dwunastu); wyjaśnia, że depozyt objawienia Chrystusowego nadal istnieje oraz...

APOSTOŁ (2)

Druga część NT obejmująca Dzieje apost., Listy apost. i Apokalipsę św. Jana.

Podział NT na 2 części, tj. Ewangelię i A., znany był już w sta-roż. Kościele w związku z praktyką liturg. 2 czytań w czasie mszy. Perykopy lekcyjne, brane przede wszystkim z Listów Pawła lub Księgi z tymi perykopami...

BIBLIOTEKI KOŚCIELNE - W KOŚCIELE POWSZECHNYM

o charakterze wychowawczym (1616 było ich 559); szczególniezasłużył się w tym względzie Piotr Kanizjusz, założycielClementinum w Pradze oraz kolegiów w Ingolstadt, Monachium,Innsbrucku, Halle, Tyrnawie i Fryburgu Szwajcarskim.

CHEŁMIŃSKA DIECEZJA - INSTYTUCJE DIECEZJALNE

; urząd ten piastowali — Piotr Sokołowski (1644-52), Jan Rakowski (1652-59), Maciej Bystram (1659--77), Tomasz Skotnicki (1685-1700), Seweryn Szczuka (1703-27), Franciszek Ignacy Wysocki (1728), Maciej Aleksander Sołtyk (1729-49), Fabian Franciszek Piaskowski (1750-84), Iwon Onufry Rogowski (1785-1806), Jan Jerzy Wilkxycki (1817-31), Jan Stanisław Kutowski (1836-48), Stanisław Dekowski (1850-54), Jerzy Jeschke (1856-81), Jan Trepnau (1905-06), Jakub Klunder (1907-27),

CHRZEŚCIJAŃSTWO - GENEZA

; Piotr i Jan Apostoł odwiedzając rozproszonych przyczynili się do wzrostu liczby wyznawców Chrystusa i powstawania nowych gmin chrzęść, a także wprowadzenia do nich nawróconych z pogaństwa (np.

CZĘSTOCHOWA

krakowskiej; parafia była rozległa i obejmowała, oprócz miasta, liczne wsie, w których z czasem powstały samodzielne parafie (np. Patykiewicz, Chronologia parafii diecezji częstochowskiej, CzWD 40 (1966) 67-73; tenże, Rys historyczny parafii Poczesna, Cz 1968 (mpsArCz); SzmCz 39-84; J.

DAWID - IKONOGRAFIA

Spośród starotest. postaci w sztuce chrzęść, najczęściej przedstawiano D. ze względu na typologiczny charakter jego historii.

1. Sztuka wczesnochrześcijańska — W pierwszych wiekach przedstawiano poszczególne wydarzenia i cykle scen z młodzieńczego okresu dziejów D. W ulubionej na Zachodzie scenie walki...

DĘBIŃSKI IGNACY SchP

Wilna), zbudował kościół; 1863 aresztowany za pomoc udzielaną powstańcom, 1865 skazany na zesłanie, ułaskawiony i poddany nadzorowi prob, parafii św. Piotra i Pawła w Wilnie; przetłumaczył F.

DOBRZEŃ WIELKI

Parafia w dekanacie siołkowickim w diecezji opolskiej; po 1228 własność klasztoru norbertanek.

DZIECIĘ JEZUS - ZGROMADZENIA ZAKONNE

Franciszka; zajmuje się pracą w parafiach, nauczaniem oraz opieką nad dziećmi i chorymi w domach; 1973 liczyły 63 siostry i kierowały 8 szkołami i przedszkolami; dom gen.

DZIECIĘCE STOWARZYSZENIA RELIGIJNE

Organizacje parafialne 1935-37 (KF 977), Dziecięca Krucjata Trzeiwoict 1958 (KF 977) ; Bractwo Dzieciątka Jezus, Pz 1913 ; Bcringer II80-83 ; J. Jagła, Specyficzne formy duszpasterstwa polonijnego w relacji do duszpasterstwa parafii miejscowych.

EŁK

parafia św. Piotra i Pawła, należąca do dekanatu białostockiego w -*• białostocko-gdańskiej diecezji prawosławnej, z proboszczem obsługującym parafie w Augustowie i Suwałkach, oraz parafia ewang.

ERAZM Św. bp.

Piotra w Rzymie; z XVIII w. Piotrkowa Trybunalskiego); z nowszych ujęć znany jest rokokowy obraz E.