Parafia Opatrzności Bożej w Poznaniu

Parafia Opatrzności Bożej w Poznaniu

Parafia Opatrzności Bożej w Poznaniu - parafia rzymskokatolicka w dekanacie Poznań-Piątkowo. W kronice znajduje się zapis, z którego wynika, że mieszkańcy Piątkowa zaczęli się starać o budowę kościoła już w roku 1935. Starania te jednak odłożono. Dopiero w roku 1959 ówczesny proboszcz ks. Stefan Igliński wystąpił do władz z prośbą o pozwolenie na budowę kościoła i utworzenie nowej parafii...

Czytaj Dalej

BÓG - W FILOZOFII

Z uwagi na to, że Locke definitywnie przesunął zainteresowaniafilozofii z rzeczywistości przedmiotowej na poznanie,które ograniczył przede wszystkim do poznania doświadczalnego,oraz dokonał krytyki dotychczasowego rozumienia substancji,stworzył podstawę do zakwestionowania wartości poznaniametafiz.

ABSOLUT

Jest on samoistniejacympoznaniem tego, co jest intelektualnie poznawalne. Absolutny bytwyraza sie w skonczonych bytach rozumnych i wszystkie je utrzymuje w sobie,zas ich poznanie tego bytu jest samopoznaniem siebie przez ten byt.

Koncepcja wolnej woli według Augustyna i jej konsekwencje w praktyczne

odrzucił stanowiska, które polegały na szukaniu prawdy w świecie zewnętrznym, na drodze zmysłowego kontaktu z tym światem; nawiązywał natomiast do spirytualistycznej teorii poznania Platona, zgodnie z którą poznanie prawdy polega na uświadomieniu sobie przez duszę wiedzy, która jest w niej zawarta w postaci gotowej.

RÓŻNE KONCEPCJE TEORII POZNANIA

Psychologia czy psychofizjologia poznania, socjologia poznania, historia poznania, analiza logiczna czy semiotyczna poznania, także metafizyka poznania nie zastąpią właściwie ujętej teorii poznania.

OKREŚLENIE TEORII POZNANIA. STOSUNEK DO INNYCH NAUK

Przyjmując rozróŜnienie między poznaniem jako czynnością (poznawaniem) a poznaniem jako wytworem tej czynności (rezultatem poznawczym), zaznaczamy, iŜ przedmiotem teorii poznania są zarówno czynności poznawcze, jak i ich (poznawcze) rezultaty.

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. Państwowe miasta Poznania i Województwa Poznańskiego.

ARYSTOTELES, zw. Stagirytą

poznania, z racji swej zmienności, nie mogą być: substancja (jako konkretny byt jednostkowy), materia, konkretna forma, jak też konkretne złożenie materii i formy; jest nim natomiast substancja ujęta w sensie naczelnym, czyli ukonstytuowana przez formę konkretną, o ile ta forma jest podstawą do ujęcia poznawczego wyrażonego w definicji; tak ujęta substancja, będąc związana z intelektualnym pojęciowym poznaniem, pojawia się jako to ti en einai ...

BÓG - W TEOLOGII SYSTEMATYCZNEJ

rozumiana w sensie poznawczym zakłada,że człowiek w życiu ziemskim nigdy nie pozna rozumem w sposóbjasny, wyraźny i jednoznaczny natury B.

CHWAŁA BOŻA

relacjom, polegającym na poznaniu i miłowaniu osób Bożych w Trójcy Świętej; przejawia się ona także w poznaniu i miłowaniu Boga przez aniołów i ludzi. w nieskończonym dobru, stanowiącym pierwszorzędny przedmiot poznania i miłości Boga.

DZIEJÓW FILOZOFIA

Nawiązywano też do klasyków teorii poznania hist. za metafizykę (nie ontologie, więc zajmuje się również irracjonalnymi momentami wydarzeń) aktywności ludzkiej ; nie jest ona wobec historii wtórna, lecz tkwi w każdym poznaniu hist.

