Parafia św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach

Parafia św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach

Parafia Świętego Andrzeja Apostoła w Wyszkach – rzymskokatolicka parafia należąca do dekanatu bielskiego. Erygowana 19 czerwca 1457 roku.

Czytaj Dalej

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

na ziemiach litewsko-ruskich oraz na Pomorzu wśród Prusów; niekiedy administrowali parafie, m. Wyczawski, Augustiańska parafia w Radomyślu nad Sanem, Wwa 1964; J.

GDAŃSK

liczył 5 dekanatów, obejmujących 37 parafii; dod e k a n a t u G. II) obejmuje parafie MB Bolesnej (1929), św. , Morągu, Ornecie, Pasłęku, atakże siedziba parafii ewang.

GODZINKI

Laskowski, Życie liturgiczne w parafiach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku w świetle akt wizytacji biskupich, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, Lb 1980.

LEGENDA NA DZIEŃ ŚWIĘTYCH SZYMONA I JUDY APOSTOŁÓW

Dzieje apostołów, o których życia po Wniebowstąpieniu Pańskim nic przechowały się żadne autentyczne wiadomości [w przeciwieństwie np. do Piotra, Pawła lub Jana], a zwłaszcza tych, którzy mieli głosić Ewangelię w krajach Wschodu, legenda kształtowała w sposób nader podobny: wszędzie, gdzie się...

Służyć temu, cóż ci jest w niebie  (Legenda o św. Aleksym) jako dewiza sztuki i literatury średniowiecznej.

  Kościół zakładał pierwsze szkoły ( parafialne, klasztorne i katedralne ) i uniwersytety. Andrzeja w Krakowie, rotunda św.

Quo Vadis

Powieść składa się z 74 rozdziałów i epilogu. Akcja rozgrywa się przede wszystkim w Rzymie, w I wieku po narodzeniu Chrystusa. Poszczególne części są podobnej objętości (cecha charakterystyczna dla powieści drukowanej w odcinkach). Cyfry rozpoczynające akapity oznaczają numery rozdziałów.

l...

Karol Wojtyła Jan Paweł II

" Nowy biskup pracował w kurii, prowadził w dalszym ciągu wykłady na KUL - u, wizytował parafie, święcił kościoły i kaplice, odwiedzał domy zakonne, udzielał święceń kapłańskich.

Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim

Państwo polskie powstało z plemion zachodniosłowiańskich zamieszkujących terytorium między Karpatami a Bałtykiem w dorzeczu Odry i Wisły. Swe siedziby nad Wartą mieli Polanie, nad jeziorem Gopło - Goplanie, nad Wisłą - Wiślanie. Rdzeniem państwowości polskiej stało się państwo gnieżnieńskie...

RZYM

Łac., wł. Roma, ang., fr. Rome, nm. Rom, Wieczne miasto, Miasto siedmiu wzgórz (zob. Siedem: wzgórz Rzymu), Głowa świata (łac. Caput mundi), Miasto papieskie, Roma - cesarzowa świata antycznego, Babilon Zachodu, Niobe (zob.) narodów - miasto nad Tybrem, w Lacjum (Włochy środk.); w staroż. ośrodek i...

ADWENT

Andrzeja, z lanego na wodę wosku, z kości, łupinek orzechów, położenia rzucanych trzewików, kartek z imionami umieszczanych pod poduszką, pierwszych słów zasłyszanych rano, snów itp. Andrzeja stanowiła dobrą wróżbę, jeśli zakwitła na Boże Narodzenie.

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

ANALOGIA

(gr. analogia odpowiedni stosunek), Podobieństwo, zwł. oparte na odpowiedniości relacji; upodobnienie przez proporcję. A. może być podstawą: Io wiązania stanów rzeczy, 2° przenoszenia nazw z jednego przedmiotu na inne oraz twierdzeń o jednym przedmiocie na inny. O a. w sensie techn. mówi się przede...

ANDRZEJ APOSTOŁ Św.

andrzejki, 29/30 XI) jest porą wróżenia (—> adwent III). oraz rewers kwatery tryptyku Powołanie Piotra i Andrzeja (ok. Andrzeja Dzieje -> Apokryfy (II B).

ANTONI MARIA PUCCI Św.

prob, parafii św. Andrzeja w Viareggio; równocześnie był przez pewien czas przełożonym tamtejszego domu zak.

APOKALIPSA św. JANA

Jedyne prorocze dzieło NT ( -> apokaliptyka), ostatnia w porządku chronol. i kan. jego księga (-> Apostoł).

I. KSIĘGA

1. Autorstwo — Zarówno tradycja kośc, jak i nowsze badania mówią o św. Janie Apostole jako autorze A. W tradycji tylko Dionizy Wielki, Kajusz oraz Euzebiusz z Cezarei wyrażali...

APOSTOLSKOŚĆ

W teologii właściwość Kościoła (obok -> jedności, —> świętości i —> powszechności), która wyraża więź organiczną między Kościołem obecnie istniejącym i Kościołem pierwotnym zał. na fundamencie apostołów (-> Dwunastu); wyjaśnia, że depozyt objawienia Chrystusowego nadal istnieje oraz...

APOSTOŁOWIE

Apolináře Nuovo w Rawennie (493-526) ukazano powołanie Piotra i Andrzeja (Andrzej wiosłuje, a Piotr ciągnie sieć); malowidła ścienne w Tokale I (pocz.

AUREA NUNC DIES

Andrzeja Apostoła. Andrzeja przedstawione w oparciu o Ewangelie i -> apokryfy (II B); utwór kończy się prośbą skierowaną do Świętego o wstawiennictwo u Chrystusa; odnalazł ją 1964 H.

BARCZEWO

Parafia w B. Andrzeja Apostołaz końca XIV w. Andrzeja jest sanktuarium św. ma 6 parafii (Barczewko, B. parafii ewang.