Parafia św. Anny w Grodzisku Mazowieckim

Parafia św. Anny w Grodzisku Mazowieckim

Parafia św. Anny w Grodzisku Mazowieckim – parafia rzymskokatolicka w Grodzisku Mazowieckim. Obsługiwana przez księży diecezjalnych. Parafia została erygowana w 1355. Obecny kościół parafialny pochodzi z XVII wieku, później przebudowany.

Czytaj Dalej

Góra św. Anny

Anny jest parkiem krajobrazo­wym, należy do niej m. Anny Samo­trzeć. Anny. Anny stoczono największą bitwę III Powstania Śląskiego. Anny.

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

Wyczawski, Augustiańska parafia w Radomyślu nad Sanem, Wwa 1964; J. Anny we Lwowie (augustiański od 1671), kościół św. Anny w Wilnie (1746-68), zbudowany zapewne wg projektu J.

GDAŃSK

II) obejmuje parafie MB Bolesnej (1929), św. Anny (G. białostocko-gdańskiej, w skład którego wchodzą parafiew Braniewie, Elblągu, G . , Morągu, Ornecie, Pasłęku, atakże siedziba parafii ewang.

GODZINKI

Anny, Pz 1745); w kręgu karmelita ń s k im powstały 2 typy g. Laskowski, Życie liturgiczne w parafiach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku w świetle akt wizytacji biskupich, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, Lb 1980.

Karol Wojtyła Jan Paweł II

" Nowy biskup pracował w kurii, prowadził w dalszym ciągu wykłady na KUL - u, wizytował parafie, święcił kościoły i kaplice, odwiedzał domy zakonne, udzielał święceń kapłańskich.

Gdańsk. Forty obronne na Grodzisku w Gdańsku na podstawie zapisów historycznych

Rumer zażądał wydania wojskom pruskim Wisłoujścia oraz dominujących nad miastem umocniń na Biskupiej Górce i Grodzisku.

III Powstanie Śląskie - Informacje Ogólne

Anny, gdzie Niemcy zaatakowali Szymiszów, lecz natrafili na skuteczny opór sił Podgrupy "Bogdan", wspomaganych przez pociąg pancerny "Mściciel II". Anny.

Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim

Państwo polskie powstało z plemion zachodniosłowiańskich zamieszkujących terytorium między Karpatami a Bałtykiem w dorzeczu Odry i Wisły. Swe siedziby nad Wartą mieli Polanie, nad jeziorem Gopło - Goplanie, nad Wisłą - Wiślanie. Rdzeniem państwowości polskiej stało się państwo gnieżnieńskie...

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

ANNA Św.

-> Anna, pia Mater, ave, —> Congaudent angelorum chori Jesu Christi aviae i —> Hymnicidis concentibus coaptemur caelestibus ; niewiadomego pochodzenia jest sekwencja—> Sanctae Annae, Matris nunc Mariae (Gradual tarnowski 1526); znany jest także hymn ku czci A. i magnackich (Anna Jagiellonka, Anna i Anna Danuta, księżne mazowieckie, Anna Radziwiłłówna).

BAR (2)

Anny; w XVTII w. Anny, zniesiony 1832; jezuitów — fundowany 1616z inicjatywy hetmana S. siedzibą unickiego oficjalatu foralnego,dekanatu i parafii w lwowskiej diec.

BAZYLIKA

(gr. stoa basilike portyk król.), Budowla halowa,podzielona rzędami kolumn najczęściej na 3 części, niekiedyz galeriami nad częściami bocznymi, trybuną czy estradą nawprost wejścia, często w apsydzie.

I. GENEZA — Budowle tego typu były od V w. prz.Chr.w Grecji przeznaczone na zgromadzenia pubi., m.in...

BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB) - W POLSCE

dążenie doprzejmowania parafii, aby zwiększyć uposażenie opactw. Anny w Mondragone (obecnie prow. w kościołach na Łysej Górze,w Sieciechowie i Lubiniu, które nie posiadały praw parafialnych.

BIBLIOTEKI KOŚCIELNE - W KOŚCIELE POWSZECHNYM

klasztorne (Annegray, Luxeuil i Fontaine)oraz b.

BODZANTA, Bodzęta abp.

Po śmierci Ludwika był zwolennikiem wprowadzenia na tronPolski jego córki Marii i elektora brandenburskiego ZygmuntaI Luksemburskiego; z czasem jednak, powodowany troskąo złączenie Mazowsza z Koroną, aktywnie popierał koncepcjęzwiązku Jadwigi Andegaweńskiej z księciem mazowieckimZiemowitem IV i mianowania go królem Polski; oskarżonyprzez przeciwników o zdradę polit, wobec Andegawenów, z zarzutówłatwo się oczyścił; 15 X 1384 koronował ...

BOŻY GRÓB

młodzieży, szczególnie ministrantów, którzyczęsto przewodniczą modlitwie nawiedzających; w mniejszychparafiach powsz. Anny w latach 1940-44, w: Kalendarz warszawski, Wwa 1948, 209-214; S. Anny 1939-1944, Więź 17 (1974) z.

DAWID - IKONOGRAFIA

Spośród starotest. postaci w sztuce chrzęść, najczęściej przedstawiano D. ze względu na typologiczny charakter jego historii.

1. Sztuka wczesnochrześcijańska — W pierwszych wiekach przedstawiano poszczególne wydarzenia i cykle scen z młodzieńczego okresu dziejów D. W ulubionej na Zachodzie scenie walki...

DOBRZEŃ WIELKI

Parafia w dekanacie siołkowickim w diecezji opolskiej; po 1228 własność klasztoru norbertanek. Anna Samotrzeć z XVII w.