ETOS CHRZEŚCIJAŃSKI - PODSTAWY BIBLIJNE

Paweł Apostoł, kontynuując postulaty Chrystusa, uczył, że całe Prawo wypełnia się w tym jednym przykazaniu miłości (Ga 5,14), nazywając miłość wypełnieniem całego Prawa (Rz 13,10) i najcenniejszym -»• charyzmatem (1 Kor 12,31—13,13); Jan Apostoł natomiast w miłości bliźniego upatrywał odpowiedź człowieka na dar miłości Bożej (1 J 4,11), gdyż doświadczalne poznanie miłości Bożej objawionej w krzyżu Chrystusa domaga się jej przedłużenia w ...

Augustyn z Hippony

odrzucił stanowiska, które polegały na szukaniu prawdy w świecie zewnętrznym, na drodze zmysłowego kontaktu z tym światem; nawiązywał natomiast do spirytualistycznej teorii poznania Platona, zgodnie z którą poznanie prawdy polega na uświadomieniu sobie przez duszę wiedzy, która jest w niej zawarta w postaci gotowej.

Św. Tomasz z Akwinu

Tu przeciwieństwo ze szkołą augustyńską było najostrzejsze: ta bowiem twierdziła, że dusza poznaje siebie przez bezpośrednią intuicję; dla niej poznanie własnej duszy było poznaniem najpierwotniejszym, z którego wywodzi się wszelkie inne, nie wyłączając poznania przedmiotów zewnętrznych.

Synteza scholastyki i mistyki

WIARA I WIEDZA W POZNAWANIU BOGA Drogi poznania Boga: rozum (korzystający z doświadczeń wewnętrznych i zewnętrznych) i wiara/ stany mistyczne (objawienie wewnętrzne i zewnętrzne, poparte cudami), świat wewnętrzny i zewnętrzny, natura i łaska PODSUMOWANIE FILOZOFIA: połączenie scholastyki i mistyki (poznanie racjonalne, oparte na wewnętrznych i zewnętrznych doświadczeniach, naturalne + poznanie mistyczne, oparte na ...

Przymioty czynnościowe Boga ze szczególnym uwzględnieniem Opatrzności

jest: - jedyna i najprostsza (pochodzi z jedynego i niezmiennego aktu); - oglądowa; - dogłębna i wyczerpująca (bez reszty rozpoznaje każdy poszczególny przedmiot swego poznania oraz wszystkie stosunki wszystkich przedmiotów między sobą); - niezmienna i wieczna; - niezależna od wszelkich rzeczy stworzonych.

FRANCISZEK SALEZY - Miłość Boża podstawą wcielenia i dobra świata

Gdy mówię, Teotymie, że Bóg ujrzał najpierw jedną rzecz, a potem drugą, i zechciał jej zachowując pewien porządek w swych postanowieniach, rozumiałem to zgodnie z tym, co oświadczyłem wyżej, a mianowicie, że jakkolwiek to wszystko stało się w jednym i bardzo prostym akcie, wszakże porządek...

Poznanie idei wg Platona

Zdroworozsądkowe rozumienie poznania jako postrzegania zmysłowego jest mylące, ponieważ wiedza opiera się nie na wrażeniach, lecz na refleksji nad nimi. Poznanie wymaga, aby jednostkowe wrażenia zmysłowe zostały przyporządkowane uniwersalnym pojęciom, które są przedmiotem myśli.

POZNANIE - UZASADNIENIE

Wtedy jednak nie modyfikujemy roli poznawczej samego bezpośredniego poznania ani nie dostarczamy przesłanek, z których uzyskana przez nie informacja wynikałaby, lecz tylko badamy powody ewentualnego powątpiewania w jego wartość i rozpoznajemy wiarygodność analizowanego poznania (zdobywając dodatkową samoświadomość jego charakteru).

JĘZYK A POZNANIE (MYŚLENIE)

Zresztą, rozwaŜając tego rodzaju związki między językiem a poznaniem juŜ tym samym przekraczamy w jakiś sposób ograniczenia płynące z aktualnie uŜywanego (i ciągle pod wpływem naszego poznania przekształcanego pod wieloma względami) języka.

Poznań 1956

30 rozpoczął się pochód w stronę centrum Poznania. 00 w Poznaniu wylądował Cyrankiewicz i sekretarz KC - Gierek. Obsadziły one cały Poznań.