Parafia Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu

Parafia Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu - parafia rzymskokatolicka znajdująca się w diecezji rzeszowskiej w dekanacie Czudec. Erygowana w 1464. Mieści się pod numerem 36.

Czytaj Dalej

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

Portrety kochanków dawniej i dziś.

Portrety kochanków dawniej i dziś.

Miłość to wartość, która towarzyszy ludzkiemu życiu od najdawniejszych czasów. Nikt tak naprawdę nie poznał tego uczucia, dlatego nie wymyślono jeszcze jednoznacznej definicji miłości. Nie wiadomo też, jak dochodzi do narodzin tego uczucia miedzy dwójką obcych...

Integrujące rozwiązywanie problemów.

Jednakże ważne jest za­pobieganie przedwczesnemu uzgodnieniu, w którym odzwierciedla się prag­nienie szybkiego zakończenia konfliktu, zamiast znalezienia najlepszego roz­wiązania.

Kategorie interpretacji śmierci na krzyżu - Śmierć Chrystusa jako zasługa

Także to pojęcie wywodzi się z refleksji teologicznej. Wyraża ono, że przez swoją śmierć Chrystus nie tylko naprawia naruszony porządek, ale `wysługuje' sobie zmartwychwstanie, a nam odkupienie. Wskazuje zatem, z jednej strony na związek między Chrystusowym oddaniem życia, a darem życia dla nas (ze...

KRZYŻ

Motyw ornamentalny i znak symboliczny znany Większości kultur od zamierzchłych czasów. Używany w Kartaginie w celach dekoracyjnych. Krzyże runiczne stawiali na granicach posiadłości Skandynawowie; wznoszono je na grobach królów i bohaterów. Cicero donosi (De dmnatione, 2, 27 i 80,81), że laski augurów...

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

BADACZE PISMA ŚWIĘTEGO, International Bible Students Association

Russelici, ruch rel. nawiązujący do teol. tradycji antytrynitaryzmu w chrześcijaństwie, przyjmujący niewidzialne przyjście Chrystusa na ziemię i konieczność podporządkowania się jego rządom.

I. DZIEJE — Ruch B.P.Ś. wywodzi się od zorganizowanego 1872 przez Ch.T. Russella koła biblistów dla badania...

BARANEK

(hebr. kebes owca, baranek lub w ogóle „drobnebydło", aram. talja, gr. amnos, aren, amion; w przekładachterminy oryginalne nie zawsze są precyzyjnie oddawane),W staroż. Palestynie główne (obok kóz) zwierzę hodowlanei ofiarne (Kpł 3, 7; 12, 6; 14,10-11; Lb 28, 3 i passim); jakosymbol pojawia się w ST i NT, w...

BLEDZEW

Opactwo cystersów oraz parafia w dekanaciepszczewskim w diecezji gorzowskiej. 1663)parafii B.

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - BRACTWA i STOWARZYSZENIA

Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego na Jasnej Górze, Cz 1890(7); Bractwo M. Rożej, Bractwo NMP Jasnogórskiej i Znalezienia Krzyża Świętego na Jasnej Górze w XVIII i XIX w.

DANKWART, Danquart, Tanquart KAROL

— sceny z Historii znalezienia krzyża Św.

DOBRY ŁOTR

Dyzma, w Kościele wsch. Rach, Św., wyznawca, ukrzyżowany na Golgocie razem z Jezusem Chrystusem i zmarły z oznakami skruchy; wzór doskonałego żalu za grzechy, patron więźniów, skazańców i kapelanów więziennych.

1. Kult — Podstawą kultu D.Ł. jest odpuszczenie mu grzechów przez Chrystusa i obietnica...

DRZEWO KRZYŻA ŚWIĘTEGO

skorelowana jest z kształtowaniem się symboliki krzyża jako drzewa rajskiego lub drzewa życia; treść zaś odnosi się albo do samego krzyża, albo do jego odnalezienia (-» znalezienie Krzyża Świętego).

EKLEZJOLOGIA - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

E., oparta na założeniach właściwych wsch. tradycji teol., rozwijała się zwł. od XIX w. w formie systematycznej refleksji nad tajemnicą Kościoła, chociaż nie ujęto jej jako odrębnego traktatu ; w XX w. wyodrębniło się w niej kilka nurtów o znaczeniu ekum. (-» ekumenizm III B).

A. GENEZA i ROZWÓJ —...

EWANGELISTARZ, evangelium excerptum, liber evangeliorum, ordo evangeliorum, perlcopae evangeliche

także Mszałem świętego Wojciecha (rpsBKapGn la), zawierający po miniaturach 4 ewangelistów perykopy od wigilii Bożego Narodzenia do XXV niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego włącznie, często ozdobione całostronicowymi miniaturami, z włączonymi świętami Oczyszczenia NMP, Zwiastowania, apostołów Filipa i Jakuba oraz Znalezienia Krzyża Świętego, na 4 niedziele adwentu, na święta Jana Chrzciciela, Piotra i Pawła, Wawrzyńca Diakona, Wniebowzięcia NMP,

HUGON ze ŚWIĘTEGO WIKTORA CRSA

ur. ok.1096, zm. 11 II 1141 w Paryżu, filozof, teolog, mistyk uważanyza jednego z głównych przedstawicieli tzw. wiktoriańskiejszkoły (— wiktoryni).

I. ZYCIE i DZIEŁA - Najprawdopodobniej wywodził się zrodu grafów Blankenburg z Saksonii (być może pochodził jednakz okolic leper we Flandrii, na co...

Polski Czerwony Krzyż

- dalsze organizowania obozów dla dzieci niepełnosprawnych (30 osobowych), znalezienie finansów.

Żydzi w wojsku polskim

Jaka była faktyczna postawa Żydów w wojsku polskim podczas II wojny światowej? Właśnie ukazała się książka, która obala wiele mitów na ten temat. Przed 65 laty kraj nasz był miejscem zamieszkania - obok nas, Polaków - ponad 10 milionów także obywateli polskich, ale innych narodowości, w tym 3,5 miliona Żydów, co stanowiło wtedy ich największe skupisko na świecie. Co dziesiąty więc obywatel naszego kraju był Żydem. Dzisiaj (jak podaje "American Jevish Year Book ...

Wybierz i scharakteryzuj jedną z lokalnych organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej.

Parafialne zespoły Caritas i Caritas diecezjalne udzielają bezrobotnym pomocy doraźnej darowując im żywność, odzież, obuwie, pościel, sprzęt gospodarstwa domowego. Wszystko to ma służyć osobom poszukującym pracy w znalezieniu stałego zatrudnienia.

Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II

Ojciec Święty naucza poprzez wydawanie różnego rodzaju dokumentów, takich jak encykliki, adhortacje apostolskie, konstytucje apostolskie, listy, orędzia, bulle, dokumenty „motu proprio”, breve i wiele innych, oraz wygłaszane przy różnych okazjach homilie i przemówienia. Encykliki są to urzędowe, najważniejsze oficjalne pisma papieskie, skierowane do całego Kościoła lub grupy wiernych (np. w jednym kraju czy regionie) w jakiejś sprawie istotnej dla Kościoła lub świata.