Parafia cywilno-wojskowa św. Józefa Oblubieńca NMP w Legionowie

Czytaj Dalej

Dzieje parafii i kościoła św. Barbary w Rumianie

Na wzmianki o kościele i parafii natrafiamy dopiero w dokumentach z 1641r. Alfons Groszkowski, drzewo potrzebne do budowy świątyni parafia otrzymała z lasów z dóbr biskupich przypuszczalnie w 1711r.

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

na ziemiach litewsko-ruskich oraz na Pomorzu wśród Prusów; niekiedy administrowali parafie, m. Wyczawski, Augustiańska parafia w Radomyślu nad Sanem, Wwa 1964; J.

CHEŁMNO

Kujot, Kto założył parafie w dzisiejszej diecezji chełmińskiej? Nierzwicki, 700 lat parafii chełmińskiej, Grudziądz 1933; A. Tomaszewskiego (1873-80) oraz kalendarze parafialne.

DZIECI MARYI

Studium historycznosocjologiczne parafii w Oignies, w: Studia polonijne, Lb 1976,1 3971 ; B. Kumor, Archiwa parafii polonijnych jako źródło do badań nad dziejami Polonii w USA, w: Studia polonijne.

GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - INSTYTUCJE OŚWIATOWE i CHARYTATYWNE

Wiśniowski, Sieć szkól parafialnych w Wielkopolsce i w Małopolsce w początkach XVI wieku, RH 15(1967) z. Litak, Struktura i funkcje parafii w Polsce, w: Kościół w Polsce. Olczak, Szkolnictwo parafialne w Wielkopolsce w XVII i XVIII wieku.

Wojewódzkie komisje porządkowe cywilno - wojskowe w latach 1789 - 1795

Do kompetencji komisji porządkowych należały niektóre sprawy wojskowe, kontrola ruch ludności, jak również prowadzenie wykazów statystycznych , udzielanie porad z zakresu rolnictwa , popieranie inicjatyw w rzemiośle i handlu, polepszenie komunikacji, sprawy podatkowe, organizacja służb pożarniczych , nadzór nad szkolnictwem parafialnym oraz sprawy opieki społecznej.

BEJRUT, Bayrut

,w tym 60 000 wiernych, 72 parafie, 29 księży diec. 28 VI 1957; zajmuje ono9400 km2 i liczy 6000 wiernych, 3 parafie, 5 księży diec. Aleppo;zajmuje on 25 000 km2 i liczy 10 parafii, 7 księży diec.

CHICAGO

Parafie pol. parafia niezależna powstała w Ch. ; po jego śmierci (1907) parafia połączyła się z Polskim Nar. 7 parafii i ok.

DOMINIKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE

misjonarki parafialne Najśw. w parafii, prowadzenie ośrodków wydawniczych, pielęgnację chorych; 1957 otrzymały zatwierdzenie konstytucji; 1974 miały 24 domy we Francji (gen.

DZIECIĘ JEZUS - ZGROMADZENIA ZAKONNE

Franciszka; zajmuje się pracą w parafiach, nauczaniem oraz opieką nad dziećmi i chorymi w domach; 1973 liczyły 63 siostry i kierowały 8 szkołami i przedszkolami; dom gen.

DZIECIĘCE STOWARZYSZENIA RELIGIJNE

Organizacje parafialne 1935-37 (KF 977), Dziecięca Krucjata Trzeiwoict 1958 (KF 977) ; Bractwo Dzieciątka Jezus, Pz 1913 ; Bcringer II80-83 ; J. Jagła, Specyficzne formy duszpasterstwa polonijnego w relacji do duszpasterstwa parafii miejscowych.

FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE - POD WEZWANIEM ŚWIĘTYCH

na prawied i e c ; siostry pracują w parafiach jako katechetki, zakrystiankii organistki oraz prowadzą działalność charytatywną;1986 zgrom, liczyło 70 sióstr, 4 domy zak. ) i 11 placówek parafialnych.

GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - ORGANIZACJA TERYTORIALNA

" (5 dekanatów,55 parafii) i kruszwicki (3 dekanaty, 36 parafii); od 1869zaniechano tego podziału; kard. w ośrodkachmiejskich; w procesie tworzenia parafii można wyróżnićkilka etapów: 1947-58 powstało 15 nowych parafii; 1966-70-20, 1971-79 - 27, 1980-85 - 29; 31 XII 1985 a.

HALICZ

był siedzibą dekanatu(1600 - 18 parafii, 1760 - 25); 1765 abp lwowski W. (12parafii), Kołomyja (10) i Żydaczów (11); po reorganizacji archidiec. parafia H.

HORODŁO

parafia neounicka;na miejscu dawnej cerkwi św. Mikołaja z 1836 zbudowano1932 nową; 1950 zamieniono ją na magazyn meblowy,1980 odzyskano, wyremontowano i od 1988 służy parafii kat. jest parafia pol.

Duszpasterstwo wojskowe w świetle konkordatu z 1925r.

Ustalając zasięg terytorialny poszczególnych parafii, biskup polowy brał pod uwagę przede wszystkim rozlokowanie oddziałów; chodziło o to, aby każdy proboszcz miał zapewniony łatwy dostęp do swoich parafian a parafianie do proboszcza.

Wzgórze św. Wojciecha

jako cmentarz parafii farnej.

Obiektywne kryteria klasyfikacji grup społecznych

Obok rodziny, grupy małe to krąg znajomych czy sąsiadów, dziecięca grupa zabawowa, młodzieżowy gang uliczny, mała wioska lub parafia, oddział wojskowy, brygada robocza, komitet badawczy, komisja parlamentarna, drużyna sportowa, więźniowie w jednej celi itp.

Demokracja szlachecka XV - XVIII w.

POCZATEK:

Pod koniec XV w. w Europie zaszły poważne zmiany ustrojowe. Ujawnił się kryzys monarchii stanowej, coraz częściej pojawiały się głosy mówiące o potrzebie głębokich zmian ustrojowych. Zachodnia Europa podążała w kierunku państwa scentralizowanego, o silnej władzy. W przeciwieństwie do...