Parafia Świętej Rodziny i św. Maksymiliana Kolbego w Katowicach

Parafia Świętej Rodziny i św. Maksymiliana Kolbego w Katowicach

Czytaj Dalej

Dzieje parafii i kościoła św. Barbary w Rumianie

Na wzmianki o kościele i parafii natrafiamy dopiero w dokumentach z 1641r. Alfons Groszkowski, drzewo potrzebne do budowy świątyni parafia otrzymała z lasów z dóbr biskupich przypuszczalnie w 1711r.

Posłuszeństwo Bogu i wypełnianie przepisów Prawa w Świętej Rodzinie

Posłuszeństwo Bogu i wypełnianie przepisów Prawa w Świętej Rodzinie Ze szczerego umiłowania Boga w przypadku Świętej Rodziny wypłynęło pragnienie pełnienia i umiłowanie woli Bożej oraz podporządkowanie się tej woli.

Cnota Wiary w Świętej Rodzinie

Cnota Wiary w Świętej Rodzinie Ksiądz Jan Berthier dla lepszego zobrazowania relacji, jakie zachodziły w Świętej Rodzinie porównuje Pana Jezusa do słońca, a świętego Józefa i Najświętszą Maryje Pannę do księżyca i planet, które swoje światło zawdzięczają właśnie oświecającemu je słońcu.

Cnota Nadziei w Świętej Rodzinie.

Najwyższy poziom miłość do Boga osiągnęła w życiu Świętej Rodziny . Pełnienie woli Bożej z miłości do Niego staje się aktem najdoskonalszej miłości i taka właśnie miłość była udziałem Świętej Rodziny .

O czystości i łagodności w Świętej Rodzinie

Święty Józef w Świętej Rodzinie zajmował miejsce głowy rodziny, a więc przez Boga był wyznaczony na miejsce tego, który zajmuje pierwsze miejsce po Bogu w swojej rodzinie.

O wzajemnym miłosnym zjednoczeniu u Świętej Rodziny

W rodzinie tej panowała wzajemna miłość szacunek, oddanie i zrozumienie. Takie było życie Świętej Rodziny. Kult i naśladowanie Świętej Rodziny?

MAŁŻEŃSTWA literackie – od św. Aleksego do Ziembiewiczów.

Tworząc ten dramat rodzin–ny, Zygmunt Krasiński chciał przestrzec przed romantycznym idea–lizowaniem i nieuwzględnianiem szarej rzeczywistości jako zagro–żeniami dla małżeńskiego szczęścia i stabilizacji.

MOTYW: RODZINA

MOTYW: RODZINA Wstęp do motywu RODZINA Motyw domu i rodziny odnajdujemy w utworach pisarzy wszystkich epok literackich, może właśnie dlatego, że rodzina stanowiła i stanowi podstawową komórkę, na której opiera się całe społeczeństwo.

Motyw domu i rodziny w literaturze polskiej.

Rodzina Sopliców, choć niepełna, (sędzia był przecież starym kawalerem i wychowywał bratanka), promieniowała na okolicę i dawała przykład wielkiego patriotyzmu. Niestety, niemal wszyscy bohaterowie powieści to ludzie nie posiadający własnych domów ani rodzin.

Służyć temu, cóż ci jest w niebie  (Legenda o św. Aleksym) jako dewiza sztuki i literatury średniowiecznej.

  Kościół zakładał pierwsze szkoły ( parafialne, klasztorne i katedralne ) i uniwersytety.

ASCETA - św. ALEKSY

Ponownie wyrzekł się sławy i powrócił do rodzinnego miasta i zamieszkał na schodach własnego domu.

ASCETA - św. FRANCISZEK

W Asyżu założył zakon franciszkanów. Rozdał swój majątek. Wędrował po kraju wygłaszając kazania, które nawoływały do miłości do bliźniego.

Czy asceza prowadzi do świętości? Ideał ascety w kulturze i literaturze średniowiecza na podstawie Legendy o św. Aleksym

Tym samym wyraża najpełniej średniowieczny ideał ascety, będący wzorem osobowym człowieka, który dla Boga i dla osiągnięcia wiecznego wyrzeka się wszystkich ziemskich wartości, opuszcza nawet rodzinę, by w samotności szukać drogi do zbawienia.

Legenda o ś. Aleksym i Kwiatki św. Franciszka – dwa oblicza średniowiecznej ascezy

Po przejściach wojennych i po przebyciu ciężkiej choroby, doznał objawienia, porzucił rodzinę, oddał ojcu wszystko, co miał od niego, nawet ubranie i odszedł, by służyć Bogu i bliźnim.

Motyw śmierci w literaturze średniowiecznej na przykładzie Rozmowy mistrza Polikarpa ze Śmiercią, Pieśni o Rolandzie, Dziejów Tristana i Izoldy, Legendy o św. Aleksym.

Po latach wraca do rodzinnego domu, gdzie nie rozpoznany spędza całe lata, mieszkając pod schodami w skrajnym ubóstwie.

Motyw rodziny w literaturze

Motyw domu i rodziny odnajdujemy w utworach pisarzy wszystkich epok literackich, może właśnie, dlatego, że rodzina stanowiła i stanowi podstawową komórkę, na której opiera się całe społeczeństwo. Autorka przedstawia różne modele rodziny i zastanawia się, co tworzy szczęście rodzinne.

Małżeństwa literackie od św. Aleksego do Ziembiewiczów

Zenon przekroczył granicę moralną unieszczęśliwił siebie i rodzinę, zniszczył swoje małżeństwo i doświadczył tragicznie Justynę Bogutównę.

Motyw domu i rodziny w literaturze polskiej.

Bywają oczywiście i tacy, którzy nie przejmują się niczym (Różyc, Kiryłło), ale majątki ich i domy są w opłakanymstanie, zaś byt ich rodzin zagrożony.

Rodzina i jej funkcja wychowawcza.

Rodzina przeważnie nieświadomie poprzez wzory zachowań dorosłych kształtuje pierwsze wyobrażenia dziecka o otaczającym je świecie, panujących między ludźmi stosunkach zarówno w układach ścisłej bliskości (stosunki między rodzicami, młodszymi i najstarszymi członkami rodziny), jak i w tych dalszych, bardziej sformalizowanych, wynikających z konieczności wchodzenia w różnego typu i rodzaju styczności z osobami obcymi.

CZYNNIKI ŚRODOWISKA RODZINNEGO WPŁYWAJĄCEGO NA WYCHOWANIE DZIECI W RODZINIE

Jackowskiej: •  społeczno-ekonomiczne - określające pozycję społeczną i ekono­miczną rodziny i jej poszczególnych członków: •  warunki bytowe rodziny: poziom dochodów, sytuacja miesz­ka­niowa •  źródła utrzymania rodziny - zawód rodziców i innych doro­słych członków rodziny, źródła utrzymania rodziny nie zwią­zane z pracą zawodową ...