Parafia Opatrzności Bożej w Kaliszu

Parafia Opatrzności Bożej w Kaliszu

Parafia Opatrzności Bożej w Kaliszu - parafia rzymskokatolicka w diecezji kaliskiej. Na początku istniała tylko kaplica (duży barak) przy Specjalnym Ośrodku Wychowawczym ul. Kościuszki 24. Kiedy zaczęto w coraz szerszym zakresie spełniać posługę duszpasterską, biskup włocławski 25 września 1952 r. wydaje dekret erygujący parafię pod wezwaniem Opatrzności Bożej. Opiekę nad nową parafią...

Czytaj Dalej

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

BÓG - W TEOLOGII SYSTEMATYCZNEJ

B. jako stwórcabędący punktem wyjścia całej rzeczywistości i jako jej celbędący punktem dojścia stanowi centrum wszystkich zagadnieńteol. ; ponieważ związany jest z wszelkimi zagadnieniami egzystencjalnymiczłowieka i szczegółowymi problemami rei., trudnoprzeprowadzić ich adekwatną systematyzację...

CHWAŁA BOŻA

(hebr. kebod Jahweh, gr. doksa tu Kyriu), Majestat Boga (zhipostazowany), czyli uwidoczniona w dziele stworzenia jego potęga i okazałość, a w dziele zbawienia jego świętość (-» sacrum), stanowiące dla człowieka podstawę oddawania czci rei. ( -> adoracja, kult) i jednocześnie wpływające na typ jego...

ETOS CHRZEŚCIJAŃSKI - PODSTAWY BIBLIJNE

Normy i nakazy mor. skierowane przez Boga do konkretnych ludzi lub wspólnot, żyjących w określonym czasie i warunkach, kształtowały postawę etyczną -*• Ludu Bożego obydwu Testamentów jako odpowiedź na postulaty Boga ; tak pojęty e. ( = etos) jest więc przejawem realizacji przyjętych z objawienia zasad...

Przymioty czynnościowe Boga ze szczególnym uwzględnieniem Opatrzności

Przymioty czynnościowe B.:

Życie Boże. Jest dogmatem, iż B. jest bytem żywym. Jest teologicznie pewne, iż B. jest najwyższą formą życia i źródłem wszelkiego życia. Życie Boże to najdoskonalsza forma bytowania. B. jest ośrodkiem myśli i woli, jest praprzyczyną wszelkiego działania. W...

FRANCISZEK SALEZY - Miłość Boża podstawą wcielenia i dobra świata

Gdy mówię, Teotymie, że Bóg ujrzał najpierw jedną rzecz, a potem drugą, i zechciał jej zachowując pewien porządek w swych postanowieniach, rozumiałem to zgodnie z tym, co oświadczyłem wyżej, a mianowicie, że jakkolwiek to wszystko stało się w jednym i bardzo prostym akcie, wszakże porządek...

ABNEGACJA

(łac. abnegalio odmawianie, zaprzeczanie, wyrzekanie się), Akt wyrzeczenia się czegoś, postawa gotowości do bezinteresownego rezygnowania z osobistych korzyści, zewn. objawy i skutki tego aktu i postawy; przedmiotem a. są dobra osobiste, materialne, czas, uczucia, zainteresowanie, zamiary; motywy zaś są...

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

ATEIZM

(gr. a przeczenie, theos Bóg), Doktryna lub egzystencjalna postawa człowieka wyrażająca negację Boga; w aspekcie filoz. — zaprzeczenie istnienia Boga; w aspekcie teol. — osobowe zerwanie z Bogiem i cofnięcie aktu zaufania wobec niego; w aspekcie religioznawczym — absencja kultu rel.; w aspekcie psychol. —...

AUGUSTYN, Aurelius Augustinus Św. bp. - MYŚL TEOLOGICZNA

A. zaliczany jest do najwybitniejszych teologów jako twórca syntezy, nowej metody oraz języka teol. ; przyczynił się w dużej mierze do sformułowania dogmatów o grzechu pierworodnym i łasce.

