Parafia Świętej Rodziny w Puławach

Parafia Świętej Rodziny w Puławach

Parafia Świętej Rodziny w Puławach - parafia rzymskokatolicka w Puławach, należąca do archidiecezji lubelskiej i Dekanatu Puławy. Została erygowana 8 czerwca 1991. Obejmuje ulice: Adamczewskiego, Armii Krajowej, Armii Ludowej, Baca, Batalionów Chłopskich, Bielskiego, Bosaka, Ceglana, Cicha, Cyprysowa, Dębowa, Dryja K., Filtrowa, Gościńczyk, Górna, Grota - Roweckiego, Grzebowskiego, Hollakowej...

Czytaj Dalej

Rola rodziny i jej znaczenie we współczesnym świecie

ŹRÓDŁA:  Józef Rembowski RODZINA W ŚWIETLE PSYCHOLOGII” Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1978  Praca zbiorowa „NOWA RODZINA W KOŚCIELE I ŚWIECIE” Zakład Małej Poligrafii Fundacji „Światło-Życie” Kraków1996  Marek Andrzejewski „PRAWNA OCHRONA RODZINY” Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1999  „ŚWIAT WIEDZY”

Rodzina jako podstawowa jednostka społeczna.

[1,3] Współczesne rodziny składają się najczęściej z rodziców i dzieci, czyli dwóch pokoleń, są traktowane jako rodziny małe i noszą nazwę rodzin nuklearnych. Dla nas istotna jest typologia rodzin ze względu na główne źródło utrzymania rodziny i środowisko jej zamieszkania, a także styl życia rodzinnego.

Współczesna rodzina wobec kryzysu wartości w Polsce.

Przyjrzeć się należy z bliska panującym stosunkom w rodzinie, sposobom spędzania czasu, wzajemnym relacjom aby zrozumieć i poznać przyczyny tak złej kondycji wielu rodzin.

Motyw rodziny w literaturze

Motyw domu i rodziny odnajdujemy w utworach pisarzy wszystkich epok literackich, może właśnie, dlatego, że rodzina stanowiła i stanowi podstawową komórkę, na której opiera się całe społeczeństwo. Autorka przedstawia różne modele rodziny i zastanawia się, co tworzy szczęście rodzinne.

Motyw domu i rodziny w literaturze polskiej.

Bywają oczywiście i tacy, którzy nie przejmują się niczym (Różyc, Kiryłło), ale majątki ich i domy są w opłakanymstanie, zaś byt ich rodzin zagrożony.

Opis patologii rodzinnej, z skąd się wzięła ta patologia, zaproponowanie metod pomocy rodzinie objętej tą patologią.

Ludzie żyjący w rodzinach patologicznych, czyli rodzinach odbiegających od przyjętych norm i definicji rodzin normalnych często nie zdają sobie nawet sprawy z tego iż w ich rodzinie dzieje się coś złego i niezgodnego z ogólnie akceptowanymi normami.

Zasoby psychiczne rodziny współczesnej

Wśród wielu możliwych zajęć, wzmacniających więzi rodzinne można wymienić choćby Radę Rodzinną rozwiązującą wspólnie niektóre problemy, Kronikę Rodziny prowadzoną razem przez wszystkich domowników, wspólne hobby łączące rodziców i dzieci.

Dwupokoleiowa rodzina współczesna

Działania takie powinny obejmować: poprawę kondycji finansowej rodziny, zmiany sytuacji demograficznej i struktury rodzin, umożliwienie kobietom i mężczyznom lepszego pogodzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych, poprawę zdrowotności rodziny ( w szczególności opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem), świadczenia związane z opieką i wychowaniem dzieci, pomoc rodzinom zagrożonym dysfunkcjami oraz stworzenie ...

