Parafia Wszystkich Świętych w Raczkowie

Parafia Wszystkich Świętych w Raczkowie

Parafia Wszystkich Świętych w Raczkowie jest jedną z 10 parafii leżącą w granicach dekanatu kiszkowskiego. Erygowana w XIII wieku. Księgi metrykalne:

Czytaj Dalej

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

postanowił, że będzie to UroczystośćWszystkich Świętych.

Ogarnięcie wszystkich ludzi ze względu na naturę

Temat ten jest bardzo stary. Spotykamy go we wczesnych pismach chrześcijańskich. Stoimy tu w obecności niezwykłego bogactwa chrześcijańskiej intuicji wiary. Temat ten został podjęty na nowo przez Sob. Wat II (GS 22).

Ogarnięcie wszystkich ludzi ze względu na naturę - Włączenie ontologiczne

Chcemy wyjaśnić na czym polega włączenie wszystkich ludzi w jednego, w Chrystusa, a nie co wspólnego On ma ze wszystkimi ludźmi.

Ogarnięcie wszystkich ludzi ze względu na naturę - Włączenie dynamiczne

Rzeczywistość wcielenia i rzeczywistość każdej osoby wymagają, by Chrystus był uważany za człowieka jedynego i różnego od innych: ani ludzie należą do niego, ani On z nimi nie tworzy jakiejś większej całości, w ten sposób, że On i inni ludzie traciliby swoją tożsamość i autonomię.

Nie...

Ogarnięcie wszystkich ludzi łaską Chrystusa - Wszyscy ludzie są obdarzeni miłością w Chrystusie

Przy stworzeniu, Bóg przeznaczył wszystkich ludzi do swego Królestwa. Zmiana dokonała się w całości stworzenia, ale nie we wszystkich ludziach pojedyńczo wziętych.

Ogarnięcie wszystkich ludzi łaską Chrystusa - Wszyscy ludzie są miłowani przez Chrystusa

Włączenie w Niego wszystkich ludzi, nie może nie powodować, że Jezus zna i kocha wszystkich ludzi osobiście. Nie wystarczy powiedzieć, że Jezus pamięta i kocha całą ludzkość, wszystkich ludzi.

TEORIE DEMOKRACJI - R. Legutko „Czy demokracja jest ustrojem mądrym?” [w:] „Demokracja dla wszystkich”

Pytanie tytułowe „czy demokracja jest ustrojem mądrym” Legutko wywodzi z generalizacji antycznej filozofii państwa – a więc twierdzenia, że najlepszy jest ten ustrój, który kieruje się mądrością. Dalej zwraca uwagę na dwuznaczność pojęcia demos: jako ogół obywateli i jako ogół biednych obywateli (w...

Wzory wszystkich kwasów

KWAS WZÓR SÓL

arsenowy III H3AsO3 arsenian III

arsenowy V H3AsO4 arsenian V

azotowy III HNO2 azotan III

azotowy V HNO3 azotan V

borowy H3BO3 boran

bromowodorowy HBr bromek

chlorowodorowy - solny HCl chlorek

chlorowy I HClO chloran I

chlorowy III HClO2 chloran III

chlorowy V HClO3 chloran V...

Czym różnią się metody statystyczne spośród wszystkich metod analizy danych?

Pobieranie próby losowo

Metody oparte na rachunku prawdopodobieństwa – wnioskowanie z danych zbieranych w empirycznych badaniach zjawisk masowych.

Dane reprezentatywne, na których opierają się pewne prawidłowości zjawisk w sposób fragmentaryczny.

Dane obarczone efektami przyczyn...

ŻYWOTY ŚWIĘTYCH, hagiografia

ŻYWOTY ŚWIĘTYCH, hagiografia, nurt piśmiennictwa popularny w średniow. Europie od IV/V w., przygasły w dobie odrodzenia i ożywiony ponownie w związku z potrydenckim ruchem —> kontrreformacji. Średniow. łaciński ż.ś. składał się zazwyczaj z 3 części: opisu życia świętego (vita), jego...

ŻYWOTY ŚWIĘTYCH starego i nowego Zakonu, dzieło hagiograficzne P. Skargi

ŻYWOTY ŚWIĘTYCH starego i nowego Zakonu, dzieło hagiograficzne P. Skargi, wyd. w Wilnie 1579. Zawiera życiorysy świętych Kościoła kat., ułożone w porządku kalendarzowym. W dużym stopniu jest to kompilacja z prac średniow. i współcz. historyków kośc. oraz ksiąg ojców Kościoła. Dzieło Skargi...

PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJÓW, ŁĄCZCIE SIĘ!

Nm. Proletarier aller Ldnder, vereinigł euch/, sformułowane przez Marksa i Engelsa w 1847 hasło Związku Komunistów, opublikowane w 1848 jako ostatnie zdanie Manifestu komunistycznego Marksa i Engelsa, które stało się internacjonalistycznym hasłem solidarności proletariatu.

„CZEŚĆ ŚWIĘTYCH POLSKICH"

Kwartalnik teol. poświęcony szerzeniu czci świętych pol. oraz sprawom ich kanonizacji, wyd. 1934-37 w Warszawie, 1938-39 w Potulicach. Pismo redagowała Maria Chlewińska i Stefania Ottowa (do 1937), a nast. zespół prof, seminarium chrystusowców (red. odpowiedzialny ks. I. Posadzy);

publikowało ono artykuły...

OŚMIU ŚWIĘTYCH WOJNA 1375-1378

Pa­pież Grzegorz XI (1330-1378) zamierzał przenieść stolicę apostolską z Awinionu, we Francji, do Rzymu (w okresie tzw. niewoli babilońskiej Kościoła papieże przebywali na ziemi francuskiej). Wykorzystując nieza­dowolenie w Państwie Kościelnym z powo­du rządów francuskich legatów Florencja...

DZIEŃ ZADUSZNY, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

850) postulował objąć tym zwyczajem wszystkich wiernych zmarłych, wskazując na potrzebę modlitwy za nich przynajmniej raz w roku ; proponował przeznaczyć na nią dzień po Wszystkich Świętych; Odilon opat benedyktynów (III 1), nawiązując do sugestii Amalarego, zainicjował D.

FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE - POD WEZWANIEM ŚWIĘTYCH

) i 11 placówek parafialnych. regularne Wszystkich Świętych, Francescane Regolaridi Ogni Santi, na prawie p a p .

GÓRA (parafia)

Parafia w dek.

Świętych przedstawienia

Pojawiły się w sztucewczesnochrześc; jako samodzielne, określone postacieznane od V w,, także towarzyszące apostołom otaczającymChrystusa; w grupach ukazywani w sztuceKościoła Wsch. W sztuce wczesnego średniowieczaświętych, poza Ewangelistami, wyobrażano sporadycznie.

Od romanizmu, w związku ze...

Parafia

W parafiach ludzie włączają się w Kościół przez chrzest (CIC 858), młodzież otrzymuje religijne wychowanie, odbywają się prace misyjne (AA 10, AG 37) i otacza się tro-ską chorych, potrzebujących i podeszłych w latach. Ośrodkiem życia parafialnego jest sprawowanie Eu-charystii i głoszenie Słowa Bożego (zob.