1. Trójca Święta — Podstawę dociekań A. stanowiła nauka Soborów Nic. (325) i Konstant. (381); skoro Bóg objawił...

BIBLIA

Zbiór ksiąg uważanych przez Kościół za natchnione(-» natchnienie Pisma św.) oraz przyjętych do -» kanonuPisma św. z uwagi na zawarte w nich -> objawienie Boże Starego Testamentu i -> Nowego Testamentu; stanowi nie tylko-> depozyt wiary i jej regułę (-» reguła wiary), ale jest nadtowyrazem świadomości...

BIBLIJNA HERMENEUTYKA

(gr. hermeneuein tłumaczyć,wyjaśnić, wyłożyć), Wiedza metodyczna, podająca zasadyrozpoznania prawdziwego, zamierzonego przez autora sensuwypowiedzi bibl. ; jako jeden z działów -» biblistyki, określa zasadywyjaśniania tekstów Pisma św. ; praktyczne stosowanie regułi zasad hermeneutycznych do tekstu...

BÓG - W DZIEJACH TEOLOGII

Przedstawianie B. uzależnionejest od przyjętej i zrozumiałej dla współcz. odbiorcy nomenklaturypojęciowej (-> akomodacja IV); obejmuje problematykętajemnicy B. jedynego w — Trójcy Świętej.

A. HISTORIA

1. W s t a r o ż y t n o ś c i — chrzęść, naukęobjawioną o B. konfrontowano z nauką panujących...

CHRZEST - TEOLOGIA

Fakt ustanowienia ch. w Kościele pierwotnym oraz wyjaśnienie idei tego sakramentu zawarte są w przekazach bibl., które jednocześnie stanowią podstawę doktrynalną teol. interpretacji i praktyki ch. we wszystkich Kościołach chrześcijańskich.

A. PODSTAWY BIBLIJNE — Ch. ustanowił Chrystus zmartwychwstały...

CHRZEŚCIJAŃSTWO - DOKTRYNA

Źródłem doktryny chrzęść, jest ->- objawienie dokonane przez -»• Jezusa Chrystusa, -*• Boga-Czło-wieka i uformowane przez -> Dwunastu w -* Tradycji apostolskiej Kościoła pierwotnego (-> chrześcijaństwo I B); podstawowa treść tej doktryny funkcjonowała początkowo w postaci formuł wiary i ->• homologii...

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - PIELGRZYMKI

10 000 inteligencji; 1966-72 przybywały pielgrzymki z parafii, w których odbywała się peregrynacja. 195 000 osób) pielgrzymowały 1973 w intencji młodzieży, zabierając do parafii 7440 aktów oddania MB. 1000, Kalisz (od 1637) - ok.

DUCH BOŻY

(hebr. ruach Jahwe, ruach Elohim), Stwórcza moc Boża, podtrzymująca istnienie świata (Rdz 1,2; Mdr 1,7) i kierująca dziejami ludzkości (Iz 61,1-7). Cechą D.B. jest niczym nie ograniczony dynamizm, który stanowi realizację planów Boga, decydującego o czasie, miejscu i przebiegu wydarzeń (-*• Opatrzność...

DUCHOWOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA - W OKRESIE NOWOŻYTNYM

Pod wpływem odrodzenia z jednej strony, a -> reformacji z drugiej nastąpił w d.ch. proces stopniowej infiltracji koncepcji human, i antro-pocentrycznych ; zaczęła się wówczas formować odrębna duchowość w nowo powstałym -»• anglikańskim Kościele (V), -» ewangelickoaugsburskim Kościele (V) i -*•...

DZIEJÓW FILOZOFIA

Nauka filozoficzna o ostatecznych czynnikach sprawczych, istocie i sensie ludzkich dziejów jako całości, zw. dawniej także historiozofią ; związana początkowo z problematyką teologii dziejów (-»• teologia historii); jako odrębna dyscyplina ukształtowała się w XVIII w. ; pojęcie f.d. wprowadził...

EKONOMIA ZBAWIENIA

(gr. oikonomia zarządzanie), plan zbawienia ludzkości, objawiony przez Boga w dziejach Starego i Nowego Testamentu (-> historia zbawienia).

1. Dzieje problematyki — Pojęcie e.z. ma źródło w Listach Pawła Apostoła (zwł. w łączności z terminem mysterion Ef 3,9); określa realizowanie przez Boga pełni...