Parafia św. Andrzeja Boboli w Poznaniu

Parafia św. Andrzeja Boboli w Poznaniu

Parafia pw. Świętego Andrzeja Boboli w Poznaniu – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w archidiecezji poznańskiej w dekanacie Poznań-Łazarz. Erygowana w 1938. Parafia obejmuje południową część Junikowa - ulice: Bełchatowska, Ceramiczna, Dobrodzieńska, Gęsia, Giżycka, Grabowska, Grunwaldzka (numery 216-408 parzyste), Gubińska, Jawornicka (numery 6-52 parzyste), Junikowska, Jutrosińska...

Czytaj Dalej

ABSOLUT

Jest on samoistniejacympoznaniem tego, co jest intelektualnie poznawalne. Absolutny bytwyraza sie w skonczonych bytach rozumnych i wszystkie je utrzymuje w sobie,zas ich poznanie tego bytu jest samopoznaniem siebie przez ten byt.

Koncepcja wolnej woli według Augustyna i jej konsekwencje w praktyczne

odrzucił stanowiska, które polegały na szukaniu prawdy w świecie zewnętrznym, na drodze zmysłowego kontaktu z tym światem; nawiązywał natomiast do spirytualistycznej teorii poznania Platona, zgodnie z którą poznanie prawdy polega na uświadomieniu sobie przez duszę wiedzy, która jest w niej zawarta w postaci gotowej.

RÓŻNE KONCEPCJE TEORII POZNANIA

Psychologia czy psychofizjologia poznania, socjologia poznania, historia poznania, analiza logiczna czy semiotyczna poznania, także metafizyka poznania nie zastąpią właściwie ujętej teorii poznania.

OKREŚLENIE TEORII POZNANIA. STOSUNEK DO INNYCH NAUK

Przyjmując rozróŜnienie między poznaniem jako czynnością (poznawaniem) a poznaniem jako wytworem tej czynności (rezultatem poznawczym), zaznaczamy, iŜ przedmiotem teorii poznania są zarówno czynności poznawcze, jak i ich (poznawcze) rezultaty.

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. Państwowe miasta Poznania i Województwa Poznańskiego.

ARYSTOTELES, zw. Stagirytą

poznania, z racji swej zmienności, nie mogą być: substancja (jako konkretny byt jednostkowy), materia, konkretna forma, jak też konkretne złożenie materii i formy; jest nim natomiast substancja ujęta w sensie naczelnym, czyli ukonstytuowana przez formę konkretną, o ile ta forma jest podstawą do ujęcia poznawczego wyrażonego w definicji; tak ujęta substancja, będąc związana z intelektualnym pojęciowym poznaniem, pojawia się jako to ti en einai ...

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

na ziemiach litewsko-ruskich oraz na Pomorzu wśród Prusów; niekiedy administrowali parafie, m. Wyczawski, Augustiańska parafia w Radomyślu nad Sanem, Wwa 1964; J.

GDAŃSK

liczył 5 dekanatów, obejmujących 37 parafii; dod e k a n a t u G. II) obejmuje parafie MB Bolesnej (1929), św. , Morągu, Ornecie, Pasłęku, atakże siedziba parafii ewang.

GODZINKI

Laskowski, Życie liturgiczne w parafiach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku w świetle akt wizytacji biskupich, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, Lb 1980.

Augustyn z Hippony

odrzucił stanowiska, które polegały na szukaniu prawdy w świecie zewnętrznym, na drodze zmysłowego kontaktu z tym światem; nawiązywał natomiast do spirytualistycznej teorii poznania Platona, zgodnie z którą poznanie prawdy polega na uświadomieniu sobie przez duszę wiedzy, która jest w niej zawarta w postaci gotowej.

Służyć temu, cóż ci jest w niebie  (Legenda o św. Aleksym) jako dewiza sztuki i literatury średniowiecznej.

Augustyn szczęście widział w medytacji, w poznaniu Boga i własnej duszy. Franciszka i jego towarzyszy poznano na podstawie anonimowego dzieła pt. Andrzeja w Krakowie, rotunda św.

Synteza scholastyki i mistyki

WIARA I WIEDZA W POZNAWANIU BOGA Drogi poznania Boga: rozum (korzystający z doświadczeń wewnętrznych i zewnętrznych) i wiara/ stany mistyczne (objawienie wewnętrzne i zewnętrzne, poparte cudami), świat wewnętrzny i zewnętrzny, natura i łaska PODSUMOWANIE FILOZOFIA: połączenie scholastyki i mistyki (poznanie racjonalne, oparte na wewnętrznych i zewnętrznych doświadczeniach, naturalne + poznanie mistyczne, oparte na ...

ŚW. BERNARD I POCZĄTKI MISTYKI ŚREDNIOWIECZNEJ

2) Dla panteizmu pozna­nie mistyczne jest faktem przyrodzonym; człowiek może utożsamiać się z Bogiem, ponieważ posiada tę samą naturę; natomiast dla nauki chrześcijańskiej Bóg jest innej natury niż człowiek i dlatego bezpośrednie poznanie Boga drogą naturalną nie jest możliwe; dla mistycznego poznania potrzebna jest więc pomoc nadprzyrodzona, specjalna łaska Boża.

Poznanie idei wg Platona

Zdroworozsądkowe rozumienie poznania jako postrzegania zmysłowego jest mylące, ponieważ wiedza opiera się nie na wrażeniach, lecz na refleksji nad nimi. Poznanie wymaga, aby jednostkowe wrażenia zmysłowe zostały przyporządkowane uniwersalnym pojęciom, które są przedmiotem myśli.

POZNANIE - UZASADNIENIE

Wtedy jednak nie modyfikujemy roli poznawczej samego bezpośredniego poznania ani nie dostarczamy przesłanek, z których uzyskana przez nie informacja wynikałaby, lecz tylko badamy powody ewentualnego powątpiewania w jego wartość i rozpoznajemy wiarygodność analizowanego poznania (zdobywając dodatkową samoświadomość jego charakteru).

JĘZYK A POZNANIE (MYŚLENIE)

Zresztą, rozwaŜając tego rodzaju związki między językiem a poznaniem juŜ tym samym przekraczamy w jakiś sposób ograniczenia płynące z aktualnie uŜywanego (i ciągle pod wpływem naszego poznania przekształcanego pod wieloma względami) języka.

Karol Wojtyła Jan Paweł II

" Nowy biskup pracował w kurii, prowadził w dalszym ciągu wykłady na KUL - u, wizytował parafie, święcił kościoły i kaplice, odwiedzał domy zakonne, udzielał święceń kapłańskich.

Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim

Z buntami ludności zbiegł się najazd księcia czeskiego, który zajął Śląsk oraz Poznań i Gniezno, skąd wywiózł relikwie św.

Poznań 1956

30 rozpoczął się pochód w stronę centrum Poznania. 00 w Poznaniu wylądował Cyrankiewicz i sekretarz KC - Gierek. Obsadziły one cały Poznań.

AGNOSTYCYZM

Barth stwierdzał, że Boga poznajemy „tylko przez niego samego; nie poznajemy go wcale za pomocą oglądów i pojęć, przez które próbujemy odpowiedzieć aktem wiary na jego objawienie; nasze poznanie Boga rozpoczyna się od uświadomienia sobie Jego ukrytości", i możliwe jest tylko dzięki wierze w objawienie.