Posłuszeństwo Bogu i wypełnianie przepisów Prawa w Świętej Rodzinie

Posłuszeństwo Bogu i wypełnianie przepisów Prawa w Świętej Rodzinie Ze szczerego umiłowania Boga w przypadku Świętej Rodziny wypłynęło pragnienie pełnienia i umiłowanie woli Bożej oraz podporządkowanie się tej woli.

Cnota Wiary w Świętej Rodzinie

Cnota Wiary w Świętej Rodzinie Ksiądz Jan Berthier dla lepszego zobrazowania relacji, jakie zachodziły w Świętej Rodzinie porównuje Pana Jezusa do słońca, a świętego Józefa i Najświętszą Maryje Pannę do księżyca i planet, które swoje światło zawdzięczają właśnie oświecającemu je słońcu.

O czystości i łagodności w Świętej Rodzinie

Święty Józef w Świętej Rodzinie zajmował miejsce głowy rodziny, a więc przez Boga był wyznaczony na miejsce tego, który zajmuje pierwsze miejsce po Bogu w swojej rodzinie.

O wzajemnym miłosnym zjednoczeniu u Świętej Rodziny

W rodzinie tej panowała wzajemna miłość szacunek, oddanie i zrozumienie. Takie było życie Świętej Rodziny. Kult i naśladowanie Świętej Rodziny?

Motyw domu i rodziny w literaturze polskiej.

Rodzina Sopliców, choć niepełna, (sędzia był przecież starym kawalerem i wychowywał bratanka), promieniowała na okolicę i dawała przykład wielkiego patriotyzmu. Niestety, niemal wszyscy bohaterowie powieści to ludzie nie posiadający własnych domów ani rodzin.

Jak rozmawiać z rodziną osoby terminalnie chorej - Przebieg wywiadu

Nieco inaczej przebiegają spotkania z rodzinami, w których chory nie jest już leczony przyczynowo(istotą działań medycznych jest wtedy zwalczanie bólu), gdy chory i rodzina o tym wiedzą.

PSYCHOLOGICZNE UJĘCIE UZALEŻNIEŃ I RODZAJE UZALEŻNIEŃ - Rodziny z problemem uzależnienia na przykładzie alkoholizmu

Problemy te przedstawiono w różnych aspek­tach, z punktu widzenia rodzinnych czynników uwarunkowania uzależnień i innych zaburzeń osobowości, patologii funkcjonowania „rodziny alkoholo­wej", kształtowania się specyficznych ról w tych rodzinach oraz różnych złożonych przemian w strukturze rodzin z tym problemem.

Rodzina i jej funkcje

FUNKCJE RODZINY Rodzina jest także podstawową instytucją społeczną, poprzez którą dokonuje się regulacja współżycia seksualnego, prokreacja, wyznacza­ne są systemy pokrewieństwa, zasady dziedziczenia majątku, współpra­ca i współdziałanie w ramach gospodarstwa domowego.

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

ELŻBIETA

z tytułu pokrewieństwa z Maryją bywa włączana do jednego z typów ramowego tematu -+ Rodzina NMP, w którym zwykle zajmuje miejsce po prawej stronie Anny Samotrzeć (np. Mistrz rodziny NMP, obraz z Ołpin z 1510, MNKr).

Problemy w rodzinie - przemoc, patologia

W tej fazie profilaktyki podejmuje się działania mające na celu: • oddziaływanie na środowisko szkolne tak, aby wspierało ono samokontrolę i poczucie własnej wartości u uczniów, nauczycieli i rodziców; • przygotowanie uczniów do życia w rodzinie, rodzicielstwa, radzenia sobie ze stresami; • edukację rodziców w zakresie wychowania dziecka, jego rozwoju i specyficz- nych zachowań dziecka związanych z fazą jego rozwoju; • tworzenie lokalnej polityki ...

Wychowanie a Rodzina

Pragnę przytoczyć jeszcze mądre słowa Papieża Jana Pawła II na temat rodziny: W liście do Rodzin pisze: ,,pośród wielu dróg (jaką idzie w swoim życiu człowiek) rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą.